ІПДО НУХТ

УДК 633:635.07](075)

 ББК 42-4я7 Т96
 Схвалено Міністерством аграрної політики України для використання в навчально виховному процесі як підручник для підготовки бакалаврів напрямів галузей знань 0305 "Економіка та підприємництво" і 0306 "Менеджмент" у вищих навчальних закладах II—IV рівнів акредитації Мінагрополітики України (лист № 18128-13/380 від 05.03.2008 р.)
Рецензенти:  В.М.Круть - доктор сільськогосподарських наук, професор, академік УААН, заслужений діяч науки і техніки України; А.В.Бикін  - доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва
 ім. О.І.Душечкіна Національного аграрного університету.

ВСТУП

Т 96 С.П.Танчик, М.Я.Дмитришак, Д.М.Алімов, В.А.Мокрієнко, О.М.Миро-польський, Б.М.Гаирилюк. Технології виробництва продукції рослинництва. Підручник. Друге видання. - К.: Видавничий Дім "Слово", 2009. - 1000 с.
ISBN 978-966-8407-84-0

Підручник "Технології виробництва продукції рослинництва" є першим комплексним виданням з підготовки бакалаврів економічного спрямування. Авторам вдалося узагальнити і розширити матеріал існуючих навчальних по¬сібників з ґрунтознавства, агрохімії, землеробства, рослинництва, кормовиробницт¬ва, плодоовочівництва, промислового квітникарства і підготувати сучасний під¬ручник, в якому висвітлені існуючі та новітні ресурсозберігаючі технології виробництва різноманітних видів продукції рослинництва з врахуванням ви¬мог збереження навколишнього середовища.
Технології виробництва продукції рослинництва тісно пов'язані з еконо¬мічними питаннями. Автори підручника значну увагу приділяють питанням виробництва здешевленої продукції, розкривають структуру її собівартості. Програмоване вирощування продукції та оптимізація умов росту і розвитку сільськогосподарських рослин можливі тільки при використанні наукових методів планування, економіко-математичного і статистичного аналізу резуль¬татів діяльності і прогнозів із застосуванням комп'ютерних технологій. Тому підручник враховує і відповідає вимогам Болонської конвенції, відображає новітні досягнення вітчизняної і світової науки у галузі рослинництва.
ISBN 978-966-8407-84-0
© С.П. Танчик, М.Я. Дмитришак, Д.М.Алімов,
ВА.Мокрієнко, О.М. Миропольський, В.М.Гаврилюк,2009 © Видавничий Дім "Слово", 2009
 
"Технологія виробництва продукції рослинництва" — комплексний навчальний курс, основою якого є рослин¬ництво як прикладна наука, яка синтезує знання багатьох інших прикладних і теоретичних дисциплін біологічного, технічного та економічного циклів.
Теоретичною основою рослинництва є біологія. Вико-ристовуючи наукові досягнення загальної біології, рослин-ництво вивчає різноманітність форм польових культур, їх біологічні особливості й на основі цього розробляє присто-совані до конкретних умов економічно вигідні та екологічно безпечні прийоми і технології вирощування сільсько-господарських культур. Види, сорти і гібриди культур у різні періоди вегетації потребують неоднакових факторів життя, по-різному реагують на зміну умов навколишнього природного середовища і формують урожайність за законами індивідуального розвитку. Тому в технології вирощування будь-якої культури вихідним є вивчення біологічних особливостей рослини, виявлення закономірностей росту і розвитку сортів, їх відношення до факторів життя.
Щоб створити оптимальні умови для росту й розвитку рослин, потрібно певною мірою впливати на навколишнє природне середовище. Наприклад, обробітком ґрунту ство-рюється потрібна структура і щільність ґрунту, знищують¬ся бур'яни, заробляються післяжнивні рештки, зменшується або збільшується випаровування вологи тощо. Вміст у ґрунті доступних рослинам елементів живлення, реакція ґрунтового розчину, умови життєдіяльності мікроорганізмів змінюються під впливом внесених добрив. Загальні закономірності цих та інших змін вивчають спеціальні науки: загальне землеробство, ґрунтознавство, агрохімія, фізіологія рослин, метеорологія, меліорація та інші. Досягнення цих наук безпосередньо використову¬ються у рослинництві.
Технологія виробництва продукції рослинництва тісно пов'язана з економічними науками. Високопродуктивна робота машин і людей, виробництво дешевої продукції, програмоване вирощування врожаїв та оптимізація умов їх вирощування можливі тільки при використанні наукових методів планування виробництва і організації праці, економіко-математичного і статистичного аналізу результатів діяльності і прогнозів із застосуванням комп'ютерних тех-нологій.
Завдання курсу "Технологія виробництва продукції рос-линництва" — дати основи знань про фактори формування врожаю, біологічні особливості культурних рослин, прийо¬ми оптимізації умов вирощування сортів і гібридів культур, інтенсивні технології їх вирощування залежно від зональних, сортових особливостей.