ІПДО НУХТ

Наукова робота

Про наукову роботу ІПДО НУХТ

Наукова робота в ІПДО є невід'ємною складовою частиною навчального процесу інституту. Вона здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», Статуту НУХТ та Положення про ІПДО НУХТ і будується на таких основних принципах:

  • спрямування наукових досліджень на отримання результатів, що безпосередньо використовуватимуться у навчальному процесі;
  • збалансованість фундаментальних (теоретичних) і прикладних досліджень, різних напрямів
  • (науково-технічного, економічного, методичного (педагогічного) та інших), що виходять з потреб навчального процесу;
  • залучення до наукової роботи всіх науково-педагогічних працівників інституту;
  • досягнення органічної єдності потреб інституту, інтересів кафедр та окремих викладачів;
  • співпраця з науковими установами і організаціями, вищими навчальними закладами, галузевими об'єднаннями, підприємствами.

Викладачі інституту беруть участь і виступають з доповідями на міжнародних наукових конференціях і семінарах в Україні.

У 1998 році розпочато науково-дослідну роботу з дослідження потреб підприємств галузі у перепідготовці та підвищенні кваліфікації кадрів «Маркетингові дослідження ринку освітніх послуг» з метою поліпшення стану підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів харчової та переробної промисловості, підвищення якості навчального процесу, максимального наближення змісту навчання до вимог виробництва у сучасних економічних умовах. Керівництво роботою здійснює к.т.н. С.Д. Дудко. За результатами анкетування створюється відповідна інформаційна база даних.

Професор Бутнік-Сіверський О.Б. входить до складу редакційних колегій журналів «Харчова промисловість», «Цукрова промисловість», «Інтелектуальна власність» та «Інтелектуальний капітал». Професор Хоменко М.Д. є членом редколегій журналів «Цукор України» та «Варіант». Доцент кафедри цукру і цукристих речовин Скорик К.Д. надає постійну допомогу НАЦУ «Укрцукор» і УкрНДІ цукрової промисловості як технічний перекладач на міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах. Науковий авторитет викладачів інституту підтверджується тим, що до ІПДО надходить багато замовлень на експертизу та рецензування наукових робіт, виконаних у різних організаціях і установах. Професор Хоменко М.Д. як член секції легкої і харчової промисловості Комітету по Державним преміям України в галузі науки і техніки постійно бере участь як рецензент і як експерт по роботах, що висуваються на здобуття цієї престижної нагороди в галузі науки.

Традиційно кафедра цукру і цукристих речовин виступає одним з головних організаторів галузевого щорічного науково-практичного семінару головних спеціалістів цукрових заводів, асоціацій, групових лабораторій України «Шляхи підвищення ефективності бурякоцукрового виробництва». На семінарі з доповідями виступають проф. Хоменко М.Д., доц. Дудко С.Д., доц. Скорик К.Д., доц. Штангеєв К.О., доц. Осадчий Л.М., ст. викл. Чупахіна В.П. Професорсько-викладацьким складом кафедри проводиться значна робота з підбору, впорядкування та підготовки до видання рекомендацій семінару.

Протягом останніх 2—3 років в Інституті виконувалися науково-дослідні роботи:

«Формування облікової політики щодо планування витрат на виробництво підприємствами харчової та переробної промисловості» (кафедра ринкової економіки, обліку та фінансів). Керівник — д.е.н. О.Б. Бутнік-Сіверський; виконавці: М.В. Жовнірова, О.Є. Родіонова, А.М. Шарова. Мета — дослідження складу витрат на виробництво та реалізацію лікеро-горілчаної та спиртової продукції з урахуванням реформування системи бухгалтерського обліку; розробка рекомендацій щодо удосконалення діяльності підприємств; використання одержаних матеріалів у навчальному процесі в інституті. За результатами дослідження підготовлено методичні матеріали з аналізу фінансового стану підприємств (для директорів підприємств) і практичні матеріали зі стратегії планування та обліку витрат і фінансових результатів з урахуванням П(С)БО (для керівників і спеціалістів підприємств); здійснено діагностику банкрутства підприємств концерну «Укрспирт» (Андрушівського спиртзаводу Житомирської обл., Калинівського та Уладівського спиртзаводів Вінницької обл.); розроблено методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції лікеро-горілчаної та спиртової промисловості.

