СПАДКУВАННЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Спадкування прав інтелектуальної власності  УДК 347.(77+78)
  Б93
  Рекомендовано до друку вченою радою Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України (протокол № 7 від 25 жовтня 2012  р.)
  Рецензенти:
  Стефанчук Р. О., доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України.;
  Атаманова Ю. Є., доктор юридичних наук, доцент.

  Спадкування прав інтелектуальної власності : монографія / С.О. Бутнік-Сіверський. - К.: НДІ IB НАПрНУ; «НВП «Інтерсервіс», 2013. - 168 с.
ISBN 978-617-696-178-9
Монографія присвячена дослідженню теоретичних та практич-. них проблем спадкування прав інтелектуальної власності. Розгля¬нуто правовідносини у сфері спадкування прав інтелектуальної власності, їх елементи та законодавче регулювання, розкрито правомочності спадкоємців стосовно особистих немайнових прав автора, різноманітні аспекти спадкування майнових авторських прав, прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок, знак для товарів і послуг, а також розробле¬но рекомендації щодо вдосконалення законодавства у цій сфері. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів, нотаріусів, патентних повірених, адвокатів та суддів.
ISBN 978-617-696-178-9
© Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України, 2013 © Бутнік-Сіверський С. О., 2013

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СПАДКУВАННЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
1.1. Спадкування: поняття, юридична природа
1.2. Право інтелектуальної власності як цивільно-правовий інститут:загальні підходи
1.3. Правовідносини у сфері спадкування прав інтелектуальної власності та їхні елементи
РОЗДІЛ 2. СПАДКУВАННЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ
2.1. Правомочності спадкоємців стосовно особистих немайнових прав автора
2.2. Спадкування майнових авторських прав
РОЗДІЛ 3. СПАДКУВАННЯ ПРАВ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСНОСТІ
3.1. Спадкування прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок
3.2. Спадкування прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

ПЕРЕДМОВА

     Інтелектуальна діяльність людини завжди відігравала важливу роль у розвитку суспільства. Права інтелектуальної власності, покликані охороняти результати такої діяльності, за сучасних умов ринкових відносин набувають усе більшого значення, позаяк можуть становити неабияку цінність.
    Проте важливою є не лише юридична й фактична можливість здійснення та захисту цих прав, але й належне забезпечення їх передання нащадкам. Адже права інтелектуальної власності в результаті їх правильної комерціалізації можуть стати після смерті спадкодавця не лише одним з джерел існування спадкоємців, а й ефективним інструментом їхнього збагачення.
    З прийняттям Цивільного кодексу України було значно розширено та вдосконалено законодавче регулювання спадко¬вих відносин, проте проблеми, пов'язані зі спадкуванням прав інтелектуальної власності, так і залишилися не вирішеними на законодавчому рівні.
   Незважаючи на наявність цілої низки нормативних актів спадкового законодавства, законодавства про нотаріат і законодавства у сфері інтелектуальної власності, вони, на жаль, не містять чіткої регламентації спадкування прав інтелектуальної власності, що створює та буде створювати в майбутньому труднощі, як для державних та приватних нотаріусів, так і для адвокатів та суддів, а також призводитиме до виникнення колізій на практиці й неоднозначного правозастосування.
   Ще більш ускладнює ситуацію недостатність теоретичних розробок спадкування прав інтелектуальної власності в Україні. Це питання розглядалося тільки в поодиноких статтях, відповідних розділах підручників і монографій, у яких досліджувалися дотичні проблеми. Тож не викликає сумніву необхідність у теоретичному обґрунтуванні та вивченні проблем спадкування прав інтелектуальної власності, що може стати передумовою вдосконалення правового регулювання цих відносин в Україні.
   Беручи до уваги, що питання спадкування прав інтелектуальної власності є недостатньо дослідженими в Україні, автор цієї монографії приділяє більше уваги саме розкриттю теоретичного аспекту цих проблем, спираючись на ту невелику кількість джерел, яка наявна з цієї тематики. Проте така недослідженість у юридичній літературі лише підтверджує значущість теми цього дослідження, що й зумовило її вибір.
   Теоретичну основу цього монографічного дослідження становлять праці з цивільного та спадкового права радянських і українських учених-цивілістів: В. Серебровського, П. Нікітюка, О. Іоффе, В. Дронікова, В. Інцаса, Ю. Толстого, Ю. Заіки, Є. Рябоконь, С. Фурси, 3. Ромовської, О. Кармази, Я. Шевченко та ін.
   У монографії також використані праці з питань права інтелектуальної власності вчених дореволюційного, радянського та сучасного періодів: О. Піленко, Б. Антімонова, Є. Флєйшиця, К. Граве, Н. Райгородського, О. Підопригори, О. Святоцького, О. Орлюк, О. Штефан, В. Дроб'язка, С. Довгого, В. Жарова, В. Зайчука, Г. Чурпіти, Н. Халаїм, І. Томарова, В. Дозорцева, О. Сергеева, Е. Гаврилова, І. Янушкевича, М. Мірошникової, Р. Мєрзлікіної, С. Сударікова, Д. Ліпцик та ін.
   Важливе значення для монографії мали дослідження російських учених, які безпосередньо займалися проблемами спадкування прав інтелектуальної власності: А. Мєлузової, О. Прокопенко, С. Набієва, О. Рузакової, О. Павлової, А. Марданшиної, М. Лабзіна.
  Однак в Україні до цього часу немає жодного комплексного дослідження проблем спадкування прав інтелектуальної власності, в якому б узагальнено розглядалися питання правомоч-ностей спадкоємців стосовно особистих немайнових прав автора, спадкування майнових авторських прав, прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок та знак для товарів і послуг, а також юридичного порядку здійснення такого правонаступництва.

 
  • nuht-banner
  • Баннер

Ми в соціальних мережах

Меню пользователя