ІПДО НУХТ

Бібліографія ІПДО НУХТ


Технологія цукру і цукристих речовин

Скорик К.Д. Якість цукру: вимоги, контроль, менеджмент: Навч. посібник.-К.: «Сталь», 2009.- 99с.ISBN 978-966-1555-24-1 УДК 664.1.658

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Харчові технології та інженерія» Лист від 12.06.09 № 1/11-4065
М.П. Купчик, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології цукру та полісахаридів НУХТ, Л.А. Галацан, головний технолог НАЦУ «Укрцукор», А.Н. Савич, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи УкрНДІЦП.
У навчальному посібнику розглянуто сучасні вітчизняні та зарубіжні вимоги, методи контролю та менеджменту якості білого цукру на підприємствах цукрової галузі. Проаналізовано особливості стандарту України на цукор білий (ДСТУ 4623 : 2006) у порівнянні з нормативними документами Європейського Союзу. Наведено перелік основних міжнародних методик ICUMSA, що застосовуються для аналізів цукру. Приділено увагу системам контролю якості та безпеки готової продукції у цукровому виробництві. Навчальний посібник призначено для післядипломної освіти спеціалістів та для інженерно-технічних працівників цукрової промисловості. Також він може представляти інтерес для студентів і аспірантів вищих навчальних закладів. Таблиць - 20, ілюстрацій - 1, список літератури - 21 назва.

Технологія цукру :  підручник у 3-х т. / А.А. Ліпец, В.М. Логвін. К.Д. Скорик, А.І. Українець. М.П. Купчик.  – К.: ДП «Експрес-об'ява», 2015.
Том 1. Том 2. Том 3.
Розглянуто основні способи проведення технологічних процесів виробництва білого цукру, що грунтуються на сучасних досягненнях науки та техніки: теоретичні основи та прак¬тичні способи видобування сахарози з буряків. Викладені традиційні та новітні технології вирощування, зберігання та переробки цукрових буряків.
Підручник призначений для студентів коледжів та студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю «Технологія цукру та полісахаридів», а також для аспірантів, викладачів, інженерно-технічних працівників індустрії.

Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції цукровиків України: “Бурякоцукрова галузь в умовах національного та світового ринків” / Калініченко М.Ф., Чупахіна В.П., Хоменко М.Д., Скорик К.Д., Дмитренко О.У., Сорокін А.І. Штангеєв К.О. – К.: Цукор України, 2011. ‑226 с.

Технологічний процес виробництва цукру з цукрових буряків: правила усталеної практики 15.83-37-106-2007: Нормативне видання/ Хоменко М.Д., Скорик К.Д, Чупахіна В.П., Штангеєв К.О. в колективі авторів. —К.: Цукор України, 2008. 420 с. (заг. обсяг 23,8 друк. арк.). Код УКНД 67.180.10

Розробники: М. Ярчук, М. Калініченко, В. Чупахіна, Л. Галацан, Н. Антошкіна (Національна асоціація цукровиків України «Укрцукор») В. Штангеєв (керівник розробки), А. Савич, Л. Білостоцький, Л. Верченко, С. Вичерова, Р. Гуревич, М. Жаринов, Л. Іваницька, Л. Осадчий, Л. Чернявська, К. Штангеєв, В. Шурований (УкрНДІЦП), М. Хоменко, К. Скорик (ІПДО НУХТ).
Затверджено Мінагрополітики України 14 серпня 2007 р.
Уведено вперше
Зареєстровано: Український державний центр «Украгростандартсертифікація».
Правила усталеної практики «Технологічний процес виробництва цукру з цукрових буряків. Правила ведення» розроблені замість діючої на сьогоднішній день «Инструкции по ведению технологического процесса свеклосахарного производства», яку було видано у 1985 році.
Використання інструктивних матеріалів дозволить інтенсифікувати технологічні процеси одержання цукру з буряків, збільшити його вихід за рахунок зниження втрат у виробництві та вмісту цукру в мелясі.
Ключові слова: дифузія, очищення, вапно, дефекація, сатурація, згущення, кристалізація, туфель, афінація, цукор, меляса, жом, піногасник, флокулянт, пакування, сушіння.

Сорокін А.І. Оборотні системи охолоджувального водопостачання в бурякоцукровому виробництві та сучасні технології обробки оборотних вод: Навч. посібн.–К.: ІПДО НУХТ, 2009.– 60 с.

Рецензент: Скорик К.Д., к.т.н., професор кафедри виробництва цукру та сахаридів Інституту післядипломної освіти НУХТ.
Розглянуто системи виробничого водопостачання на бурякоцукрових заводах, наведено методику та приклад розрахунку балансу води в системах оборотного водопостачання. Подано практичні поради щодо ефективності використання води в оборотних системах охолоджувального водопостачання, водно-хімічного режиму та технології обробки оборотних вод. Для післядипломної освіти спеціалістів цукрового виробництва.

Интенсификация процессов и защита оборудования пищевых производств / Тищенко Г.П., Хоменко М.Д., В.Ю. Сухенко и др.// Под ред. Ю.Г. Сухенко. К.:ТОВ Фирма “ДИЯ”. 2006.–224 с.: ил.УДК 664.620.197 ББК 36.81 ISBN 996-7665-42-9

Рецензенты: д.т.н. профессор В.О. Штангеев, д.т.н., профессор М.В. Киндрачук.
В монографии рассмотрены вопросы интенсификации массообменных, механических и гидромеханических основных и вспомогательных технологических процессов пищевых производств, перспективы внедрения новых конструктивных решений, материалов и защитных противокоррозионных систем с целью повышения надежности и долговечности оборудования и обеспечения ресурсосбережения на предприятиях. Для последипломного образования специалистов пищевой и перерабатывающей промышленности, студентов механических специальностей, магистрантов, аспирантов, научных работников, преподавателей высших учебных заведений соответствующего профиля.

Технологія цукристих речовин. Лабораторний практикум / М.П. Купчик, Л.П. Рева, Н.І. Штангеєва, К.Д. Скорик та ін. — К.: НУХТ, 2007. — 393 с.УДК 664:658.562. ISВN 966-612-066-6

Рецензенти: А.Н. Савич, канд. техн. наук, заступник директора УкрНДІЦП;В.А. Михайлик, канд. техн. наук, провідний науковий співробітник ІТТФ НАН України; Л.М. Осадчий, канд. техн. наук, провідний науковий співробітник УкрНДІЦП.
Викладено сучасні методики аналізів сировини, напівпродуктів, готової продукції, відходів і побічних продуктів цукрового виробництва, арбітражні методи, вимоги державних стандартів України і Міжнародної комісії з єдиних методів досліджень в цукровій промисловості (ICUMSA); методики встановлення та контролю оптимального технологічного режиму в процесі перероблення цукрових буряків різної якості, визначення та розшифровки втрат бурякомаси та цукрози під час зберігання та перероблення корене¬плодів цукрових буряків. Наведено приклади розрахунків, статистичне оброблення результатів вимірювань в технологічних процесах, запитання для самоперевірки. Для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.091703 "Технологія цукристих речовин", аспірантів, докторантів та фахівців галузі.

Качество сахарной свеклы урожая 2009 года. Пути еффективной переработки свеклы и повышения качества готовой продукции: Рекомендації цукровим заводам/ Калініченко М.Ф., Чупахіна В.П., Скорик К.Д., Дмитренко О.У. –К.: НАЦУ Укрцукор, АТЗТ Кристал. – 2009. – 46 с.

Вплив світових тенденцій на розвиток цукрової галузі України: Матеріали науково-технічної конференції цукровиків України./ Калініченко М.Ф., Чупахіна В.П., Хоменко М.Д., Скорик К.Д., Дмитренко О.У., Сорокін А.І. Штангеєв К.О. . –К.: Цукор України., 2009. 230 с. Рекомендації по прийманню, збереженню та переробці буряків урожаю 2008 року: Рекомендації галузевого семінару/ Калініченко М.Ф., Чупахіна В.П. Хоменко М.Д.. –К.: НАЦУ Укрцукор., 2008. – 96 с.

Підвищення конкурентоспроможності цукрового виробництва: Рекомендації науково-практичної конференції цукровиків України/ Збірник тез доповідей щорічного семінару головних спеціалістів цукрових заводів / Хоменко М.Д., Калініченко М.Ф., Чупахіна В.П., Скорик К.Д., Дмитренко О.У.. –К.: НАЦУ Укрцукор., 2008. 216 с.

Рекомендації по прийманню, збереженню та переробці буряків урожаю 2007 року: Рекомендації галузевого семінару/Упорядники: Калініченко М.Ф., Чупахіна В.П.. –К.: НАЦУ Укрцукор, 2007. – 4,0 друк. арк.

Шляхи підвищення ефективності роботи бурякоцукрового виробництва: Рекомендації науково-практичної конференції цукровиків України: Тези доповідей щорічного семінару головних спеціалістів цукрових заводів/ Хоменко М.Д., Калініченко М.Ф., Чупахіна В.П., Скорик К.Д., Дмитренко О.У. –К.: НАЦУ Укрцукор, 2007. – 9,0 друк.арк.

Хоменко М.Д. Сучасні схеми і обладнання для переробки цукрових буряків. Транспортування, очищення, отримання стружки і дифузійного соку: Навч. посібник. -К.:ІПДО НУХТ, 2006.- 240 с. ISBN 966-612-057-7. УДК 664. 1.033

Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист від 17.03.06 №14/182-672).
Рецензенти: В.О. Штангеєв, д. т. н., професор директор УкрНДІЦП; М.Ф. Калініченко, перший заступник голови правління — головний інженер НАЦУ "Укрцукор"; Л.І. Чернявська, д. т. н., ст.наук. співробітник зав. відділу сировини, контролю і обліку виробництва УкрНДІЦП.
Наведено аналіз роботи технологічних схем бурякопідготовчого і бурякопереробного відділень та розглянуто обладнання для транспортування, очищення цукрових буряків від домішок і забруднень, отримання бурякової стружки і дифузійного соку. Приділено увагу конструктивним особливостям обладнання, вимогам до монтажу, налагодження, раціональної експлуатації, новим технологічним рішенням. Висвітлено причини ненормальностей у роботі та способи їх усунення. Узагальнено досвід роботи вітчизняних та зарубіжних підприємств з підготовки та переробки буряків. Призначено для післядипломної освіти спеціалістів інженерно-технічного профілю та керівників підприємств цукрової промисловості, стане у нагоді викладачам та студентам вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку кадрів за спеціальностями "Технологія цукристих речовин" та "Обладнання переробних і харчових виробництв". Становить інтерес для науковців, конструкторів та спеціалістів, чия інноваційна діяльність пов'язана з бурякоцукровим виробництвом.

Дмитренко О.У. Оптимальні умови очищення дифузійного соку: Навчальний посібник.-К.: ІПДО НУХТ, 2005.-34 с. УДК 664.1:658

У навчальному посібнику розглянуто основні вимоги до очищення дифузійного соку. Значну увагу приділено висвітленню хімічних та фізико-хімічних процесів, що проходять на попередній і основній дефекації, 1 та II сатурації.
Посібник рекомендовано для післядипломної освіти спеціалістів і практичного використання на підприємствах цукрової промисловості.