«Розробка поопераційних норм витрат теплової та електричної енергії на продукцію підприємств оліє-жирової промисловості». Виконавець — к.т.н. В.І. Баранов (кафедра біотехнології). Мета — підвищення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів. Результат: проведено аналіз питомих витрат теплової та електричної енергії (по технологічним та допоміжним процесам і операціям) на вироблення продукції підприємствами оліє-жирової промисловості. Використовується в навчальному процесі та при написанні посібників.

«Удосконалення технологій обезводнення сивушного масла на підприємствах спиртової галузі». Виконавець — к.т.н. Осипенко О.О. (кафедра біотехнології) у співробітництві з проф. Шияном П.Л. (кафедра біотехнології продуктів бродіння НУХТ). Мета — удосконалення процесу обезводнення сивушного масла. Розроблені рекомендації для впровадження технологій обезводнення сивушного масла в умовах спиртових заводів з метою використання продукту як пального та як сировини для отримання складових спиртів. Використовується для організації випуску спирту на підприємствах концерну «Укрспирт», а також в навчальному процесі.

«Розробка нової технології кисломолочного продукту на основі кефірної закваски». Виконавець — к.т.н. Н.Є. Янковська (кафедра переробки м'яса та молока).

«Оптимізація методів контролю вмісту цукру в хлібобулочних виробах». Керівник — к.т.н. В.В. Рекославський. Виконавці: О.О. Кисельова, Н.М. Подвязнікова, Г.І. Волощук (кафедра хлібопекарного та кондитерського виробництв). За результатами дослідження підготовлено статтю «Прискорений метод внутрiшньовиробничого контролю вмiсту цукру в хлiбобулочних виробах».

«Визначення умов ефективного впровадження у виробництво нових кормових культур — аморант, топiнамбур i сiльфiя пронзинолиста». Виконавець — к.с/г.н. О.Є. Панченко.

«Дослідження ефективності застосування бiофунгiциду «Мiкосан» для боротьби з хворобами цукрових бурякiв та озимої пшеницi». Виконавець — к.с/г.н. В.В. Теслюк (кафедра сільськогосподарського виробництва у переробній промисловості). Мета — провести польовi випробування для перевiрки бiологiчної ефективностi бiофунгiциду «Мiкосан», визначити ступінь його ефективностi в порiвняннi з вiдомими хiмiчними препаратами. При дослiдженнi ефективностi препарату «Мiкосан» на цукрових буряках та озимiй пшеницi отримано результати, якi свiдчать про його позитивну ефективнiсть. Аналiз показав, що препарат не поступається за своєю ефективнiстю вiдомим хiмiчним препаратам iноземного виробництва. В результатi випробувань встановлено, що продуктивнiсть окремих сiльськогосподарських культур пiдвищується до 30 вiдсоткiв. Оскiльки «Мiкосан» є препаратом бiологiчного походження, значно покращується якiсть вирощених сільськогосподарських культур, забезпечується збереження екологічного стану навколишнього середовища. Подальше удосконалення технологiї виробництва i застосування препарату, а також оптимiзацiя його складу дасть змогу розв'язати проблему забезпечення аграрного комплексу України ефективними i недорогими засобами захисту рослин вiд хвороб.

