Кафедра економіки, обліку та фінансів ІПДО НУХТ

Бутнік-Сіверський О.Б.

Бутнік-Сіверський О.Б.

Завідувач кафедри. Доктор економічних наук, професор

Телефон (044) 449–96–83

Кафедра економіки, обліку та фінансів у нинішньому складі існує з 1998 року. Кафедру очолює доктор економічних наук, член-кореспондент Академії технологічних наук України професор Бутнік-Сіверський О.Б.

Імідж кафедри — високий науково-практичний рівень підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів підприємств харчової та переробної промисловості здійснюється колективом кафедри у тісній співпраці з провідними спеціалістами галузі в сфері управління, економіки, фінансів, бухгалтерського обліку, стратегічного менеджменту, маркетингу та права, а також залученням фахівців Міністерства праці та соціального захисту, Податкової адміністрації, науково-дослідних установ, провідних підприємств та об'єднань галузі.

Засіб досягнення цілі — поєднання досвіду наукової, методичної та навчальної роботи з високим професіоналізмом спеціалістів-практиків.

Професорсько-викладацький склад кафедри

Професор

д.е.н. Бутнік-Сіверський О.Б.

Доценти:

к.е.н. Березянко Т.В., к.е.н Жовнірова М.В., к.е.н Пасько О.М.;

Ст. викладачі

Савіна С.С., Шарова А.М., Федорова О.В., Земко Г.В.

Основні навчальні курси (дисципліни), пропоновані кафедрою

 • економіка підприємства в сучасних умовах;
 • фінансово-податковий менеджмент;
 • управлінський та фінансовий бухгалтерський облік;
 • стратегічний менеджмент;
 • маркетинг;
 • правове забезпечення господарської діяльності підприємств.

Тематика динамічно оновлюється відповідно до змін у законодавчій базі, тенденцій у розвитку економіки. Програми семінарів можуть бути сформовані за потребами замовників.

На замовлення підприємств кафедра проводить довгострокове підвищення кваліфікації обсягом 92 та 144 години (2—3 тижні) для директорів підприємств та їх заступників, фахівців фінансових, планово-економічних та бухгалтерських служб.

Економіка підприємства в сучасних умовах:

 • діагностика ринку, стратегія капіталу, планування та прогнозування підприємницької діяльності;
 • методи бізнес-планування, точка беззбитковості, контрибуція, цінова політика, стратегія та механізм ціноутворення;
 • оцінка трудових ресурсів і механізм оплати праці, система регулювання та управління витратами;
 • інвестиційна стратегія, оцінка інвестиційної привабливості та інтелектуальної власності, ефективність фінансово-господарської діяльності, CVP-аналіз, санація та реструктуризація підприємств;
 • зовнішньоекономічна діяльність, спільні підприємства, механізми розрахунків та інтеграційні процеси;
 • економіка інтелектуальної власності.

Фінансово-податковий менеджмент:

 • фінансове забезпечення бізнес-плану та регулююча функція держави. Податкова система України, механізм оподаткування та відповідальність платників;
 • банківська система, позиковий капітал та біржові операції;
 • фондовий ринок, капітальні та грошові цінні папери, деривативи, власний капітал, корпоративні операції, дивідендна політика;
 • фінансовий менеджмент, його стратегія і тактика, інформаційне забезпечення та фінансові інструменти;
 • фінансовий та операційний важелі, підприємницький ризик, фінансовий маркетинг, лізинговий бізнес, векселі в господарському обороті;
 • матриці фінансової стратегії діяльності, фінансове прогнозування, побудова прогнозного балансу; грошові потоки, інвестиції та визначення їх теперішньої та майбутньої вартості (дисконтування).

Управлінський та фінансовий бухгалтерський облік

 • організація та принципи національного бухгалтерського обліку, облікова політика. Фінансова звітність та її інформаційне забезпечення;
 • облік власного капіталу, необоротних та оборотних активів, формування запасів і витрат, методи визначення вартості активів;
 • фінансовий облік та визначення фінансових результатів;
 • податковий облік і податкова звітність;
 • облік розрахункових операцій, дебіторської та кредиторської заборгованості, операції з валютою (курсові різниці);
 • використання ПЕОМ у бухгалтерському обліку з урахуванням П(С)БО.

Стратегічний менеджмент

 • системна методологія в менеджменті, стратегія поведінки підприємства;
 • кадровий менеджмент. Психологічні методи управління колективом;
 • керівник-менеджер, менеджери та система цінностей бізнесу;
 • інвестиційний менеджмент та інвестиційний проект;
 • менеджмент корпоративних прав; зв'язки з громадськістю (Рublic геlations).