Збірник професійних програм підвищення кваліфікації головних і провідних спеціалістів цукрових заводів. Галузеве нормативне видання /За заг. ред. С.Д. Дудка.- К: ІПДО НУХТ, 2003.-150 с.

Обов'язковий мінімум змісту підвищення кваліфікації і навчальні програми. Програми розроблено відповідно до завдань, передбачених кваліфікаційними характеристиками посадових категорій: головного інженера, начальника зміни, головного технолога, інженера-технолога, головного механіка, завідувача механічних майстерень.

Тлумачний словник з технології та обладнання бурякоцукрового виробництва (Основні терміни). В.А. Лагода, Л.П. Рева, К.Д. Скорик, М.Д. Хоменко, Л.М. Хомічак. -К.:НУХТ, 2004.- 84 с.

К.Д.Скорик. Промислова кристалізація цукру: Навчальний посібник. — К.: ІПДО НУХТ, 2004. — 202 с. ISBN 966-7589-24-2

У навчальному посібнику розглянуто підготовку сиропу до уварювання, вимоги до якості сиропу та основні типи обладнання для його фільтрування. Приділена увага факторам, що впливають на результати промислового процесу кристалізації цукрози. Проаналізовано сучасні способи уварювання утфелів: низькотемпературний режим, уварювання на кристалічній основі, способи заведення кристалічних центрів, застосування поверхнево-активних речовин та ін. Надано аналіз різних способів пробілювання цукру: водою, комбінованого, із застосуванням автоматизованих систем обробки утфелів. Наведено описання схем і обладнання кристалізаційних відділень. Висвітлено основи раціонального проведення процесу кристалізації при охолодженні утфелю останнього ступеня кристалізації. Приділена увага різним аспектам роботи кристалізаційних відділень: видаленню феродомішок з цукру, боротьбі з мікробіологічними втратами, причинам і заходам з попередження цукроамінної реакції, причинам порушення технології тощо. Узагальнено досвід роботи в кристалізаційних відділеннях окремих країн. Навчальний посібник призначено для післядипломної освіти спеціалістів та для інженерно-технічних працівників цукрової промисловості, а також він може бути корисним для студентів вищих навчальних закладів.

К.Д.Скорик, В.О.Нагорна. Лабораторний практикум для працівників цукрових заводів: Навч. посібник К.: -ІПК, 2001. — 97 с. ISBN 966 — 612 — 009-7

У навчальному посібнику наведено сучасні методики виконання аналізів у бурякоцукровому виробництві, які за останні роки знайшли практичне застосування для контролю якості сировини, роботи окремих відділень цукрового заводу та визначення якості готової продукції. Переважна більшість цих методик не включена до діючої інструкції з хіміко-технічного контролю та обліку цукрового виробництва, що значно ускладнює для працівників галузі пошуки в літературі і їх практичне впровадження на заводах України. Навчальний посібник певною мірою допоможе вирішити цю проблему. Навчальний посібник призначено для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів за спеціальністю 6.091700 "Технологія цукристих речовин" та інженерно-технічних працівників цукрових заводів, групових і випробувальних лабораторій.

К.Д. Скорик. Менеджмент якості цукру: Матеріали галузевої науково-технічної конференції цукровиків України. -К., 2004.

К.Д. Скорик. Сучасні міжнародні вимоги до якості цукру. //Цукор України. — К., 2004. -№1.

М.Д. Хоменко. Отримання високоякісної бурякової стружки: Навчальний посібник.-К.: ІПК Мінагропрому, 1998.-39 с.

У навчальному посібнику розглянуто основні вимоги до технологічного обладнання бурякоцукрового відділення цукрового заводу, дано рекомендації щодо раціональної експлуатації, ремонту й налагодження бурякорізок. Рекомендовано для спеціалістів цукрової промисловості.

М.Д. Хоменко. Сучасні схеми і обладнання бурякопереробного відділення цукрового заводу. Раціональна експлуатація, ремонт, монтаж і налагодження: Навчальний посібник.-К.: ІПК Мінагропрому,1998.-65 с.

У навчальному посібнику подано опис і аналіз ефективності роботи технологічних схем бурякопереробного відділення цукрового заводу. Розглянуто нове сучасне обладнання, його конструктивні особливості, нові технічні рішення з удосконалення технологічних схем і обладнання. Рекомендовано для спеціалістів цукрової промисловості.

К.Д. Скорик, В.Я. Шевчук, В.М. Навроцький, Ю.М. Саталін та ін. Екологічний аудит: Навчальний посібник. --К.: Символ-Т, 1997. --221 с. Допущено Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.

М.Д. Хоменко. Сучасні схеми і обладнання бурякопереробного відділення цукрового заводу. Раціональна експлуатація, ремонт, монтаж і налагодження: Навчальний посібник.-К.: ІПК Мінагропрому,1998.-65 с.

У навчальному посібнику подано опис і аналіз ефективності роботи технологічних схем бурякопереробного відділення цукрового заводу. Розглянуто нове сучасне обладнання, його конструктивні особливості, нові технічні рішення з удосконалення технологічних схем і обладнання. Рекомендовано для спеціалістів цукрової промисловості.

Хоменко Николай Дмитриевич. Исследование процессов и разработка высокоэффективного оборудования для транспортировки и очистки свеклы: Дис.д-ра техн.наук: 05.18.12 / Институт повышения квалификации и переподготовки руководящих работников и специалистов пищевой и перерабатывающей промышленности Госпищепрома Украины. — К., 1992. — 513с.

У навчальному посібнику подано опис і аналіз ефективності роботи технологічних схем бурякопереробного відділення цукрового заводу. Розглянуто нове сучасне обладнання, його конструктивні особливості, нові технічні рішення з удосконалення технологічних схем і обладнання. Рекомендовано для спеціалістів цукрової промисловості.

К.Д. Скорик, В.Я. Шевчук, В.М. Навроцький, Ю.М. Саталін та ін. Екологічний аудит: Навчальний посібник. --К.: Символ-Т, 1997. --221 с. Допущено Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.

К.Д. Скорик, В.Я. Шевчук, В.М. Навроцький, Ю.М. Саталін та ін. Екологічне підприємництво: Навчальний посібник. --К.: Мета, 2001. -191 с. Допущено Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.

К.Д. Скорик. Застосування потенціометричних методів у хіміко-технічному контролі цукрового виробництва: Навчальний посібник.--К.: ІПК Мінхарчопрому, 1995.--56 с.

У навчальному посібнику розглянуто сучасні потенціометричні методи аналіну, що застосовуються в хіміко-технічному контролі цукрового виробництва. Значної уваги приділено методикам вимірювання рН, редокс-потенціалу, вмісту калію, натрію, нітратів за допомогою іоноселективних електродів у сировині, напівпродуктах та готовій продукції.
Навчальний посібник призначено для інженерно-технічних працівників цукрової промисловості та студентів спеціальності "Технологія цукристих речовин" вищих навчальних закладів.

Konstantin Skorik, Francisco Perez Sanfiel, Elier Angulo Acosta. Metodos industriales empleados en fabricas de azucar para el analisis de pequenas concentraciones de sacarosa en los condensados destinados a la alimentacion de calderas de vapor. Enales ICINAZ.- 1986.- No. 3- Noviembre. –P.48-49.

La determinacion de pequenas concentraciones de azucar en condensados, reviste gran importancia producto de la tendencia existente a aumentar el regimen de operacion en las calderas de vapor.
En este trabajo se relacionan metodos de determinacion de azucar y presente equipos industrials que operan mediante la deteccion directa e indirecta del contenido de sacarosa, en el primer caso se citan los metodos colorimetricos y por descomposicion termica o fermentativa de sacarosa, mientras que en la sequnda variante se relacionan los metodos de fotometria de llama, electrodes selectivos a iones, electroconductividad total, empleo de trazadores, etc.
Se ha comprobado que tanto los metodos directos como los indirectos presentan dificultades practices al automatizarlos, debido fundamentalmente a las pequenas cantidades de sacarosa que deben ser detectadas, al numero de interferencias que manifiestan las reacciones de determinacion y la variacion de las propiedades fisico-quimicas de los condensatos que se analizan.

Костянтин Скорик, Франсиско Перес Санфієль, Ельєр Ангуло Акоста. Промислові методи, що застосовуються на цукрових заводах для визначення малих концентрацій цукрози в конденсатах, призначених для живлення парових котлів.
Визначення малих концентрацій цукрози в конденсатах має велике значення через існуючу тенденцію підвищення параметрів режиму експлуатації парових котлів.

Ця робота присвячена методам визначення цукру і в ній розглянуто промислове устаткування, що працює на методах прямого і непрямого визначення вмісту цукрози, в першу чергу, це стосується методів колориметричних, термічного або ферментативного розкладу цукрози, тоді, як до другої групи відносяться методи фотометрії полум’я, застосування іоноселективних електродів, вимірювання загальної електропровідності, застосування трасерів тощо.
Показано, що існують труднощі для методів як прямого, так і непрямого визначення вмісту цукрози з точки зору їх автоматизації, що головним чином обумовлено малими концентраціями цукрози, які необхідно визначати. Крім того, є ціла низка завад, що впливають на результати реакцій визначення та на зміни фізико-хімічних властивостей конденсатів, що аналізуються.

В.О. Нагорна. Якість буряків. Оптимальні режими переробки буряків різної якості: Навчальний посібник.-К.: ІПК Мінагропрому, 1998.--68 с.

У навчальному посібнику визначено вимоги бурякоцукрового виробництва до якості сировини, фактори впливу на формування технологічних якостей буряків. Проаналізовано методики визначення хімічного складу буряків. Розглянуто рух нецукрів на верстаті заводу, їх вплив на проведення технологічних процесів. Дано рекомендації по оптимізації технологічних процесів з урахуванням якості буряків та отримання напівпродуктів.

В.А. Нагорная. Современная технология очистки диффузионного сока: Учебное пособие. -К.:ИПК, 1992.- 129 с.

В учебном пособии изложены современной технологии очистки диффузионного сока. Большое внимание уделено описанию химических и физико-химических процессов, протекающих при преддефекации, первой сатурации, второй сатурации, сульфитации, а также новым приемам проведения этих процессов, их аппаратурному оформлению.
Учебное пособие предназначено для ИТР и научных работников сахарной промышленности.

О.У. Дмитренко. Якість цукрових буряків і способи очистки дифузійного соку: Навчальний посібник.-К.: ІПДО НУХТ, 2003.-53 с.

У навчальному посібнику розглянуто основні вимоги до якості цукрових буряків. Проведено аналіз схеми очистки дифузійного соку: попередня дефекація, основна дефекація, перша сатурація, сатурація.
Посібник рекомендовано для післядипломної освіти спеціалістів і практичного користування на підприємствах цукрової промисловості.