У 2002 р. розпочато роботу «Комплекс методик стратегічного планування професійного навчання (змісту навчання, кількісних і якісних показників) працівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування на підставі прогнозування економічного та соціального розвитку регіону (сфери чи галузі) управління». Керівник: директор ІПДО, к.т.н., доц. Дудко С.Д., виконавці: проф., д.е.н. О.Б. Бутнік-Сіверський, ст. викл. А.М. Шарова, інж. Н.Я. Костіна. Мета: розробка методик стратегічного планування професійного навчання держслужбовців V-VII категорії посад. С.Д. Дудком опубліковано наукову статтю «Параметричний підхід до аналізу системи управління» у »Віснику державної служби України». Рекомендації на стадії розробки і практичні матеріали використовувались викладачами в навчальному процесі підвищення кваліфікації держслужбовців. Ця робота мала продовження у 2003 р. На замовлення Головдержслужби України Інститут виконував наукові дослідження з теми «Наукове обгрунтування нормативно-технічного та організаційного забезпечення стратегічного планування професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування» (керівник — доц. С.Д. Дудко, виконавці: проф. О.Б. Бутнік-Сіверський, ст. викл. А.М. Шарова, інж. Н.Я. Костіна, М.В. Лісіцина, Л.П. Федоренко. За результатами у «Віснику Головдержслужби України» опубліковано статтю «Концепція стратегічного планування професійного навчання державних службовців» (автори С.Д. Дудко, В.М. Сороко).

«Рекомендації щодо зменшення енерговитрат та інтенсифікації процесу теплової і механічної обробки молока при його подальшому згущенні і сушінні на ВАТ «Яготинський маслозавод». Виконавець: доц. Плахотний В.Т. (кафедра переробки м'яса і молока).

У 2002 р. викладачами інституту одержано 5 патентів України на винахід і подано 3 заявки на отримання патенту.

Члени кафедри технології цукру і цукристих речовин проф. Хоменко М.Д., доц. Скорик К.Д., доц. Дмитренко О.У. виконували НДР по темі: «Дослідження доцільності очистки дифузійного соку від пульпи з відведенням її з верстату заводу в жом» разом з доц. Хомічаком Л.М. і доц. Петриченком І.Б. кафедри технології цукристих речовин НУХТ. В результаті роботи опублікована наукова стаття і подана заявка на патент України «Пульпоуловлювач» (Автори: М.Д. Хоменко, К.Д. Скорик, Л.М. Хомічак, В.Ю. Виговський, І.Б. Петриченко, С.О. Олійник) (червень, 2002 р).

Про високий рівень наукового потенціалу інституту свідчить той факт, що завідувач кафедри цукру і цукристих речовин д.т.н., професор М.Д. Хоменко є членом спеціалізованих вчених рад Д01.15.05 та Д26.058.02 по захисту докторських і кандидатських дисертацій у НУХТ, завідувач кафедри ринкової економіки, обліку та фінансів, д.е.н., професор О.Б. Бутнік-Сіверський є членом спеціалізованої вченої ради Д26.006.04 КНЕУ по захисту кандидатських дисертацій, а також спеціалізованої вченої ради К26.853.01 у Науково-дослідному фінансовому інституті Міністерства фінансів України.

У 2002 р. завідувача кафедри ринкової економіки, обліку та фінансів, д.е.н., професора Бутнік-Сіверського О.Б. атестовано як судового експерта Мінюсту за експертною спеціальністю: «Економічні дослідження, пов'язані з використанням прав на об'єкти інтелектуальної власності», атестовано як експерта Державного Центру науково-технічної експертизи Міністерства освіти і науки України.

З 2003 р. проф. Бутнік-Сіверський О.Б. академік Міжнародної Академії екології та член-кореспондент Академії технологічних наук України. Співпрацює у Всеукраїнській асоціації інтелектуальної власності («All-Ukrainian Intellectual property Association») та Українській асоціації якості, Українському інституті промислової власності «Укрпатент» при МОН України і Державному департаменті інтелектуальної власності.

У 2003 р. проф. О.Б. Бутнік-Сіверському присуджено премію ім. Ярослава Мудрого за підготовку й видання підручників для студентів вищих закладів освіти.

Навчальні та наукові видання

Протягом 2000—2003 рр. Інститутом розроблено та видано, у тому числі у співавторстві, 58 найменувань навчальних, методичних посібників, рекомендацій, вказівок загальним обсягом 2696 друк. арк. Анотована бібліографія.

