КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ, ОБЛІКУ ТА ФІНАНСІВ

СКЛАД КАФЕДРИ

Завідувач кафедри економіки, обліку та фінансів,
доктор економічних наук, професор, дійсний член (академік) Академії технологічних наук, дійсний член (академік) Української академії наук
E-mail:
busiv@ukr.net
Телефон: 
(044) 427-37-68
ORCID

Google Академія

Web of Science

БУТНІК-СІВЕРСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ

Професор кафедри економіки, обліку та фінансів,
доктор економічних наук, доцент
Facebook
www.derevyan.com

E-mail: y.derevyanko@pr-service.com.ua
Телефон: (044) 427-37-68

ДЕРЕВ'ЯНКО Олена Георгіївна

Професор кафедри економіки, обліку та фінансів,
доктор економічних наук, професор

E-mail: ompetukhova@bigmir.net

Телефон: (044) 427-37-68

ПЄТУХОВА Ольга Михайлівна

Доцент кафедри економіки, обліку та фінансів,
кандідат економічних наук, доцент

E-mail: fedorova_oksa@ukr.net
Телефон: (044) 422-12-36

ORCID
Google Академія
Researcher ID
Scopus Author ID

В’ЯЛЕЦЬ Оксана Вікторівна

Доцент кафедри економіки, обліку та фінансів,
кандидат юридичних наук, доцент

E-mail: butsivs@ukr.net

Телефон: (044) 427-37-68

БУТНІК-СІВЕРСЬКИЙ Сергій Олександрович

Старший викладач кафедри економіки, обліку та фінансів 

E-mail: kat7714@ukr.net

Телефон: (044) 427-33-38

ЧИСТЯКОВА КАТЕРИНА ОЛЕГІВНА

Старший викладач кафедри економіки, обліку та фінансів,
кандідат економічних наук

E-mail: Blokhina.an@gmail.com

Телефон: (067) 564-38-54

БЛОХІНА ГАННА СЕРГІЇВНА

Завідувач Методичного кабінету з бухгалтерського обліку та фінансового менеджменту 

E-mail: vira_anan@ukr.net

Телефон: (044) 427-37-68

СІРИК ВІРА АНАНІЇВНА

Доцент кафедри економіки, обліку та фінансів,
кандидат політичних наук 

E-mail: baldyniuk1970@gmail.com

Телефон: (044) 427-37-68

БАЛДИНЮК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ
Кафедра економіки, обліку та фінансів (Кафедра ЕОФ) спеціалізується на підвищенні кваліфікації керівників підприємств та їх заступників, керівників, професіоналів і фахівців бухгалтерських, економічних, фінансових та маркетингових служб, технічних та технологічних служб; юрисконсультів, працівників відділів кадрів підприємств харчової та переробної промисловості.
Освітня діяльність кафедри спрямована на підвищення конкурентоздатності підприємств за рахунок підвищення працівниками свого професійного рівня: опанування нових теоретичних знань, систематизації попередньо набутого практичного досвіду, набуття і розвитку нових компетентностей у вирішенні широкого спектру виробничих задач відповідно до виконуваних функцій на робочому місці.
Освітній процес кафедрою ЕОФ здійснюється у формі аудиторних занять (лекцій, практичних занять, тематичних дискусій, тренінгів, майстер-класів), групових та індивідуальних консультацій, занять у виробничих умовах на передових виробничих підприємствах м. Києва і області. Варіація і поєднання форм навчання сприяє отриманню кращого результату, оскільки надає можливість слухачам порівняти свій досвід з досвідом колег, проаналізувати помилки у сфері своєї професійної діяльності задля їх уникнення у майбутній роботі.

Навчальні програми для слухачів інституту оптимально поєднують питання теорії та практики, враховують вимоги продовольчого ринку та економіки підприємства. Навчання слухачів здійснюється за:
 • Освітніми (освітньо-професійними) програмами; 
 • Програмами короткострокових тематичних семінарів (обсяг – до 72 год. навчальних занять);
 • Програмами цільового навчання (обсяг – до 144 год. навчальних занять).
Освітні освітньо-професійні програми підвищення кваліфікації (ОПП ПК), розроблені кафедрою ЕОФ в інституті, відповідають потребам певної категорії працівників (професії або групи споріднених професій), визначених на основі кваліфікаційних характеристик керівників, професіоналів та фахівців підприємств з урахуванням думки роботодавців та досвіду спілкування викладачів зі слухачами. Тривалість навчання за програмою становить зазвичай два тижні занять (108 год. робочого часу слухача) і завершується контрольним заходом – іспит. Слухач, який успішно опанував освітньо-професійну програму, отримує свідоцтво інституту про підвищення кваліфікації.

