ІПДО НУХТ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Т.В. Березянко

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ ШЛЯХ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОЛІЄ-ЖИРОВОЇ ГАЛУЗІ

МОНОГРАФIЯ

УДК 339.924: 665
ББК 65.304.25
Б 48

Рецензенти:
О.Б. Бутнік-Сіверський - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри ринкової економіки, обліку та фінансів ІПДО НУХТ;
Н.А.Єфименко  - доктор економічних наук, професор кафедри якості, стандартизації та органічної хімії Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького;
О.Ю.Чубукова  - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної кібернетики та маркетингу Київський національний університет технології та дизайну ім. Немировича-Данченко.

Березянко Т.В.
Б 48 Євроінтеграційний шлях розвитку національної оліє-жирової галузі: Монографія. – К.: Кондор-Видавництво, 2014. – 432 с.
ISBN 978-617-7278-17-6
У науковій монографії досліджено спрямованість розвитку основної складової ринкового суспільства - корпоративного сектору, суспільні та внутрішні дисбаланси, вектори інтересів і їх вплив на загальний розвиток суспільства та його соціальної складової. Основою дослідження обрано потужні підприємства галузі, які складають олігопольне ядро оліє-жирової промисловості. Проаналізовано досвід ЄС у регулюванні стосунків соціуму й держави з корпоративним сектором. Головну увагу приділено інструменту корпоративної соціальної відповідальності, який використовується у якості інституціональної складової системи господарського порядку. В роботі запропоновано медіаційний підхід до впорядкування стосунків у національному суспільстві, який обґрунтовано на основі економетричної моделі. У якості рішення на рівні економічної політики з регулювання діяльності підприємств корпоративного сектору обрано принцип «отримання прибутку соціально визначеним шляхом».
Видання призначене для державних службовців, наукових співробітників, аспірантів, викладачів і студентів економічних спеціальностей.

ББК 65.304.25
Рекомендовано до друку вченою радою
Національного університету харчових технологій
(протокол № 2  від 03.09. 2014 року)
Видання подається в авторській редакції
ISBN 978-617-7278-17-6
©Т.В.Березянко.2014
© Кондор-Видавництво, 2014