Виробництво цукру. Енергетика

Штангеєв К.О. Раціоналізація теплового господарства цукрових заводів: Навчальний посібник. — К.: ІПДО НУХТ, 2006. — 86 с. УДК 664.1.612

Рецензент: Савич А.Н., к.т.н., доц., заст. директора УкрНДІЦП з наук. роботи.
У роботі викладено основні принципи і підходи до економії витрат тепла на технологічні потреби бурякоцукрового виробництва в сучасних умовах роботи цукрових заводів України.
Наведено описання основних типів теплових схем і режимів роботи, що застосовуються на бурякоцукрових заводах, наведено приклади розрахунків, діаграми процесів, розглянуто виробничі ситуації, подано рекомендації щодо розв'язання задач виробничо-практичного характеру. Наведено типовий баланс витрат тепла в бурякоцукровому виробництві та аналіз чинників, що призводять до втрат тепла по окремих дільницях цукрового заводу. Описано основні принципи зменшення витрат тепла на технологічні потреби, а також подано характеристику основних енергозберігаючих методів, що знайшли застосування в цукровому виробництві. Наведено характеристику та теплотехнічну ефективність методів поточного регулювання концентрації сиропу. Викладено методики спрощених розрахунків теплових схем і методів проведення їхніх випробовувань. Посібник призначено для післядипломної освіти спеціалістів з енергетики та теплопостачання цукрової промисловості, а також практичного користування на виробництві. Представляє інтерес для технологів цукрової галузі. Може стати в нагоді студентам вищих навчальних закладів спеціальностей енергетичного та технологічного напрямів.

К.О. Штангеєв, В.І. Христенко. Розвиток теплових схем цукрових заводів: Методичний посібник. — К.: ІПДО НУХТ, 2003. — 29 с.

У методичному посібнику наведено основні дані про принципи економії витрат пари на технологічний процес у бурякоцукровому виробництві та тенденції розвитку випарних установок західноєвропейських цукрових заводів, можливості застосування компресії вторинної пари. Описано конструкції випарних апаратів з природною циркуляцією, плівкових та пластинчатих, а також вакуум-апаратів підігрівачів та теплообмінників, які забезпечують ефективне використання тепла в технологічному процесі цукрового виробництва.

К.О. Штангеєв, В.І. Христенко. Шляхи енергозбереження в цукровому виробництві: Навчальний посібник. — К.: ІПДО НУХТ, 2003. — 32 с.

У навчальному посібнику наведено основні складові витрат палива та їх питома вага у бурякоцукровому виробництві.
На основі оцінки потенціалу економії паливно-енергетичних ресурсів у цукровому виробництві визначено, що на даному етапі основним напрямком енергозбереження є зменшення витрат тепла (пари) на технологічні потреби цукрового виробництва. Розглянуто основні статті втрат тепла в технологічному процесі цукрового виробництва та можливості їх зменшення. Наведено загальну класифікацію енергозберігаючих заходів. Викладено методику спрощених розрахунків теплових схем цукрових заводів, основану на величині зміни величин витрат пари на технологічний процес від впровадження енергозберігаючих заходів.
Навчальний посібник призначено для слухачів ІПДО НУХТ, спеціалістів цукрової промисловості.

В.В. Панов, В.Д. Науменко, В.И. Баранов. Совершенствование работы известкового отделения сахарных заводов. — К., 2004. — 76 с.

В работе рассмотрены свойства известняка, топлива, извести и печного газа, а также сформулированы требования, предъявляемые к их качеству. Изложены теплотехнические основы процесса получения извести. Рассмотрена работа печей и указаны пути повышения их технико-экономических показателей. Приведена информация о новом оборудовании и узлах известкового отделения, разработанных и внедренных в производство фирмой ООО "Цукровик" и лабораторией известкового газового хозяйства Украинского научно-исследовательского института сахарной промышленности (УкрНИИСП). Предложена и подробно рассмотрена новая концепция определения дозы топлива в шихте, базирующаяся на максимальном выходе из известкового отделения активной технологической извести. Подробно рассмотрены режимы работы печи, обеспечивающие минимальную исходную загрязненность известкового молока твердыми примесями после аппаратов гашения. Рассмотрены вопросы приготовления и очистки известкового молока. Дан разбор производственных ситуаций возникающих как на печах, так и на оборудовании по приготовлению и очистке известкового молока. Намечены пути дальнейшего развития известковых отделений. Даны примеры расчетов основных показателей работы известкового отделения.


Енергетика

Дудко С.Д. Розрахунок коефіціента теплового випромінювання димових газів у каналі печі з циклотермічною нагрівною системою // Харчова промисловість. — К., 2014. -№15.
УДК 664.665.041
Розглянуті методи визначення коефіціенту теплового випромінювання продуктів згоряння палива. Показано, що обчислення коефіціенту теплового випромінювання за формулами, наведеними у Нормативному методі теплового розрахунку котлів (1998 р.), для умов печі з циклотермічною нагрівною системою можуть призвести до значної похибки. Запропоновано поправочний коефіціент у вигляді функції від ефективної товщини шару газу, який дозволяє підвищити точність розрахунку.
Ключові слова: коефіціент теплового випромінювання, димові гази, хлібопекарська піч, ефективна товщина шару газу, розрахунок, відносна похибка.
Вступ. Коефіціент теплового випромінювання (КТВ) або ступінь чорноти є однією з головних радіаційних характеристик димових газів, які під час руху нагрівним каналом випромінюють теплову енергію на його поверхі.

Баранов В.І., Плахотний В.T./ Укладачі. Інструкція з нормувань витрат теплової енергії на продукцію підприємств молочної промисловості. -К.: ІПК Мінагропрому, 1998.- 108 с.

Інструкція з нормування витрат теплової енергії на продукцію підприємств молочної промисловості укладена у відповідності з постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.97 № 786 «Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві» та «Основними методичними положеннями з нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві» ( Затверджено наказом Держкоменергозбереження від 14 жовтня 1997 року № 93).
В інструкції подані склад і методика визначення технічно і економічно обґрунтованих норм витрат теплової енергії на продукцію, що виробляється підприємствами молочної промисловості, а також наведені приклади розрахунків норм та довідкові дані. Інструкція призначена для практичного використання підприємствами молочної промисловості та плануючими організаціями при нормуванні і впровадженні режимів економії теплової енергії. З випуском даної інструкції втрачає силу «Инстукция по нормированию расхода топлива, тепловой и электрической енергии на предприятиях молочной промышлености» / Утв. 02.10.1979 г./ М.: ВНИИМП, 1980.-с.178.

Баранов В.І., Плахотний В.T. Інструкція з нормування витрат електричної енергії на продукцію підприємств молочної промисловості. -К.: ІПК Мінагропрому, 1998.-120 с.

Інструкція з нормування витрат електричної енергії на продукцію молочної промисловості укладена у відповідності з постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.97 № 786 "Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві" та "Основними методичними положеннями з нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві" ( Затверджено наказом Держкоменергозбереження від 14 жовтня 1997 року № 93).
В інструкції подані склад і методика визначення технічно і економічно обгрунтованих норм витрат електричної енергії на продукцію,що виробляється підприємствами молочної промисловості, а також наведені приклади розрахунків норм та довідкові дані.Інструкція призначена для практичного використання підприємствами молочної промисловості та плануючими організаціями при нормуванні і впровадженні режимів економії електричної енергії. З випуском даної інструкції втрачає силу Инстукция по нормированию расхода топлива, тепловой и электрической енергии на предприятиях молочной промышлености / Утв. 02.10.1979 г./ -М.: ВНИИМП, 1980.-С.178.

Баранов В.І. Інструкція з нормування витрат електричної енергії на виробництво холоду. -К.: ІПДО УДУХТ, 2002.- 82 с.

Інструкція з нормувань витрат електричної енергії на виробництво холоду укладена у відповідності з постановою Кабінету Міністрів України від 15.07.97 № 786 "Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві" та "Основними методичними положеннями з нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві" (Затверджено наказом Держкоменергозбереження від 14 жовтня 1997 р. № 93). В інструкції подані склад і методика визначення технічно і економічно обгрунтованих норм витрат електричної енергії на 1Гкал штучного холоду, що виробляється на підприємствах молочної промисловості,а також наведено приклад розрахунку норм та довідкові дані.Інструкція призначена для практичного використання підприємствами молочної промисловості України, незалежно від форм їх власності, і плануючим організаціями при нормуванні та впровадженні режимів економії електричної енергії.

Баранов В.І. Інструкція з нормування витрат електричної енергії на вироблення харчової молочної кислоти. -К.: ІПДО УДУХТ, 2001.-82 с.


М'ясопереробна промисловість

Санітарно-мікробіологічний контроль виробництва м'ясних консервів. — К.: ІПДО НУХТ, 2005.- 36 с. Укладач Мазур М.І., к.вет.н., доцент. УДК 637.51

Рецензент: О.П. Литвиненко, зав. відділом паразитології Центральної Державної лабораторії ветеринарної медицини.
У навчальному посібнику розглянуто санітарні вимоги до якості м'ясної сировини та ведення технологічних процесів виготовлення м'ясних консервів. Визначено особливості технологічного процесу та можливості його удосконалення з точки зору санітарних вимог. Викладено порядок проведення санітарно-мікробіологічного контролю технологічних процесів виготовлення м'ясних консервів перед стерилізацією та після її проведення. Наведено вимоги державних стандартів щодо визначення якості готових м'ясних консервів.
Визначено умови й строки зберігання стерилізованих консервів, види браку, методи маркування. Подано характеристику сучасного асортименту м'ясних консервів. Посібник призначено для післядипломної освіти спеціалістів підприємств м'ясопереробної галузі.
Може стати в нагоді студентам спеціальності «Технологія м'яса».

О.А. Коваль, В.С. Гуць. Первинна переробка тварин (оглушення, знекровлення): Навчальний посібник. -К.:ІПДО УДУХТ, 2002.- 50 с.

У навчальному посібнику подано основні способи, режими, параметри оглушення великої рогатої худоби й свиней, які застосовують на переробних підприємствах та забійних пунктах. Виконано аналіз м'ясної сировини в залежності від способів оглушення та знекровлення. Наведено конструктивні особливості, основні характеристики боксів, уставок для оглушення, забою, збирання й накопичення крові. Аналіз способів і пристроїв для оглушення і забою допоможуть фахівцям кваліфіковано визначити із вибором сучасного обладнання та технологій в залежності від існуючих умов виробництва товарного м'яса.
Навчальний посібник призначено для студентів, слухачів ІПДО НУХТ, фахівців м'ясної та переробної промисловості.

О.А. Коваль. Якість м'ясної сировини: Методичні рекомендації.-К.: ІПК Мінагропрому, 1998.-22 с.

В рекомендаціях наведено результати виконаних за останні роки науково-дослідних робіт з визначенням якісних характеристик м'ясної сировини та різними якісними показниками. Обґрунтовано необхідність основних нових підходів до розподілу м'яса за технологіями його обробки. Визначено основні напрями використання DFD тa PSE м'яса, наведено особливості його обробки.

М.І. Мазур. Лабораторний практикум з ветеринарно-санітарної експертизи сировини тваринного походження. -К.: ІПДО УДУХТ, 2002.

В лабораторному практикумі послідовно викладена організація проведення ветеринарно-санітарної експертизи в умовах переробних підприємств і лабораторій ветсанекспертизи ринків. Висвітлено порядок застосування лабораторних методів дослідження: визначення м'яса тварин різних видів; визначення ступеня свіжості м'яса; методи виявлення м'яса хворих і загиблих тварин. Подано рекомендації щодо проведення як органолептичного, так і лабораторного дослідження.
Рекомендовано для використання в системі підвищення кваліфікації спеціалістів ветеринарної медицини.