Кафедрою ЕОФ пропонуються такі освітні та освітньо-професійні програми:
 • ОПП ПК за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»;
 • ОПП ПК за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»;
 • ОПП ПК за спеціальністю 073 «Менеджмент»;
 • ОПП ПК за спеціальністю 075 «Маркетинг»;
 • ОПП ПК за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність».
Відповідно до основних Інститутських цілей виконання наукової роботи, професорсько-викладацький склад кафедри економіки, обліку та фінансів під науковим керівництвом д.е.н., проф. Бутнік-Сіверського О.Б. працював протягом 2009-2018рр. в рамках таких пріоритетних напрямів розвитку науки на кафедрі:
 • «Дослідження економіко-правових аспектів переходу харчової та переробної промисловості України на інноваційну модель розвитку» (2009-2013 рр.);
 • «Підвищення ефективності управління у харчовій та переробній промисловості України на основі дослідження процесів трансформації виробництва в умовах глобалізації економіки» (2014-2023 рр.).
В рамках роботи над пріоритетним напрямом розвитку науки на кафедрі на період 2019-2023 рр. затверджена нова тема кафедральної держбюджетної науково-дослідної роботи: «Дослідження ефективності інноваційного розвитку у харчовій та переробній промисловості України під впливом викликів неоекономіки».
Результати наукового пошуку викладачів за 2009-2018 роки відображені в 29 монографіях, 2 науково-практичних збірниках, 121 науково-практичній статті та 64 тезах доповідей, а також ряді методичних вказівок та рекомендацій.
Завідувач кафедри д.е.н. проф. Бутнік-Сіверський О.Б. є членом двох спеціалізованих вчених рад у Київському Національному економічному університеті та Національному університеті харчових технологій із захисту докторських та кандидатських дисертацій, спеціальність 08.00.04 економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) та членом редакційних рад, редакційних колегій журналів: «Теорія і практика інтелектуальної власності», «Патентний повірений», «Інтелектуальна власність в Україні», «Інтелект ХХІ».
Провідні штатні науковці кафедри здійснюють керівництво докторантами та аспірантами. Під керівництвом д.е.н., професора Бутнік-Сіверського О.Б. протягом останніх десяти років захищено 4 докторських дисертацій та 5 кандидатських дисертацій.

Протягом 2008-2018 рр. викладачі кафедри захистили дві докторські та дві кандидатські дисертації:
 • Збалансованість як метод управління прибутковістю підприємств (на матеріалах харчової промисловості) – Дисертаційна робота Федорової (В’ялець) О.В., науковий керівник д.е.н., проф. Бутнік-Сіверський О.Б. (робота захищена у 2008 р.).
 • Розвиток національного корпоративного сектору: інституціональний контекст – Дисертаційна робота д.е.н., доцента Березянко Т.В., науковий консультант д.е.н., проф. Мостенська Т.Л. (робота захищена у 2015 р.).
 • Спадкування прав інтелектуальної власності в Україні» – Дисертаційна робота Бутнік-Сіверського С.О., керівник д.ю.н., проф., чл.-кор. НАПрН України Орлюк О.П. (робота захищена у 2015 р.).
 • Формування репутаційного менеджменту на підприємствах харчової промисловості України – Дисертаційна робота к.е.н., доцента Дерев'янко О.Г., науковий консультант д.е.н., проф. Бутнік-Сіверський О.Б. (робота захищена у 2016 р.).
Також під науковим керівництвом завідувача кафедри д.е.н., професора Бутнік-Сіверського О.Б. захистили дисертацію та здобули ступінь доктора економічних наук Кукоба В.П. (КНЕУ), Харчишина О.В. (НУХТ), Репіна І.М. (КНЕУ) та здобули ступінь кандидата економічних наук Борко Ю.Л. (НДІ ІІВ НАПрНУ), Бевз В.В. (НУХТ).
Найбільш значущі роботи викладачів кафедри ЕОФ за 2004-2018 рр.