Навчальні посібники, розроблені кафедрою ринкової економіки, обліку та фінансів: «Практичний посібник з оподаткування нематеріальних активів» (авторський колектив за ред. д.е.н., проф. О.Б. Бутнік-Сіверського, К.: Видавничий дім «Ін-Юре», 2000 р.), підручник для студентів юридичних спеціальностей ВНЗ «Право інтелектуальної власності» (авторський колектив за заг. ред. О.А. Підопригори та О.Д. Святоцького, д.юр.н., проф., К.: Видавничий дім «Ін-Юре», 2002 р.), навчальний посібник «Післядипломна освіта: Трудове право» (С.М. Карлицький, за ред. д.е.н., проф. О.Б. Бутнік-Сіверського, К.: Компас, 2003 р.) отримали гриф Міністерства освіти і науки України. З навчальних посібників техніко-технологічного напряму слід відзначити підручник «Технологічне обладнання хлібопекарських та макаронних виробництв» (за ред. д.т.н., проф. О.Т. Лисовенка, К.: Наукова думка, 2000), одним із співавторів якого є директор ІПДО НУХТ, к.т.н., доц. С.Д. Дудко, навчальні посібники викладачів кафедри цукру і цукристих речовин к.т.н, доц. К.Д. Скорика, к.т.н, доц. Нагорної В.О. «Лабораторний практикум для працівників цукрових заводів» (К.: ІПК, 2001), К.Д. Скорика «Екологічне підприємництво» (К.: Мета, 2001), яким надано відповідний гриф Міністерства освіти і науки України. У 2004 році вийшов у світ навчальний посібник доцента кафедри цукру і цукристих речовин, к.т.н, К.Д. Скорика «Промислова кристалізація цукру» (К.: Сталь, 2004), рекомендований Міністерством освіти і науки України для післядипломної освіти фахівців галузі.

Конференції

У 2001 р., 27—28 вересня зав. кафедри ринкової економіки, обліку та фінансів професор Бутнік-Сіверський О.Б. взяв участь у Міжнародному науково-практичному семінарі «Митне оформлення та оцінка інтелектуальної власності в умовах ринкової економіки» у Києві. Семінар проводили: Авторсько-правове товариство; УААН; Міністерство культури і мистецтв України; Державна митна служба України; Українська спілка промисловців і підприємців України; Державний департамент інтелектуальної власності; Українська академія зовнішньої торгівлі, правничі фірми: «Юріс», «Пахаренко і парт.», «Інтелект».

Тема доповіді проф. О.Б. Бутнік-Сіверського: «Комерціалізація інтелектуальної власності в умовах трансформації бухгалтерського обліку».

У 2001 р. зав. кафедри ринкової економіки, обліку та фінансів професор Бутнік-Сіверський О.Б. взяв участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Крим-2001» «Актуальні проблеми охорони інтелектуальної власності» у м. Сімферополі та виступив з доповіддю «Особливості аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств в умовах кризи». Конференція проводилась НДІ Інтелектуальної власності Академії правових наук України.

VІ та VІІ Міжнародні конференції «Крим-2002» (Ялта, 11—16 листопада 2002 р.) та «Крим-2003» (Алушта, 15—19 вересня 2003 р.) і Науково-практичний семінари АПН України, Міністерства економіки АРК, НДІ інтелектуальної власності, Кримського республіканського центру науково-технічної та економічної інформації проходили під науковим керівництвом та безпосередньою участю професора Бутнік-Сіверського О.Б. Теми доповідей: «Концепція корисності при вартісній оцінці інтелектуальної власності» (2002 р.) та «Трансформація інтелектуальної власності в інноваційний продукт» (2003 р.)

18—22 лютого 2002 року у м. Мукачево було проведено Другий міжнародний науково-технічний практикум «Сучасне кондитерське та харчоконцентратне виробництво. Технологія, обладнання, якість, асортимент». Практикум організовано Державним департаментом продовольства Міністерства аграрної політики України, ЗАТ «Укркондитер» та ЗАТ «А.В.К.» при підтримці держадміністрації Закарпатської області.

Мета практикуму — формування стратегічних напрямків розвитку кондитерської та харчоконцентратної галузей промисловості, впровадження на підприємствах новітнього обладнання та технологій, підвищення конкурентоспроможності продукції. Інститут післядипломної освіти НУХТ виступав як співорганізатор практикуму, впорядкував і організував видання тез доповідей.