М.І. Мазур. Ветеринарно-санітарна експертиза харчових продуктів та сировина тваринного походження: Довідково-методичний посібник. -К.:ІПДО УДУХТ, 2001.
Рекомендовано для використання в системі підвищення кваліфікації спеціалістів ветеринарної медицини.

Переробка молока

Шульга Н.М., Млечко  Л.А. Життєдіяльність мікроорганізмів в молочних продуктах
УДК 637.113

Рецензент: С.Г.Даниленко, кандидат технічних наук/Навчальний посібник. - К.: ІПДО НУХТ, 2010. –  42 с.
Значний вплив на технологічні процеси у виробництві молочних продуктів  справляють мікроорганізми. Їх розвиток залежить від умов, в яких вони перебувають.
У даному навчальному посібнику  подані загальні відомості про вплив різних зовнішніх факторів на життєдіяльність мікроорганізмів взагалі та мікрофлору молочних продуктів зокрема. Наведена характеристика окремих категорій  зовнішнього середовища, їх розподіл по групах. Показано відношення  різних видів мікрофлори до  фізичних, хімічних та біологічних факторів зовнішнього середовища.  
Особливу увагу приділено змінам, які відбуваються у  розвитку та розмноженні  мікроорганізмів під дією  зовнішнього середовища. Наведені приклади взаємовідносин між окремими видами мікробів закваскового походження, а також культурною та сторонньою мікрофлорою молока і молочних продуктів.
Поданий в книзі матеріал дає працівникам молочної промисловості інформацію про залежність якості молочних продуктів від впливу факторів зовнішнього середовища на мікрофлору молочних продуктів
Посібник призначений для студентів вузів, слухачів  ІПДО НУХТ, фахівців молочної промисловості,  працівників лабораторій.
Автори:   Н.М.Шульга,  Л.А.Млечко Редактор: Вишенська Л.М. Детальніше

Поліщук Г.Є., Бовкун А.О., Колесникова С.С. Технологія сиру:: Навч. посібник. — К.: НУХТ, 2009. — 151 с.

Розглянуто систематизовану інформацію окремих розділів навчальних дисциплін «Технологія галузі» та «Інноваційні тех¬нології галузі», присвячених виробництву натуральних сирів. Викла¬дено вимоги до сировини та загальні технологічні операції для виготовлення сирів, особливості технологій основних груп сирів. Подано апаратурно-технологічні схеми з урахуванням сучасних видів обладнання та раціональних способів виробництва.Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів, а також фахівців молочної промисловості.Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист №1/11-2690 від 17.04.09 р.)

Мазур М.І., Млечко Л.А., Шульга Н.М. Санітарно-мікробіологічний контроль якості молочних продуктів: Навчальний посібник.- К.: ІПДО НУХТ, 2004. — 44 с. УДК 637.113

Рецензент: Г.Ф. Насирова, кандидат біологічних наук.
У навчальному посібнику «Санітарно-мікробіологічний контроль якості молочних продуктів» розглянуто основні методи бактеріологічного дослідження молока та молочних продуктів. Поряд із загальновідомими стандартними методиками контролю наведено маловідомі широкому колу спеціалістів. Особливу увагу приділено визначенню патогенної та умовно патогенної мікрофлори в молочних продуктах. Подано короткі теоретичні відомості про властивості мікроорганізмів, оптимальні умови їх розмноження, розвитку, основні джерела забруднення ними молочних продуктів. Посібник призначено для студентів вузів, слухачів ІПДО НУХТ, фахівців молочної промисловості, ветеринарних спеціалістів, працівників лабораторій.

Л.А. Млечко, Г.О. Годовиченко, Н.М. Шульга. Вплив зовнішнього середовища на мікрофлору молочних продуктів: Навчальний посібник — К.: ІПДО НУХТ.- 2005. — 36 с. УДК 637.113

Рецензент: С.Г. Даниленко, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Технологічного інституту м'яса та молока УААН
Виробництво молочних продуктів передбачає дотримання ряду вимог до сировини, ведення технологічних процесів, умов зберігання. У навчальному посібнику подано сучасні загальні відомості про вплив різних зовнішніх факторів на життєдіяльність мікроорганізмів взагалі та мікрофлору молочних продуктів зокрема. Наведено характеристику окремих категорій зовнішнього середовища, їх розподіл по групах. Особливої уваги приділено аналізу технологічних чинників та умов зовнішнього середовища на зміни життєвого циклу мікроорганізмів. Наведено приклади взаємного впливу на життєдіяльність окремих видів мікробів закваскового походження, а також між заквасковою та сторонньою мікрофлорою молока і молочних продуктів. Посібник призначено для післядипломної освіти спеціалістів молочної промисловості в ІПДО НУХТ, самостійної роботи та практичного користування на виробництві. Може стати в нагоді при розробці та впровадженні систем якості на підприємствах галузі. Може бути актуальним для студентів вищих навчальних закладів.

Млечко Л.А., Мазур М.І, Шульга Н.М. Теплова обробка молока: Навчальний посібник.- К.: ІПДО НУХТ, 2004. — 27 с. ISBN 966-612-014-3. УДК 637.113

Рецензент: С.Г. Даниленко, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Технологічного інституту м'яса та молока УААН
У посібнику подано загальні відомості про склад молока-сировини, його властивості. Наведено характеристику окремих компонентів молока. Розглянуто основні режими теплової обробки молока, що використовуються в молочній промисловості. Особливу увагу приділено біохімічним та фізико-хімічним змінам складових частин молока під впливом різних температурних режимів, їх впливу на якість молочних продуктів, отриманих з молока, пастеризованого при різних режимах. Обґрунтовано режими пастеризації при виробництві різних видів молочних продуктів. Посібник призначено для студентів вузів, слухачів ІПДО НУХТ, фахівців молочної промисловості, працівників лабораторій.

Колесникова С.С., Бовкун А.О. Сироробство: традиційні та нові технології: Навчальний посібник.-К.: ІПДО НУХТ, 2007.- 44 с. УДК 637.113

Рецензент: О.М. Сухачова, зав. відділом метрологічного нагляду і атестації Центральної Державної лабораторії ветеринарної медицини.
У посібнику наведено технологічну класифікацію сирів, твердих та плавлених. Розглянуто основні системні моменти технології, обґрунтовано оптимальні параметри ведення технологічного процесу виробництва сиру різних видів. Вади сирів, можливі причини їх виникнення та способи усунення представлені в окремій таблиці. Особливу увагу приділено удосконаленим способам підготовки молока, ефективним технологіям переробки, інтенсифікації технологічного процесу. Наведено рецептури сумішей, способи використання бактеріальних препаратів і бактеріальних заквасок. Співавтором Колесниковою С.С. розроблено нову технологію сиру з низькою температурою другого нагрівання, що виключає використання нітратів. Окремий розділ присвячено плавленим сирам. Для післядипломної освіти спеціалістів молочної промисловості та практичного застосування

Л.А. Млечко, М.І. Мазур, Н.А. Чередник, Г.О. Годовіченко Заквашувальні препарати для твердих сичужних сирів: Навчальний посібник.-К.:ІПДО НУХТ, 2003. -34 с.

У посібнику подано біохімічні та мікробіологічні основи визрівання сирів з низькою та високою температурою другого нагрівання та склад бактеріальних препаратів для їх виробництва. Виконано аналіз властивостей заквашувальних культур, визначено закономірності їх функціонування у виробництві сиру та роль мікрофлори у формуванні показників якості продукту. Подано принципи культур до складу заквасок для сирів, охарактеризовано основні вади продуктів бактеріального походження. Особливу увагу приділено сучасним технологіям виробництва бактеріальних препаратів прямого внесення, їх перевагам. Аналіз видів заквашувальних культур на вітчизняному ринку та особливостей їх застосування у сироробстві допоможе фахівцям кваліфіковано визначитися з вибором сучасних бакпрепаратів та технологій у залежності від існуючих умов виробництва сиру.
Посібник призначено для студентів, слухачів ІПДО НУХТ, фахівців молочної промисловості.

Н.Є. Янковська, В.Т. Плахотний. Особливості виробництва сметани і рекомендації щодо підвищення її якості: Конспект лекцій. -К.: ІПК, 1998.-33 с.

У конспекті лекцій систематизовано матеріал щодо вимог до вихідної молокосировини, процесів заквашування, сквашування та фасування сметани. Висвітлено питання, пов'язані з впливом режимів теплової та механічної обробки вершків на якість сметани. Вказано на причини виникнення пороків сметани та наведено заходи для їх запобігання. Наведено рекомендації і методики поліпшення якості сметани.
Призначено для підвищення кваліфікації і перепідготовки інженерно-технічних працівників молочної промисловості.

В.Т. Плахотний, Н.Є. Янковська. Агрегати і потоково-механізовані лінії для виробництва морозива: Конспект лекцій. -К.: ІПК, 2001.-39 с.

У конспекті лекцій систематизовано матеріал щодо технологічного обладнання для приготування, механічної та теплової обробки суміші морозива. Висвітлено особливості експлуатації фризерів з централізованим холодопостачанням та автономним холодозабезпеченням. Наведено характеристики, устрій і вимоги до технічного обслуговування потоково — механізованих ліній для виробництва морозива.
Призначено для підвищення кваліфікації та перепідготовки інженерно-технічних працівників молочної промисловості.


Технологія виробництва спирту та горілки

О.Є. Колесніков, О.О. Осипенко. Основи органолептичної оцінки спирту та лікеро-горілчаних виробів: Методичні рекомендації. — К.:ІПДО НУХТ, 2002.- 24 с.

В розробці наведено сучасні підходи органолептичної оцінки спирту і алкогольних напоїв: визначення їх смаку, запаху та забарвлення. Дана характеристика органом відчуття дегустатора: зору, нюху, смаковим органом. Шляхом лабораторії практичних випробовувань рекомендується визначити кандидатів у дегустатори.
Рекомендації призначено для підготовки та підвищення кваліфікації дегустаторів, членів різних дегустаційних комісій, працівників спиртової та лікеро-горілчаної промисловості, а також сфери споживання — ресторанів, барів тощо.

О.П. Осипенко, П.Л. Шиян, В.О. Сосницький, В.О. Осипенко, А.П. Михайлів. Деякі ненормальності в роботі брагоректифікаційного відділення, їх причини та способи усунення: Методичний посібник. -К.: ІПДО НУХТ, 2003 .-26 с.

В методичному посібнику наведено деякі ненормальності, які зустрічаються при експлуатації брагоректифікаційних уставок непрямої дії, що виробляють ректифікований етиловий спирт. Розглянуто можливі причини цих відхилень від «норми», подано рекомендації щодо їх усунення. Ця розробка присвячена заходам для зменшення енерговитрат, втрат спирту і підвищення якості продукту.
Посібник рекомендовано для слухачів Інституту післядипломної освіти, студентів ВНЗ та інженерно-технічних працівників спиртових заводів.


Технологія виробництва пива

Т.И. Семенова. Оценка качества воды и способы ее подготовки в пивоварении: Учебное пособие. -К.: ИПК Минагропрома Украины, 1998. -29 с.

В учебном пособии рассмотрено влияние минеральных примесей воды на технологию и качество пива. Приведены требования к воде, используемой для приготовления пива, способы ее подготовки.
Для специалистов пивоваренной промышленности.