Вітвіцький В.В.
 1. Наукове забезпечення розроблення систем економічних норм і нормативів для підвищення продуктивності та оптимального використання ресурсного потенціалу агропромислового виробництва на період до 2010 року. Розділ у «Науково-технічна комплексна програма» / За ред. д.е.н., проф. Вітвіцького В.В., Шкурін Г.Т., Глонь П.Н. Київ.: НДІ «Украгропромпродуктивність», 2004. 120 с. С. 3-15.
 2. Методика визначення економічної ефективності наукових досліджень з продуктивності виробництва в АПК. За ред. д.е.н., проф. Вітвіцького В.В. та ін. Київ, НДІ «Украгропромпродуктивність», 2004. 69 с. Розділ у книзі, С.3-34.
 3. Методика розробки та нормативи для визначення чисельності державної служби з карантину рослин України. За ред. д.е.н., проф. Вітвіцького В.В., Костяк М.М., Лобастов І.В. та ін. Київ, НДІ «Украгропромпродуктивність», Головна державна інспекція з карантину рослин Мінагрополітики України, 2004. 188 с. Розділ у книзі. С. 7-25.
 4. Методичні положення визначення затрат праці у хлібопекарському виробництві / За ред. д.е.н., проф. Вітвіцького В.В., Глонь П.Н. та ін. Київ, НДІ «Украгропромпродуктивність», 2004. 80 с. Розділ у книзі: С. 10-30.
 5. Організаційно-методичні основи формування додатків до колективного договору по оплаті та нормуванню праці в аграрному виробництві. За ред. д.е.н., проф. Вітвіцького В.В., Величко А.Є., Котенко М.Д. та ін. Київ, НДІ «Украгропромпродуктивність», 2004. 288 с. Розділ у книзі. С. 5-30.
 6. Рекомендації щодо шляхів підвищення рівня заробітної плати працівникам підприємств сільського господарства. /За ред. д.е.н., проф. Вітвіцького В.В., Лузан Ю.Я., та ін. Київ, НДІ «Украгропромпродуктивність», 2004. 28 с. Розділ у книзі. С. 4-10.
Бутнік-Сіверський О.Б.
 1. Экономико-математические методы в анализе хозяйственной деятельности предприятий и объединений : монография / Бутник-Сиверский А.Б., Сайфулин Р.С., Рейлян Я.Р., Шеремет А.Д., Кару Я.И. др. Москва, Финансы и статистика, 1982. 200 с.
 2. Бутнік-Сіверський О.Б. Ринковий механізм господарювання. Теоретико-методологічні проблеми формування : Монографія. /За ред. П.П. Борщевського. Київ, ЦСП «Компас», 1995. 304 с.
 3. Оценка интеллектуальной собственности. Бухгалтерский учет и налогообложение. / Под ред. А.Б. Бутник-Сиверского, А.Д. Святоцкого. Киев, Издательский Дом «Ін Юре», 1999. Т. 4. 384 с.
 4. Бутнік-Сіверський О.Б. Практичний посібник з оподаткування нематеріальних активів : Наук.-практ. вид. / За ред. О.Б. Бутнік-Сіверського. Київ, Видавничій Дім «Ін Юре», 2000. 348 с.
 5. Бутнік-Сіверський О.Б. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів : наук.-практ. вид. / За ред. О.Б. Бутнік-Сіверського. Київ, Видавничій Дім «Ін Юре», 2000. 348 с.
 6. Бутнік-Сіверський О.Б. Інтелектуальний капітал: теоретичний аспект. Інтелектуальний капітал. Київ, 2002. № 1. С. 16–27.
 7. Бутнік-Сіверський О.Б. Економіка інтелектуальної власності (Розділ 15). в кн. Право інтелектуальної власності : Підручник для студентів вищих навч. закладів / за ред. О.А. Підопригори, О.Д. Святоцького. Київ, Видавничий дім «Ін-Юре», 2002. 624 с.
 8. Економіка інтелектуальної власності : Конспект лекцій для студентів спеціальності 7.000002 «Інтелектуальна власність». Київ, Інститут інтелектуальної власності і права, 2003. 296 с.
 9. Бутнік-Сіверський О.Б. Трансформація інтелектуальної власності в інноваційний продукт. Інтелектуальний капітал, 2003. № 5. С. 3-12.
 10. Бутнік-Сіверський О.Б. Евристика в Інтелектуальній економіці або формування системи інноваційного підприємництва. Інтелектуальна власність, 2005, № 8,9. С. 29–34.
 11. Економіко-правові проблеми в сфері інтелектуальної власності: Монографія / кол. авторів Орлюк О.П., Бутнік-Сіверський О.Б., Ревуцький С.Ф. та ін.; кер. авт. колективу, наук. ред. д.е.н., проф. Бутнік-Сіверський О.Б. Київ, НДІ інтелектуальної власності АПрН України, 2006. 364 с.