З доповіддю на тему: «Удосконалення технохімічного контролю кондитерського виробництва. Прискорений контроль кондитерських виробів на вміст цукру» виступила ст. викладач кафедри хлібопекарського у кондитерського виробництв ІПДО НУХТ О.О. Кисельова. Цільові семінари і практичні заняття з удосконалення технохімічного контролю та застосування нових методів регулярно проводяться в ІПДО НУХТ у Києві.

Інститут представляла з доповіддю О.О. Кисельова.

У Другому Міжнародному науково-технічному практикумі «Сучасне кондитерське та харчоконцентратне виробництво. Технологія, обладнання, якість, асортимент» Інститут представляла з доповіддю О.О. Кисельова.

Ю.Г. Кожанов та дирекція Мукачівської кондитерської фабрики ЗАТ «А.В.К.»

Президія Другого Міжнародного науково-технічного практикуму. Ю.Г. Кожанов та дирекція Мукачівської кондитерської фабрики ЗАТ «А.В.К.»

В.В. Рекославський, А.П.Косован, А.М.Васильченко та С.М. Подколзін

Доц. В.В. Рекославський, А.П. Косован, директор Інституту хлібопечення, голова Союзу хлібопекарів Росії, наш земляк за походженням, А.М. Васильченко генеральний директор об'єднання «Укрхлібпром» та С.М. Подколзін, директор Архангельського об'єднання хлібопекарських підприємств — давні, дуже давні знайомі.

30.09.—1.10.2003 кафедра хлібопекарського і кондитерського виробництв у повному складі брала участь у роботі Першої Міжнародної Українсько-російської конференції «Техніка і технологія хлібопекарського виробництва у XXI столітті», яка відбулася на Київському хлібокомбінаті №  10. Викладачі Інституту виступили з трьома доповідями, брали участь у обговоренні.

У квітні 2004 р. Інститут на запрошення Українського представництва «Бюро Верітас», взяв участь у Міжнародному симпозіумі «Якість та довкілля-2004» в рамках Міжнародного Економічного Форуму «Теорія і практика розвитку корпоративного сектора економіки України в контексті цілей тисячоліття та світової глобалізації». З «Бюро Верітас-Україна» Інститут реалізує спільний освітній проект з навчання спеціалістів харчової й переробної промисловості розробленню і впровадженню систем менеджменту якості.

І.Г. Соколов вручає сертифікат аудитора Л.П. Жуковській.

І.Г. Соколов, керівник сектора консультацій «Бюро Верітас-Україна» вручає сертифікат аудитора фахівцю з якості НВЦ «Трансмаш» Л.П. Жуковській.

Герасимчук Микола Андрійович

Герасимчук Микола Андрійович, к.е.н., Віце-президент Спілки акціонерів України, співорганізатор Міжнародного Економічного Форуму. У 1976—1979 рр. М.А. Герасимчук працював директором ІПК Мінхарчопрому.

У липні 2004 р. завідувач кафедри надзвичайних ситуацій у галузях АПК, к.б.н., доцент А.С. Соболєв взяв участь у конференції з реалізації Програми «Соціальне здоров'я особистості» Академії соціально-економічних технологій (АСЕТ) при сприянні держадміністрації Подільського району у м. Києві на період 2004—2010 рр. У своїй доповіді «Екологія здоров'я людини XXI століття» А.С. Соболєв презентував спеціалізацію «Екологічний менеджмент», яка розроблена кафедрою Інституту.

Соболєв Андрій Сергійович

Соболєв Андрій Сергійович

к.б.н., доцент, зав. кафедри надзвичайних ситуацій в галузях АПК, академік Міжнародної Академії безпеки життєдіяльності

У серпні 2004 р. Інститут на запрошення М.А. Герасимчука, віце-президента Спілки акціонерів України, взяв участь у III Міжнародній науково-практичній конференції «Від лідера-особистості — до держави-лідера», яка проходила 19—20 серпня 2004 р. у м. Києві та засіданні круглого столу «Корпоративне підприємництво в контексті стратегії економічного і соціального розвитку України 2005—2015 рр., досягнення цілей тисячоліття та становлення держави-лідера» у рамках конференції.