А.Г. Мартинова, Т.И. Семенова. Методика проведения моделирования заторов.

Методика моделирования заторов предназначена для использования в лаборатории контроле пивоваренного производства. Моделирование рекомендуется проводить для повышения информационной ценности анализов, предусмотренных схемой лабораторного контроля технологических процессов варочных отделений.


Технологія безалкогольних напоїв

И.А. Колесникова, М.В. Зазирная, Н.М. Сергеева. Сырье для производства безалкогольних напитков. -К.: Техника, 1981.-165 с.

В книге систематизированы данные о химическом составе, физико-химических и биологических свойствах сырья, применяемого в современном безалкогольном производстве. Приведены требования стандартов к качеству сырья, рекомендованы условия его хранения. Особое внимание уделено новым видам растительного сырья, консервантам. Практические рекомендации даны с учетом опыта передових предприятий.
Рассчитана на инженерно-технических работников безалкогольного производства, а также может быть использована студентами и учащимися вузов и техникумов соответствующих спеціальностей.

И.А. Колесникова, Л.М. Бойко, С.М. Ненахова. Контроль производства безалкогольних напитков. -К.:Урожай, 1989.-216 с.

В справочной книге освещены новые методы химико-технологического контроля производства безалкогольних напитков. Описаны приборы и способы определения качества сырья и готовой продукции. Приведены требования стандартов к качеству продукции.
Рассчитана на ИТР пищевой промышленности, рабочих.


Технологія хлібопекарських і кондитерських виробництв

Оболкіна В.І. в коллективі авторів
Технологія та лабораторний  практикум  кондитерських  виробів  і харчових концентратів : навч. посіб. / за ред. проф. А.М. Дорохович і проф. В.М. Ковбаси. - К.: Фірма «ІНКОС", 2015. - 632 с. ISBN 978-617-598-103-0.
Наведено матеріал із сучасних технологій і технохімічного контролю кондитерського виробництва та харчових концентратів. Під час виконання лабораторних робіт студенти поглиблюють знання з технології, техноло¬гічного контролю, фундаментальних дисциплін, таких як хімія, фізика. Розглянуто виготовлення у лабораторних умовах кондитерських виробів і харчових концентратів та їх контроль за органолептичними, фізико-хімічни-ми, структурно-механічними показниками.
Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Харчові технології та інженерія». Може бути корисний для ши¬рокого кола інженерно-технічних працівників кондитерської та харчокон-центратної галузі.

Оболкіна В.І. в коллективі авторів
Наукові та практичні аспекти пектину і пектннопродуктів:     монографія / Крапивннцька І.О., Перцевой Ф.В., Омельчук Є.О. -Суми: Сумський національний аграрний університет, 2015. -314 с.
У монографії розглянуто будову пектинових речовин рослин¬ної тканини, структуру промислових пектинів та їхні фізико-хімічні властивості. Особливу увагу приділено природі гелеутворення пектину. Наведено результати робіт авторів щодо виробництва пектину, пектинових екстрактів та використання у технологіях харчових продуктів.
Рекомендовано для студентів вищих начальних закладів напряму підготовки 6.051701 «Харчова технологія та інженерія», аспірантів, спеціалістів НДІ, організацій та підприємств АПК.

Оболкіна В.І. в коллективі авторів
Technology of pectin, pectin products and their use in food products T3I     manufacture: The monograph/ Krapyvnytska I., Pertsevyi F., Obolkina V., Ladyka V. and oth. - Sumy, Sumy National Agrarian University, 2015. - 266 p.
The structures of pectin substances of plant tissue, of industrial pectins and their physical-chemical properties are considered. Special attention is paid at the nature of pectin's gel formation. The results of the authors' works: concerning the manufacture of pectin, pectin extracts and their use in food products' technologies are presented.
Recommended for the students of higher schools of study direction 6.051701 "Food Technology and Engineering" post graduate students, R&D specialists, agricultural organizations and enterprises.

Волощук Г.І. Методичні рекомендації з аналізу виконання норм витрат сировини та здійснення технологічних розрахунків на підприємствах макаронного виробництва (для начальників виробництва, завідувачів лабораторій, майстрів змін, інженерів–технологів). Вид. 2-е, доповнене. – К.:ІПДО НУХТ, 2015.– 20 с.

В роботі наведено аналіз розрахунків витрат сировини та рецептури в макаронному виробництві, розглянуто варіанти скорочення втрат при виробництві макаронних виробів. З доповненнями розрахунку хімічного складу і харчової цінності виробів.

Лебедева Л.Н., Дудко С.Д., Оболкина В.И. Производство кондитерских изделий на предприятиях и в цехах малой мощности: Учебное пособие. – К.: Фирма «ИНКОС» , 2010. – 312 с.

В учебном пособии рассмотрены вопросы проектирования кондитерских предприятий и цехов малой мощности, приведены примеры технологических расчетов, компоновки предприятий, описание технологических процессов с использованием современного оборудования для производства мучных и сахаристых кондитерских изделий: печенья, пряников, тортов, пирожных, зефира, конфет.Учебное пособие предназначено для cтудентов высших учебных заведений, системы последипломного образования специалистов кондитерских и хлебопекарных предприятий, а также для предпринимателей малого и среднего бизнеса, занимающихся производством кондитерских изделий. Рекомендовано Министерством образования и науки Украины как учебное пособие для студентов высших учебных заведений (письмо № 1.4/18-Г-106.1 от 10.01.2009).

 Дудко С.Д. в колективі авторів. Технологічне обладнання хлібопекарських і макаронних виробництв

Лебедева Л.Н., Дудко С.Д., Оболкина В.И. Производство кондитерских изделий на предприятиях и в цехах малой мощности: Учебное пособие. – К.: Фирма «ИНКОС» , 2010. – 416 с. 2-е издание, переработанное и дополненное
ISBN 978-617-598-062-0.

В учебном пособии рассмотрены вопросы проектирования кондитерских предприятий и цехов малой мощности, приведены примеры технологических расчетов, компоновки предприятий, описание технологических процессов с использованием современного оборудования для производства мучных и сахаристых кондитерских изделий: печенья, пряников, тортов, пирожных, зефира, конфет.Учебное пособие предназначено для cтудентов высших учебных заведений, системы последипломного образования специалистов кондитерских и хлебопекарных предприятий, а также для предпринимателей малого и среднего бизнеса, занимающихся производством кондитерских изделий. Рекомендовано Министерством образования и науки Украины как учебное пособие для студентов высших учебных заведений (письмо № 1.4/18-Г-106.1 от 10.01.2009)/


Менеджмент безпечності та якості харчових продуктів

Катаєва С.Є. Аудит систем управління безпекою харчових продуктів (ДСТУ 22000-2007): Навчальний посібник. — К.: ІПДО НУХТ, 2010. – 72 с.

Катаєва С.Є. Безпека використання полімерної упаковки на основі поліолефінів і полівінілхлориду у виробництві хліба та інших харчових продуктів: Навчальний посібник. — К.: ІПДО НУХТ, 2008.—26 с. УДК 641.1

У методичному посібнику подано літературні і власні матеріали з безпеки використання полімерної тари та упаковки на основі поліолефінів і полівінілхлориду як пакувальні матеріали для упаковки хліба.
Нині проблема безпеки полімерних пакувальних матеріалів найбільш актуальна у зв'язку зі вступом України в СОТ і сертифікацією систем безпеки ISO 22000:2005 на підприємствах з виробництва хліба та інших харчових продуктів.
Використання пластмасових упаковок значно знижує втрати, збільшує терміни придатності, підвищує якість харчових продуктів (захист від бактерійного і механічного забруднення завдяки герметичній упаковці). Втрати харчової промисловості при використанні полімерної упаковки на основі поліолефінів зменшилися на 5—10%, терміни зберігання харчових продуктів збільшилися в 1,5—2 рази.
Багатокомпонентність хімічного складу полімерних упаковок, їх розчинність і летючість створюють небезпеку виділення з них хімічних речовин у харчові продукти і повітря. Ці виділення характеризуються, як правило, не високими концентраціями, а постійною дією на людину протягом усього її життя.
Якість, безпека і збереження харчових продуктів багато в чому залежать від виду полімерного матеріалу, з якого виготовлена упаковка, рецептурного складу харчового продукту та інших чинників. Не менш важливим питанням при герметизації полімерних упаковок є дані про деструкцію пластмас при високих температурах та ідентифікація хімічних речовин, що виділяються при цьому в повітря робочої зони.
Посібник призначено для слухачів ІПДО НУПТ, фахівців харчової та переробної промисловості, санітарно-епідеміологічних установ МОЗ України та ін.

Соболєв А.С. Системи управління в агропромисловому виробництві. Міжнародні стандарти. Навчальний посібник. —К.: ІПДО НУХТ.- 2005.- 116 с. УДК 314.48; 504.06; 6641.658

Книга є навчальним посібником з систем управління виробництвом сільськогосподарської сировини та продуктів харчування.
Всебічно висвітлюються методологічні, організаційно-правові та практичні засади систем: екологічного менеджменту та аудиту за стандартами ISO серії 14000, безпеки та управління ризиками у виробництві харчової продукції за вимогами НАССР, менеджменту охорони здоров'я та безпеки персоналу згідно стандарту OHSAS 18001, з урахуванням міжнародних стандартів та нормативно-методичних документів України. Посібник призначено для слухачів ІПДО НУХТ, фахівців підприємств харчової та переробної промисловості, працівників державних органів, управлінського і технічного персоналу підприємств АПК різних форм власності.

Соболєв А.С. Система охорони здоров'я та безпеки робітників агропромислового комплексу в умовах радіоактивного забруднення території: Навчальний посібник. —К.: ІПДО НУХТ.- 2005.- 68 с. УДК 314. 48; 504.06; 6641.658

Рецензенти: В.М. Скафа, начальник відділу охорони праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху Міністерства аграрної політики України; Ю.О. Кутлахмедов, д.біол.н., проф.
Книга є навчальним посібником з охорони праці та здоров'я робітників АПК в умовах радіоактивного забруднення території.
Впровадження системи охорони здоров'я та безпеки робітників АПК викликане необхідністю обмеження виникнення нещасних випадків та професійних захворювань на територіях, забруднених радіонуклідами внаслідок аварії на ЧАЕС. Всебічне вивчення методологічних, організаційно-правових та практичних засад сучасних стандартів та нормативно — методичних документів України, дає можливість реалізувати розвиток сільськогосподарських підприємств сучасного типу. Результатом цього стане зменшення випадків травматизму, збереження життя і здоров'я працівників, створення відповідних умов праці для робіт в умовах радіоактивного забруднення території. Посібник призначено для слухачів ІПДО НУХТ, фахівців підприємств харчової та переробної промисловості, працівників державних органів, управлінського і технічного персоналу підприємств АПК різних форм власності

Сучасні методи менеджменту безпечності харчових продуктів. Система HACCP. /Укл. А.С. Соболєв: Навчальний посібник.— К.:ІПДО НУХТ, 2004.


Автоматизація процесів у харчовій промисловості

В.Т. Марченко. Мікропроцесорні засоби в АСУТП харчових виробництв: Інформаційний посібник. -К.: ІПК Укрхарчопрому, 1998. -110 с.

