ІПДО НУХТ

Кафедра переробки сільськогосподарської продукції


Icon for PDFВпровадження методології НАССР у практику вітчизняних підприємств
А.С. Соболєв,
к.б.н., доцент, зав. кафедри
В умовах конкурентного ринкового середовища важливе значення має збільшення обсягів освітніх послуг та наукової роботи за новими висококонкурентними напрямами. У зв'язку із майбутнім вступом України до СОТ та європейських структур особливого значення набуває тематика, що стосується якості й безпечності харчової продукції. У статті подано основи системи НАССР. Впровадження методології НАССР у практику вітчизняних підприємств викликане необхідністю забезпечення безпечності продукції, що випускається, з метою захисту споживача і сприяння цим підприємствам у міжнародній торгівлі.
 
Система охорони здоров’я та безпеки робітників агропромислового комплексу в умовах радіоактивного забруднення території
А.С. Соболєв,
к.б.н., доцент, зав. кафедри
Книга є навчальним посібником з охорони праці та здоров’я робітників АПК в умовах радіоактивного забруднення території. Впровадження системи охорони здоров’я та безпеки робітників АПК викликане необхідністю обмеження виникнення нещасних випадків та професійних захворювань на територіях, забруднених радіонуклідами внаслідок аварії на ЧАЕС. Всебічне вивчення методологічних, організаційно-правових та практичних засад сучасних стандартів та нормативно - методичних документів України, дає можливість реалізувати розвиток сільськогосподарських підприємств сучасного типу. Результатом цього стане зменшення випадків травматизму, збереження життя і здоров’я працівників, створення відповідних умов праці для робіт в умовах радіоактивного забруднення території. Посібник призначено для слухачів ІПДО НУХТ, фахівців підприємств харчової та переробної промисловості, працівників державних органів, управлінського і технічного персоналу підприємств АПК різних форм власності.
 
Системи управління в агропромисловому виробництві. Міжнародні стандарти
А.С. Соболєв,
к.б.н., доцент, зав. кафедри
Книга є навчальним посібником з систем управління виробництвом сільськогосподарської сировини та продуктів харчування. Всебічно висвітлюються методологічні, організаційно-правові та практичні засади систем: екологічного менеджменту та аудиту за стандартами ISO серії 14000, безпеки та управління ризиками у виробництві харчової продукції за вимогами НАССР, менеджменту охорони здоров’я та безпеки персоналу згідно стандарту OHSAS 18001, з урахуванням міжнародних стандартів та нормативно - методичних документів України.
 
Сучасні методи менеджменту безпечності харчових продуктів Система НАССР
А.С. Соболєв,
к.б.н., доцент, зав. кафедри
У навчальному посібнику „Сучасні методи менеджменту безпечності харчових продуктів” подано основи системи НАССР. Сутність системи управління безпекою харчових продуктів НАССР полягає у виявленні та контролі біологічних, хімічних, фізичних та інших чинників, матеріалів або продуктів, що негативно впливають або за певних умов можуть негативно впливати на здоров’я людини, в критичних точках технологічного процессу виробництва харчових продуктів. Цей стандарт описує елементи системи управління якістю та безпекою харчових продуктів, яка заснована на семи принципах НАССР, що визнані міжнародною спільнотою: Для застосування системи НАССР на харчових підприємствах України Українським державним науково-виробничим центром стандартизації метрології та сертифікації (УкрЦСМ) державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики розроблено і внесено ДСТУ 4161-2003. Впровадження методології НАССР у практику вітчизняних підприємств викликане необхідністю забезпечення безпечності продукції, що випускається, з метою захисту споживача і сприяння цим підприємствам у міжнародній торгівлі.
 
Icon for MS WORDОцінка факторів вмісту важких металів у зернових культурах та груті на території зони Полісся України
Тищенко О.Г., ст. викладач кафедри АТЕБ ІПДО НУХТ
Вечтомова Ю.В.,
м.н.с. УНДІСГР НАУ

В результаті господарської діяльності людини має місце забруднення довкілля різними хімічними речовинами, які є невідємною частиною агро-промислового виробництва, твердими, рідкими, газоподібними відходами промисловості, органічними відходами тваринницьких ферм, великих міст, штучними радіонуклідами, продуктами згорання палива, тощо.
 


Сторінка 1 з 9