Основні напрями діяльності кафедри

Кафедра проводить на замовлення об'єднань та підприємств за узгодженою тематикою:

 • довгострокове підвищення кваліфікації обсягом 92 та 144 години (2—3 тижні) для керівників та резерву на посаду керівників підприємств; фахівців фінансових, планово-економічних, бухгалтерських, маркетингових, технічних та технологічних служб; юрисконсультів, працівників відділів кадрів;
 • цільове навчання керівних працівників і спеціалістів на підприємствах харчової та переробної промисловості;
 • довгострокові та короткострокові цільові науково-практичні семінари, семінари-практикуми, семінари-наради.

За замовленнями підприємств та їх об'єднань кафедра пропонує організацію цільових консультативних семінарів-практикумів (3—5 денних) для окремих груп спеціалістів: економістів-фінансистів, бухгалтерів-економістів, юрисконсультів, менеджерів, маркетологів, працівників відділів кадрів, а також спеціалістів, які працюють у малому бізнесі, з метою поглиблення окремих питань, за зазначеними напрямами підвищення кваліфікації:

 • тренінг побудови корпоративних відносин у діяльності акціонерних товариств;
 • тренінг складання бізнес-планів з урахуванням інвестиційного розвитку підприємств з використанням лізингових операцій;
 • формування витрат, планування і калькулювання собівартості продукції та ціноутворення на підприємстві;
 • практика бухгалтерського обліку господарських операцій та складання фінансової звітності з використанням П(С)БО;
 • аналіз виробничо-фінансової діяльності підприємства з прогнозними оцінками;
 • практикум з оподаткування та податковий облік на підприємстві з використанням П(С)БО;
 • кадровий менеджмент;
 • маркетингові дослідження в умовах господарської діяльності підприємства.

Для керівників зональних і регіональних науково-дослідних центрів продуктивності АПК та зав. відділів НДІ «Украгропромпродуктивність» проводяться семінари-практикуми з тематики:

 • «Формування витрат, їх облік та методи оцінки на підприємствах АПК»;
 • «Економіка господарської діяльності підприємств АПК»;
 • «Планування собівартості продукції, її облік та нове в законодавстві про оподаткування»;
 • «Зміни в системі оподаткування, в плануванні, обліку та калькулюванні собівартості продукції»;
 • «Формування витрат, їх облік та механізм ціноутворення на підприємства АПК»;
 • «Інтелектуальна власність та введення її в господарську діяльність».

Кафедра проводить підвищення кваліфікації державних службовців V—VII категорій. Кафедра бере участь у роботі над науково-дослідною темою на замовлення Головного управління державної служби України і працює у напрямі розроблення стратегії планування професійного навчання працівників державної служби та посадових осіб місцевого самоврядування.

Навчальний процес забезпечено сучасними методиками, педагогічний доробок постійно вдосконалюється, оновлюються власні розробки кафедри:

 • професійні програми підвищення кваліфікації для зазначених вище категорій слухачів;
 • методичні та практичні матеріали за курсами та окремими темами;
 • сучасні види активного навчання (проблемні семінари, тренінги, ділові ігри тощо), що дозволяє опрацювати реальні ситуації, які зустрічаються в господарській діяльності;
 • тематичні модель-програми на компакт-дисках (наприклад, експрес-аналіз виробничо-господарської діяльності за прогнозними оцінками).

До послуг слухачів при кафедрі працює методичний кабінет бухгалтерського обліку та фінансового менеджменту. Кабінет забезпечено бібліотекою, методичними і практичними матеріалами, добірками нормативно-правових актів та консультативних матеріалів з актуальних питань господарської діяльності підприємств та за навчальними програмами.

Пріоритетними напрямами науково-дослідної роботи кафедри є розробка методичних рекомендацій з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції, вивчення проблем комерціалізації, оцінки та обліку інтелектуальної власності. Розроблено методичні рекомендації для підприємств спиртової, лікеро-горілчаної, пивоварної та безалкогольної галузей. За результатами наукових досліджень та методичних розробок публікуються статті в наукових журналах, окремі видання, монографії, підручники, посібники.

Кафедра надає інтелектуальні послуги, на замовлення об'єднань, підприємств і організацій проводяться наукові дослідження та консультування з ктуальних питань господарської діяльності.

Історія розвитку кафедри

Дивитись історію кафедри економіки, обліку та фінансів.

Шановні відвідувачі! Користуйтесь новою версією сайту.

Міністерство освіти і науки України
Ліцензія Міністерства освіти і науки України АБ № 298501 від 19.01.2006 р.