В посібнику розглянуто мікропроцесорні засоби для створення автоматизованих систем управління харчовими виробництвами. Приведено характеристики і можливості сучасних типових мікропроцесорних комплексів, вітчизняних і зарубіжних мікропроцесорів, які застосовують в енергозберігаючих системах і технологіях в харчовій і переробній промисловості.
Посібник розраховано на широке коло спеціалістів з автоматизації харчових, переробних, хімічних, фармацевтичних підприємств.

В.Т.Марченко. Пристрої і системи обліку штучної продукції: Навчальний посібник. — К.: ІПК Держхарчопрому України, 1995.- 63 с.

В навчальному посібнику розглянуті первині перетворювачі, прилади і системи обліку штучної продукції, що використовуються в ряді галузі харчової і переробної промисловості, а також пропонуються для використання нові розробки лабораторії мікропроцесорної техніки ІПК Держхарчопрому України на базі програмованих мікро контролерів і мікроЕОМ. посібник розрахований на широке коло спеціалістів з автоматизації харчових, переробних, фармацевтичних, хімічних підприємств.


Економіка харчової та переробної галузей

Репутаційний менеджмент підприємств: теорія, методологія, практика : монограф. / О. Г. Дерев'янко. - К. : Видавництво "ДКС центр", 2016.- 471 с.

У монографії розглянуто теоретичні засади репутації підприємства в контексті сучасної парадигми управління, методологію формування сис-теми репутаційного менеджменту підприємств як бізнес-процесу вищого рівня, теорію та методики дослідження репутаційного менеджменту під-приємств, умови розвитку репутаційного менеджменту підприємств хар-чової промисловості під впливом перманентного реформування й еконо-мічних глобалізаційних процесів та результати дослідження репутаційно-го менеджменту на підприємствах харчової промисловості України. Для науковців, менеджерів-практиків, викладачів, аспірантів та сту-дентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

Березянко Т.В. Євроінтеграційний шлях розвитку національної оліє-жирової галузі: Монографія. – К.: Кондор-Видавництво, 2014. – 432 с.

Рецензенти: Бутнік-Северський О.Б., доктор економічних наук, Н.А.Єфименко  -   доктор економічних наук, професор кафедри якості, стандартизації та органічної хімії Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького, О.Ю.Чубукова  -  доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної кібернетики та маркетингу Київський національний університет технології та дизайну ім. Немировича-Данченко.
У науковій монографії досліджено спрямованість розвитку основної складової ринкового суспільства - корпоративного сектору, суспільні та внутрішні дисбаланси, вектори інтересів і їх вплив на загальний розвиток суспільства та його соціальної складової.

Березянко Т.В. Корпоративний глобалізм як базовий напрямок міжнародної економічної конвергенції / Розвиток національного корпоративного сектору (інституціональний контекст): Монографія. Ч. 1. -  К.: ТОВ «ДКС центр», 2010. - 238 с.

Рецензенти: Бутнік-Северський О.Б., доктор економічних наук, професор Чубукова О.Ю., доктор економічних наук, професор
Рекомендоване до друку вченою радою Інституту законодавства Верховної Ради України по спеціальності "економіка та управління національним господарством " (протокол № 4 від 12.11.2009р.)
У науково-практичній монографії вперше систематично розглянуто вплив глобалізаційних процесів в умовах ліберальних економічних конструкцій трансформаційних та розвинених економік. Під призмою розбудови національного інституціонального середовища розглядаються процеси адаптації економічного простору та корпоративного сектору до вимог розвинених світових ринкових спільнот.

Проблеми державного регулювання діяльності малих підприємств: Наук.-метод. посіб. / Т.В. Березянко, О.В.  Ваганова, Р.В. Руднік / За ред. Березянко Т.В.  – К.: ІПДО  НУХТ, 2012. – 120 с. Анотація

Березянко Т.В. Актуалізація державного управління / Розвиток національного корпоративного сектору (інституціональний контекст): Монографія. Ч. 2. -  К.: ТОВ «ДКС центр», 2010. - 358 с. (596 с. разом з першою частиною).

Рецензенти: Бутнік-Северський О.Б., доктор економічних наук; Кириченко О.А., доктор економічних наук, професор;  Чубукова О.Ю., доктор економічних наук, професор
Рекомендоване до друку вченою радою Інституту законодавства Верховної Ради України по спеціальності "економіка та управління національним господарством " (протокол № 4 від 28.04.2010 р.)
У науково-практичній монографії вперше і систематично розглянута можливість активного використання інституціонального підходу для забезпечення ефективного та збалансованого співіснування триграми "суспільство-держава-корпоративний сектор". За результатами досліждення на теоретичному та практичному рівнях було встановлено, що темпи росту, ефективнсіть управління суспільством та виробництвом, політичний курс залежить від професійного державного управління, здатності уряду реалізувати завдання балансу інтересів, забезпечити координування між діяльністю великого бізнесу та потребами розвитку суспільства.

Карлицький С.М. Післядипломна освіта: Трудове право: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл./За заг. ред. проф. Бутнік-Сіверського О.Б. -К.: Компас, 2003.-244 с. ISBN 966-95988-3-4. ББК 67.9(4Укр)305.73

Рецензенти: Боброва Д.В. — д.юр.н., проф. Київського національного університету ім.. Т.Г. Шевченка; Жарков Г.М. — к.юр.н., доц. НАУ.
Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист № 14/8.2-323 від 19.02.2003)
У навчальному посібнику розкрито загальні і практичні питання, що виникають у процесі реалізації трудових відносин на підприємствах, організаціях, установах. Посібник має практичну цінність і є одним з перших навчальних посібників з трудового права у системі післядипломної освіти. Стане в нагоді при самостійному вивченні трудового права працівниками відділів кадрів, спеціалістами планових і бухгалтерських служб підприємств, установ і організацій.

Карлицький С.М. Трудове право України: Навч. посіб.- Вид. 2-е перероб.-К.: Прецедент, 2006.-210 с. ISBN 966-520-11-7. ББК 67.9(4Укр)305.73
Рецензенти: Миронець І.М. — к.юр.н., доцент; Ніколаєва Л.В. — к.юр.н., доцент; Жарков Г.М. -к.юр.н.

Рекомендовано МОН України (лист № 14/18.2- 790 від 15 квітня 2004)
Навчальний посібник містить стислий виклад загальних положень трудового права згідно з програмами викладання курсу у вищих навчальних закладах, споряджений практикумом та довідником термінів. Розрахований на студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, управлінців та всіх, хто цікавиться питаннями правового врегулювання трудових відносин.

Фінансово-податковий менеджмент: Методичні рекомендації для проведення цільового семінару-практикуму / Кол. авторів під ред. Бутнік-Сіверського О.Б.-К.: ІПДО НУХТ.-2004.-28 с.

О.Б.Бутнік-Сіверський, Т.В.Березянко, О.М.Пасько, А.М.Шарова. Ринковий механізм та інноваційний шлях його розвитку: Методичні рекомендації з дисципліни : "Ринкова стратегія та економіка підприємства". — К.: ІПДО НУХТ, 2004. — 44с.

Методичні рекомендації підготовлено з метою підвищення професійних знань державних службовців, керівників і спеціалістів харчової та переробної промисловості з дисципліни : "Ринкова стратегія та економіка підприємства".Вони охоплюють коло питань щодо ринкового механізму та інноваційного шляху розвитку: інноваційна модель розвитку економіки та її стратегія; виробничі сили та виробничі відносини, економічна система; критерії економічного прогресу, його рушійні сили; структура та механізм ринку; ринкова економіка; господарський механізм; фінанси в системі економічних відносин; підприємництво та власність, її різновиди; витрати виробництва, ціна та прибуток; державне регулювання економіки; міжнародний рух капіталу та економічна інтеграція.
Методичні рекомендації призначено для використання в системі підвищення кваліфікації державних службовців, керівників та спеціалістів підприємств.

Охрана промышленной собственности в Украине: Монография / Под ред. А.Д. Святоцкого, В.Л. Петрова. -К.: Издательский Дом "Ін Юре", 1999. -428 с.

Оценка интеллектуальной собственности. Бухгалтерский учет и налогообложение. — Т. 4 / Под ред. А.Б. Бутник-Сиверского, А.Д. Святоцкого. --К.: Издательский Дом "Ін Юре", 1999. — 384 с.

Сборник основных хозяйственных операций предприятия в бухгалтерских проводках. — 3-е изд., перераб. и дополненное. — /Под ред. д.э.н., проф. А.Б. Бутник-Сиверского. -- К.: УСП "Компас", 1999. — 216 с.

Практичний посібник з оподаткування нематеріальних активів: Наук.-практ. вид. / За ред. О.Б. Бутнік-Сіверського.- К.: Видавничій Дім "Ін Юре", 2000. — 348 с.

Правові аспекти приватизації в України. Фонд державного майна України.: У 2-х томах.: Практичний посібник з питань приватизації / За заг. ред. Ю.І.Єханурова , Голови Фонду державного майна України .-К..: Юридичне видавництво "Руська правда",. 1996 . -408 с.

У другому томі зібрані матеріали з теорії та практики здійснення приватизації в Україні, розкрито її механізм і напрями розвитку. Збірник буде корисним фахівцям державних органів приватизації, керівникам і спеціалістам системи державного управління, фінансовим посередникам, науковцям та виробничникам, які безпосередньо займаються приватизацією та формуванням ринкової економіки. Книга розрахована і на масового читача, який цікавиться.


Інтелектуальна власність в Україні

Інноваційна інфраструктура в контексті національної інноваційної системи (економіко-правові проблеми) -монографія / за науковою редакцією О. Б. Бутнік-Сіверського: кол. авторів : О. П. Орлюк, О. Б. Бутнік-Сіверський, С. Ф. Ревуцький, В. І. Нежиборець, Г. О. Андрощук та ін. — К. : НДІ IB НАПрНУ, «Лазурит-Поліграф», 2011. — 414 с.

Присвячена розкриттю інноваційної інфраструктури в контексті національної інноваційної системи (НІС). Розвинуті та розглянуті передумови становлення НІС та її інфраструктури, економіко-правові проблеми регулювання інноваційної діяль­ності та її інфраструктури, теоретичні засади створення НІС та інноваційна інфра­структура. Узагальнено розвиток НІС та її інфраструктури в світі, зокрема більш детально в країнах СНД та Європи.
УДК 347.(77+78) ББК 67.9(4Укр) 303.2
ISBN 978-966-1543-42-2
Icon for .doc (MS Word) Показати більше

Розвиток та стимулювання інтелектуальної діяльності (економіка, право, міжнародний досвід) - монографія / за наук. ред. О. Б. Бутнік-Сіверського : кол. авторів : О. П. Орлюк, О. Б. Бутнік-Сіверський, Г. О. Андрощук. — К. : НДІІВ НАПрНУ. — 2014. — 364 с.

Присвячена розвитку та стимулюванню інноваційної діяльності в контексті податкової мотивації інноваційного та технологічного розвитку, законодавчого регулювання податкових пільг, правового аналізу прогалин у законодавчому регулюванні, узгодженості, оцінки ефективності законодавства відносно правового статусу суб'єктів інноваційної системи та стимулюванням інноваційної діяльності в Україні у формі прямої та опосередкованої підтримки та висвітленню закордонного досвіду, пов'язаного з стимулюванням інноваційної діяльності, а також правового аналізу в галузі державного замовлення науково-дослідних робіт.

