НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукова діяльність в Інституті післядипломної освіти НУХТ здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України і нормативних документів, розроблених Інститутом на його основі, зокрема положення «Про науково-дослідну роботу в ІПДО НУХТ». З нормативною базою наукової діяльності можна ознайомитися за посиланням: https://nuft.edu.ua/naukova-diyalnist/normativn-dokumenti

Виконання наукової роботи професорсько-викладацьким складом Інституту спрямоване на досягнення важливих для Інституту і суспільства в цілому цілей, зокрема:
  • Забезпечення інтеграції навчального процесу, науки і виробництва шляхом участі у глобальному науково-інформаційному обміні.
  • Забезпечення сучасного рівня наукового та науково-методичного супроводу навчального процесу з підвищення кваліфікації керівників, професіоналів та фахівців підприємств агропромислового комплексу України.
  • Впровадження теоретичних та практичних результатів досліджень шляхом їх передачі замовникам відповідно до укладених договорів та публікації наукових монографій і статей тощо.
Відповідно до основних напрямів науково-інноваційної діяльності України та тенденцій розвитку підприємств харчової та переробної промисловості України пріоритетними напрямами наукових досліджень ІПДО НУХТ є:
  1. Підвищення ефективності управління у харчовій та переробній промисловості України на основі дослідження процесів трансформації виробництва в умовах глобалізації економіки.
  2. Підвищення ефективності використання сучасного програмного забезпечення для потреб харчової і переробної промисловості.
  3. Розроблення високоефективних технологій переробки сільськогосподарської продукції та виробництва харчових продуктів, удосконалення технологічного та енергетичного обладнання підприємств харчової і переробної промисловості.
  4. Розроблення нових харчових продуктів підвищеної споживчої цінності із застосуванням нетрадиційної сировини.
  5. Поліпшення вітчизняної сировинної бази харчової та переробної промисловості шляхом розроблення і впровадження прогресивних аграрних технологій та заходів екологічного контролю.
  6. Дослідження чинників та розроблення заходів з підвищення рівня культури виробництва, безпечності продукції та безпеки праці в галузях харчової і переробної промисловості.
Окрім роботи у межах робочого часу викладачів Інституту (конкурентоспроможні прикладні розробки та технології за визначеними пріоритетними напрямами), наукова робота здійснюється також в ініціативному порядку (пошукові дослідження) та шляхом участі в інтегрованому науковому процесі (надання рецензій, відзивів, проведення експертиз, робота у складі колегіальних наукових органів тощо).
Тісна співпраця науково-педагогічних працівників із галузями харчової і переробної промисловості, високий фаховий рівень наукових кадрів підтверджується участю провідних вчених Інституту у різноманітних наукових та галузевих колегіальних органах, що визначають державну політику в харчовій та переробній промисловості, а також у сфері науки і освіти.
Провідні штатні науковці інституту здійснюють керівництво докторантами та аспірантами.
Результати наукового пошуку викладачів Інституту відображаються в друкованих матеріалах, тематиці та змісті навчальних занять, консультативній допомозі, що надається викладачами підприємствам харчової та переробної промисловості. Викладачі інституту беруть участь у міжнародних та всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях з питань харчової та переробної промисловості.