Теоретичні та методичні засади оцінки вартості інтелектуальної власності - монографія / О. П.Орлюк, О. Б. Бутнік-Сіверський, Г. О. Андрощук, Л. Ю. Федченко та ін. — К. : НДІ IB НАПрН України, Лазурит-Поліграф, 2010. — 475 с.

Монографія присвячена розкриттю теоретичних і методичних засад оцінки вартості майнових прав інтелектуальної власності в Україні та буде корисна в дослідницький і практичній діяльності оцінювачів, патентних повірених, юристів, судових економічних експертів, економістів, спеціалістів-практиків та працівників державної влади, які пов'язані зі сферою інтелектуальної власності.

Бутнік-Сіверський С. О.  Спадкування  прав  інтелектуальної власності : монографія / С.О. Бутнік-Сіверський.—  К. : НДІ   IB НАПрНУ; «НВП «Інтерсервіс», 2013. — 168 с.
ISBN 978-617-696-178-9

Економіко-правові проблеми в сфері інтелектуальної власності: Монографія / кол. авторів: Орлюк О.П., Бутнік-Сіверський О.Б., Ревуцький С.Ф., Нежиборець В.І., Федченко Л.Ю. та ін.; кер. авт. колективу, наук. ред. д.е.н., проф. Бутнік-Сіверський О.Б. - К.: НДІ інтелектуальної власності АПрН України, 2006. - 364 с. ISBN № 966-8709-04-7

Економико-правовые проблемы в сфере интеллектуальной собственности: Монография / кол. авторов: Орлюк О.П., Бутник-Сиверский А.Б., Ревуцкий С.Ф., Нежиборец В.І., Федченко Л.Ю. и др.; рук. авт. коллектива, науч. ред. д.е.н., проф. Бутник-Сиверский А.Б. - К.: НИИ интеллектуальной собственности АПрН Украины, 2006. - 364 с. ISBN № 966-8709-04-7

Бутник-Сіверський О.Б. Інтелектуальна власність у господарській діяльності підприємств. — К.: ІПДО НУХТ.- 2005. -56 с. УДК 347.77. ББК 67.9(4УКР)304.3

У пропонованій книзі розглянуто важливі аспекти інтелектуальної власності в ринковій економіці, проблемні питання впровадження інтелектуальної власності в господарській діяльності, ознаки та функції інтелектуального капіталу, методологія формування інтелектуального капіталу, процеси трансформації інтелектуальної власності в інноваційний продукт. Висвітлюються особливості бухгалтерського обліку нематеріальних активів. Видання призначене для керівників підприємств, державних службовців, менеджерів в галузі інтелектуальної власності, юристів економістів, фінансистів, бухгалтерів тощо. Наведено нормативну базу щодо господарських операцій, бухгалтерського обліку та оподаткування нематеріальних активів.

Економіка інтелектуальної власності (Розділ 15) / В кн.: Право інтелектуальної власності.: Підручник для студентів вищих навч. закладів / О.А.Підопригори, О.Д.Святоцького. -К.: Видавничий дім "Ін-Юре", 2002. — 624 с. (Розділ 15. — С. 467-508)

О.Б.Бутнік-Сіверський. Методологія аналізу фінансового становища і ефективності діяльності підприємств в умовах трансформації бухгалтерського обліку : Зб." Наукові праці УДУХТ". — № 10 (спец. випуск).-Ч. ІІІ. -К.: УДУХТ, 2001. — С. 113.

О.Б.Бутнік-Сіверський. Методологія визначення контрибуції з урахуванням точки беззбитковості.: Зб." Наукові праці УДУХТ". — № 10 (спец. випуск).-Ч. ІІІ. -К.: УДУХТ, 2001. — С. 113.

О.Б.Бутнік-Сіверський. Економіка інтелектуальної власності: Курс лекцій К.: Інститут інтелектуальної власності і права, 2003. — 296 с.


Екологія, радіологія

С.Е. Катаева. Кинетика миграции основных токсических компонентов из пластмассовых трубопроводов. Материалы науково-практической конференции Water&Environment ("Вода та довкілля"). - Киев, 10-13 ноября 2009 г.

S.Е. Katayeva. Kinetics of basic toxic component migration from plastic pipe lines. The thesses are published in official collection of materials of Forum Water&Environment. - Кyiv, 10-13 novembre 2009.

В.Ф. Авсеєнко. Дозиметричні і радіометричні прилади та вимірювання. — К.: Урожай,1990. — 144 с.

Наведено дані по основах радіології, дозиметрії та експресних методах визначення радіоактивності харчових продуктів, води, ґрунту та інших об'єктів оточуючого середовища. Описано застосовувані у побуті дозиметри та радіометри "Бриз", "Рось", "Белла", "Десна", "Прип'ять", "Бета", "Поиск" та ін., їх технічні характеристики та порядок роботи з ними. Подано рекомендації власникам індивідуальних господарств і дачних ділянок про методи дезактивації, очищення харчових продуктів і води від радіоактивних речовин.
Призначена для власників присадибних господарств, дачних ділянок, широке коло читачів. Може бути використано як навчальний посібник по курсу цивільної оборони в загальноосвітніх школах та училищах профтехосвіти.

В.Ф. Авсеєнко. Дозиметрія в побуті. -К.:Знання, 1991.- 64 с.

В.Ф. Авсеєнко. Організація робіт на підприємствах АПК у надзвичайних ситуаціях. -К.: ІПК Мінагрополітики України, 2001.-50 с.

Соболєв А.С. Ефективнiсть методiв переробки забрудненої радiонуклiдами сировини в промисловостi: Методичний посiбник з органiзацiї проведення науково-дослiдних робiт у галузi сiльськогосподарської радiологiї. — К., 1992..- С. 127.

Соболєв А.С. Перспектива переробки молочної сировини забрудненої радiоактивними речовинами: Методичний посiбник з органiзацiї проведення науково-дослiдних робiт в галузi сiльськогосподарської радiологiї -К., 1992.-С. 126

Соболєв А.С. Впровадження розроблених технологічних проектів диференційного застосування контрзаходів в 5 критичних населених пунктах: Звіт про впровадження науково-дослідної роботи . № держреєстрації 0199У000600. -К., 1999.

Sobolev A. et all. The use of Prussian Blue to reduce radiocaesium contamination of milk and meat produced on territories affected by the Chernobil accident. -International Atomic Energy Agency, IAEA-TECDOC-926.- Vienna, Austria, 1997.- 80 p

Sobolev A. et all. Radioecological aspects of radiosorbents application and their place in the system of countermeasures on the contaminated territory of Ukrаine. The radiological conseguences of the Chernobyl accident. — ECSC-EC-EAEC.- Brussels, Luxembourg, 1996.- P. 229-235

Sobolev A. et all. Use of caesium binders to reduce radiocaesium contamination of milk and meat in Belarus, Russia and Ukraine.- Environmental Impact of Radionuclide Releases (IAEA-SM-339/153)539-547.- Vienna, 1995.- 24 р.

Sobolev A. et all. Estimation of the balanse radiocaesium in the private farms of the Chernobyl zone and countermeasures with regard to the reduction of health risk for rural inhabitans. The radiological conseguences of the Chernobyl accident. — ECSC-EC-EAEC. — Brussels, Luxembourg, 1996.- P. 319-325.


Охорона праці

Правила охорони праці для працівників виробництва солоду, пива та безалкогольних напоїв. НПАОП 15.9-1.28-17. : - К.: Основа, 2017. - 88 с. УДК 331.45
Ці Правила встановлюють вимоги до безпечного виконання робіт у технологія процесах виробництва солоду, пива, безалкогольних та слабоалкогольних напоїв мінеральних та питних вод.
їхні вимоги є обов'язковими для виконання роботодавцями та працівниками тому числі і при експлуатації мініпивоварень з виробництва пива, призначених барів, ресторанів, кафе і невеликих виробництв.

Психология безопасности (учебное пособие): Составители: В.З. Шишков, В.И. Тарадай.–К.:НИНЦОП, 1996.– 62 с. УДК 69:658.382
Рецензенты: к.психол.н. Пискун В.М.; к.мед.н. Чебанова О.В.; к.т.н. Буриченко Л.А.; к.т.н. Вильсон А.Г.
Предназначено для специалистов отделов охраны труда, инженерно-технических работников и руководителей производства, преподавателей кафедр охраны труда вузов.Буряківництво. Насінництво цукрових буряків

Лаврик В.В., Маласай В.М., Суроегина Н.В. Полезная книга 3. Збільшуємо виробництво повноцінних кормів: Довідник для фермерів. – Донецьк: Видавницький проект міжрегіональної громадської організації "Козацька громада", 2011. – 323 с.

В довіднику наведено матеріали про основні одно та багаторічні трави, відомості про їх морфологічні та біологічні властивості, наведені найбільш поширені високопоживні одно- та багаторічні травосумішки.
Приводяться системи поліпшення природних кормових угідь. Створення та використання високопродуктивних пасовищ.
Рекомендуються технології вирощуваня поліпшених посівів та вирощування високих врожаїв насіння кормових культур. Приведені сучасні технології заготівлі високопоживних кормів.
Довідник рекомендований для широкого загалу спеціалістів сільськогосподарських підприємств різних форм власності, наукових співробітників агрономічного спрямування.

Мацебера А.Г., Маласай В.М., Глеваський В.І. Насіннєзнавство цукрових буряків: Навчальний посібник. – Чернігів, 2008. – 320 с.

Мацебера А.Г., В.М. Маласай. Насіння цукрових буряків. Проблеми теорії та практики виробництва, підготовки, використання насіння цукрових буряків в Україні: Довідник. -Ніжин: ТОВ "Видавництво "Аспект-Поліграф", 2007. -180 с.: іл. УДК 631.53.02 ББК 42.15 Н 31

Описано основні властивості цукрових буряків, організацію його виробництва, історі. буряківництва. Довідник призначений для фахівців із буряківництва та насінництва, викладачів і студентів агрономічих спеціальностей вищих навчальних закладів та інститиутів післядипломної освіти, а також для тих, кого цікавлять питання буряківництва з погляду сучасної науки.

Мацебера А.Г., Куянов В.В., Феофилов С.А. Рынок семян сахарной свеклы: Обзор. Анализ. Перспективы. Харьков: ОКО, 2003.- 112 с. УДК 378.073

В учебном пособии рассмотрены основы организации собственно дела в системе агропромышленного комплекса Украины. Раскрыты особенности организационно-правовых форм предпринимательской деятельности, бизнес-планирования, отчетности бизнес-структур. Предназначен для студентов, обучающихся по программам подготовки магистров экономических специальностей высших учебных заведений 4 уровня аккредитации. Пособие является составной частью учебно-методического обеспечения дисциплины "Проектирование и создание фирмы", может быть полезным для начинающих предпринимателей, руководителей и специалистов различных отраслей производственной и хозяйственной деятельности.

Мацебера А.Г., Маласай В.М., Глеваський В.І. Насіннєзнавство цукрових буряків: Навчальний посібник. – Чернігів, 2008. – 320 с.

Мацебера А.Г., Олянич В.В. Боротьба за цукор. Харків:Точка, 2005.

Глевасский В.И. и др. Свекловодство: Практикум. — К.: Вища школа, 1990.


Агротехнології

О. М. Павленко, Я. В. Краснопольський, В. М. Топчій, Л. В. Сухомлин,
Агротехнологiчна та iнновацiйна стратегiя проведення весняно-польових робiт в умовах 2016 року.
Аграрний сектор економіки України має потужний потенціал, який здатний не тільки повністю забезпечити продовольчу безпеку держави, але й зробити її активним учасником світового аграрного ринку.

Кочмарський В.С. в колективі авторів
В.А. Власенко, В.С. Кочмарський, В.Г. Колючий, Л.А. Коломієць, С.О. Хоменко, В.Й. Солона. Селекційна еволюція миронівських пшениць. - Миронівка, 2012.-  330 с.
До монографії включено матеріали з історії селекційної роботи в Миронівці, теорії і практики створення за весь період діяльності наукової установи п'яти поколінь сортів пшениці, реалізації їх у зерновиробничій галузі та поширення селекційним шляхом у світовому генетичному різноманітті пшениць.
Для науковців, спеціалістів, викладачів аграрних вузів і вчителів біології, а також аспірантів і студентів агрономічних спеціальностей.

Кочмарський В.С. в колективі авторів

Технологія виробництва насіння озимої пшениці в правобережному Лісостепу України (Методичні рекомендації) / За ред. канд. с.-г. наук В.С.Кочмарського, В.П.Кавунця. - Миронівка, 2011. -   128 с.
Методичні рекомендації розроблені на основі багаторічних досліджень Миронівського інституту пшениці імені В.М.Ремесла та узагальнення передового досвіду кращих насінницьких господарств Київської області.
Рекомендовано для фахівців сільськогосподарських підприємств, які займаються виробництвом насіння озимої пшениці, студентам, викладачам та керівникам різного рівня.

Кочмарський В.С. в колективі авторів
Кавунець В.П., Кочмарський В.С.- Насінництво пшениці озимої. - Миронівка, 2011.

У книзі узагальнено результати багаторічних досліджень по впливу абіотичних, біотичних та антропогенних факторів на урожайність, посівні якості та врожайні властивості насіння озимої пшениці в правобережному Лісостепу України.
Показані методи виробництва насіння добазового і базового (ДН, БН), контроль за сортовими і посівними його якостями та характе¬ристики сортів селекції установи.
Розрахована на науковців в галузі насінництва та насіннєзнавства, спеціалістів насінницьких господарств, викладачів та студентів сільськогосподарських навчальних закладів.

Таргоня В.С. в колективі авторів
СПОСОБИ ТА ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБЕРІГАННЯ ПЛОДООВОЧЕВОЇ ПРОДУКЦІЇ: навч. посіб. / Г.І. Подпрятов , Г.К. Цвіговськнй, В.С. Таргоня, О.В. Лешншак, С.В. Драгнев. - К.: ЦП «Компринт», 2015. - 199 с. ISBN 978-617-7202-85-0.

У навчальному посібнику узагальнено матеріали різних авторів і власні дослідження в галузі зберігання плодоовочевої та іншої рослинної продукції у свіжому вигляді та за допомогою різних технологічних прийомів, які забезпечують тривале збереження її якості та товарного вигляду, що відповідає тематичному напрямку Шостої рамкової програми Європейського союзу «Якість і безпека продуктів харчування».

Methodological  aspects  of investigation  of potato  crop / A.A.   Bondarchuk,  T.M. Oliynyk, S.S. Azaiki, N.A. Zakharchuk, M.M. Furdyga, O.V. Vyshnevska / under academic supervision of the Doctors of Agriculture, Professors A.A. Bondarchuk and A.A. Osipchuk / Kyiv: Phoenix, 2015. - 104 p.

Scientific and methodical fundamentals of determination and use of potato varieties with increased adaptiveness under irrigation conditions for arrangement of seed farming in the South Steppe area of Ukraine are set forth. Data on biological and economic characteristics of varieties, peculiarities of seed farming using planting tubers, cultivated by means of bivoltine crop and summer planting are provided.


Насінництво й насіннєзнавство польових культур / За ред. М.М. Гав-рилюка- К.: Аграрна наука, 2007. - 216 с.:
УДК 633.1: 633.53   
Насінництво й насіннєзнавство польових культур / За ред. М.М. Гав-рилюка- К.: Аграрна наука, 2007. - 216 с.
У книзі викладено розвиток і сучасний стан насінництва, його законодавчо-нормативну базу, біологічні й екологічні засади, особливості насінництва окремих польових культур,  порядок організації сортового та насіннєвого контролю в Україні. Розраховано на фахівців з насінництва, насіннєзнавства і насіннєвого контролю,   викладачів   та   студентів   сільськогосподарських   навчальних, закладів.
Авторський колектив:
Міністерство аграрної політики України:   Мельник С.І., Маласай В.М.   
Українська академія аграрних наук: Гаврилюк М.М., Безуглий М.Д., Рубель В.А.
Інститут рослинництва ім, В.Я. Юр'єва УААН:   Кириченко В.В., Буряк Ю.І., Бондаренко Л.В.
Селекційно-генетичний інститут - НЦ НС УААН:   Соколов В.М., Кіндрук М.О., Вишневський В.В., Маматов М.О., Чайка В.Г., О.К., Лібенко М.О.
* Рецензенти:
В.Г. Михайлов - доктор с.-г. наук, професор, член-кореспондент УААН С.П. Васильківський - доктор с.-г. наук, професор Білоцерківського ДАУ М.В. Проскурнін - кандидат с.-г. наук, професор ХНАУ ім. В.В Докучаєва
Схвалено  та розглянуто   секцією  департаменту ринків рослинництва, садівництва,   виноградарства  та  виноробста  Мінагрополітики   України (протокол № 3 від 06.06.2007р.)
Схвалено та розглянуто відділенням землеробства і рослинництва УААН (протокол № 1 від 18.04.2007 р.)
Схвалено    та   розглянуто    вченою   радою    Інституту   рослинництва ім. В.Я. Юр'єва УААН (протокол № 2 від 24.02.2007 р.)
Засновники серії:
Українська академія аграрних наук
Селекційно-генетичний інститут —Національний центр насіннєзнавства сортовивчення.

Біосфера та агротехнології: інженерні рішення: навчальний посібник / [Колектив авторів]; за редакцією В. Кравчука; Міністерство аграрної політикм та продоволтства України; УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого - Дослідницьке, 2015. - 239 с. : ВСТУП

Одержання генетично-модифікованих сортів картоплі методом агробактеріальної трансформації та їх аналіз.:  Методичні рекомендації. /Т.М.Олійник [та ін.]; Інститут картоплярства НААН України, Інститут післядипломної освіти НУХТ. – К., 2012. – 28 с. Далі за посиланнням: ВСТУП

С.П.Танчик, М.Я.Дмитришак, Д.М.Алімов, В.А.Мокрієнко, О.М.Миропольський, Б.М.Гаирилюк. Технології виробництва продукції рослинництва. Підручник. Друге видання. - К.: Видавничий Дім "Слово", 2009. - 1000 с.

Соболєв А.С. OHSAS 18001:2007 – Система менеджменту здоров'я та безпеки. Тезиси.


Бiотехнологіі

Попова, В.М. Подорож у світ дегустації./ В.М. Попова. Науково-популярне видання. – К.: Світ успіху, 2011. 13 ум.друк.арк.

Анотацiя

Попова В.М. – кандидат технічних наук, академік Української технологічної академії, доцент кафедри біотехнології Інституту післядипломної освіти Національного університету харчових технологій.
Автор рецептур українських горілок, зокрема, «Древньокиївська», «Медов», «Наша марка», «Хуторок», бальзаму «Український орнамент» та ін.
Бальзам «Український орнамент» був освячений у Києво-Печерській Лаврі.
Видання призначене як для спеціалістів лікеро-горілчаної, виноробної промисловості, так і для пересічного читача, залюбленого в національні напоїв. Його можуть використовувати працівники дегустаційних комісій, студенти ВНЗ відповідних спеціальностей.


Інформатика та обчислювальна техніка

Петренко О.Я. Моделювання тривимірних об'єктів у задачах проектування: Методичні рекомендації. - К.: ІПДО НУХТ, 2008 -50 с.
ББК 32.97
УДК 631.1301
Методичні рекомендації присвячено використанню універ¬сального програмного засобу виготовлення конструкторської до¬кументації AutoCAD для моделювання тривимірних об'єктів.
Методичні рекомендації розроблено на кафедрі інформа¬тики та обчислювальної техніки Інституту післядипломної освіти Національного університету харчових технологій. Призначено для широкого кола науковців, аспірантів, викладачів, науково-технічних працівників, конструкторів, професійна діяльність яких пов'язана зі створенням проектно-конструкторської документації.
Рекомендовано для використання в системі підвищення кваліфікації користувачів ПЕОМ.

Петренко А.Я. Использование AutoCAD-2008 в задачах проектирования: Учебное пособие. - К. ИПДО НУПТ, 2009.- 80 с.
ББК 32.97
УДК 631.1301
Учебное пособие посвящено углубленному изучению и практическому усвоению основных приемов работы с универ¬сальным программным средством изготовления конструктор¬ской документации AutoCAD-2008.
Методические рекомендации разработаны на кафедре информатики и вычислительной техники Института последип¬ломного образования Национального университета пищевых технологий. Предназначено для широкого круга научных работ¬ников, аспирантов, преподавателей, научно-технических работ¬ников, конструкторов, профессиональная деятельность которых связана с созданием проектно-конструкторской документации.
Рекомендуются для использования в системе повышения квалификации пользователей ПЕОМ.

Петренко О.Я. Відкритий офіс: працюємо з електронною таблицею: Методичні рекомендації. - К.: ІПДО, 2005. - 38 с.
ББК 32.97 УДК 631.1301
Методичні рекомендації присвячено поглибленому вивчен¬ню та практичному засвоєнню основних прийомів роботи з редактором електронних таблиць OpenOffice.org Calc.
Методичні рекомендації призначено для післядипломної освіти спеціалістів харчової І переробної промисловості, широ¬кого кола фахівців та студентів, які працюють з електронними таблицями.

Інформатика та системологія : навч. посіб. для студ. виш. навч. закл. / В.Д Данчук, B.C. Садовенко:  - К. : НТУ, 2012. - 164 с : іл. -Бібліогр.: с 160-162.
У навчальному посібнику викладені основні поняття та методології інформатики і системології, сучасні інформаційні технології і системи, методи системології, як метод аналізу ієрархій, розглянутий зв'язок системології з моделюванням, застосування методологій інформатики і системології при створенні інформаційних систем, методи отримання інформації від експертів та інші, що широко використовуються в практиці інформатизації і системного аналізу. Подано лекційний матеріал, наведено приклади застосування методів інформатики та системології. З метою закріплення матеріалу по кожній темі подано перелік питань для самоперевірки, а також завдання для самостійного виконання.
УДК 004.453(075.8) ББК 32.81я73 Д19
Рекомендовано Міністерством освіти г науки, молоді та спорту України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти.
(Лист №1/11-3574 від 11.03.2011).