 12. Економіко-правові теоретичні та практичні аспекти переходу економіки України на інноваційну модель розвитку : монографія / О.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, Н.М. Мироненко та ін.; наук. ред. д.е.н., проф., чл.-кор. Академії технологічних наук України О.Б. Бутнік-Сіверський. Київ, ТТОВ «Лазуріт-Поліграф», 2010. 416 с.
 13. Бутнік-Сіверський О.Б. Сприяння дослідженням розробки та інноваціям: податкові пільги та послуги підтримки. Інноваційна політика: Європейський досвід та рекомендації для України. Ключові особливості інноваційної політики в якості основи для розробки заходів сприяння інноваціям. Проект ЄС «Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні». Київ, Фенікс, 2011. Т. 1. С. 34–46.
 14. Бутнік-Сіверський О.Б. Податкове стимулювання інноваційної діяльності. Інноваційна політика: Європейський досвід та рекомендації для України. Т. 2. Аналіз законодавства України у сфері досліджень, розробок та інноваційної діяльності та пропозиції щодо доповнень до законодавства. Проект ЄС «Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні». Київ, Фенікс, 2011. С. 119–152.
 15. Бутнік-Сіверський О.Б. Оподаткування. Інноваційна політика: Європейський досвід та рекомендації для України. Т. 3. Інновації в Україні: пропозиції до політичних заходів Остаточний варіант. Проект ЄС «Вдосконалення стратегій, політики та регулювання інновацій в Україні». Київ, Фенікс, 2011. Гл.5, п.5.3. С. 42–44.
 16. Университет исследовательского и предпринимательского типа: европейский опыт для Молдовы, России и Украины. Саарбрюкен-Аликанте-Краков-Кишинэу-Москва-Ростов-на-Дону-Санкт-Петербург-Киев. /Рук. авт. колл. Хименко О.А. : Научно-практ. изд. ООО «Т.А.Т. ГРУП». 2011. С. 265–275.
 17. Інноваційна інфраструктура в контексті національної інноваційної системи (економіко-правові проблеми) : монографія / за науковою редакцією О.Б. Бутнік-Сіверського: кол. авторів: О.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, С.Ф. Ревуцький, В.І. Нежиборець, Г.О. Андрощук та ін. Київ, НДІ ІВ НАПрНУ, Лазурит-Поліграф, 2011. 411 с.
 18. Оцінка людських ресурсів, людського потенціалу та людського капіталу (методико-правовий аспект з урахуванням зарубіжного досвіду) : монографія /Бутнік-Сіверський О.Б., Орлюк О.П., Падучак Б.М., Шульпін І.Л.; за наук. ред. д.е.н., проф. Бутнік-Сіверського О.Б.; НДІ ІВ НАПрНУ. Київ, Інтерсервіс, 2014. 158 с.
 19. Бутнік-Сіверський О.Б. Об‘єкти права інтелектуальної власності в державному секторі економіки (бюджетних установах) : монографія / Ю.Л. Борко, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.П. Орлюк, за наук. редакцією д.е.н., проф. Бутнік-Сіверського О.Б. Київ, НДІ ІВ НАПрНУ, 2014. 164 с.
 20. Управління ефективністю функціонування і розвитку підприємств : монографія [Г.О. Швиданенко, І.М. Репіна, В.П. Кукоба та ін.]. Київ, КНЕУ, 2016. 397 с. (С. 273–289).
 21. Інвестиційно-інноваційний розвиток регіонів Українського Причорномор’я : монографія [Буркинський Б.В. та ін.]; за наук. ред. Буркинського Б.В.; НАН України, Ін-т проб. ринку та екон.- екол. дослідж. (Бутнік-Сіверський О.Б. та Осипов В.М., Осипова Л.А., Юдін М.А., Басюркіна Н.Й., Кучеренко В.М. /Розділ 9. С. 359-471.). Одеса, ІПРЕЕД НАНУ, 2016. 526 с.
 22. Бутнік-Сіверський О.Б. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості спирту етилового ректифікованого та біоетанолу : методичні рекомендації / Бутнік-Сіверський О.Б. та кол. авт. Вінниця: ФОП Корзун Д.Ю., 2016. 198 с.
 23. Правові та економічні відносини, що виникають внаслідок порушення прав на об’єкти інтелектуальної власності : монографія/ Ю.Л. Борко, О.Б. Бутнік-Сіверський, Ю.Є. Ленго, Б.М. Падучак та ін. /за наук. ред. д.е.н., проф. Бутнік-Сіверського О.Б.; НДІ ІВ НАПрНУ. Київ, Інтерсервіс, 2017. 166 с.
 24. Бутнік-Сіверський О.Б. Теоретичні аспекти розуміння нової економіки з позиції сфери інтелектуальної власності. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2017. № 2 (94). С. 71–82.
 25. Бутнік-Сіверський О.Б. Формування неоекономіки в сфері інтелектуальної власності з позиції процесів інтенсифікації. Теорія і практика інтелектуальної власності, 2017. №3 (100). С. 49–58.
 26. Бутнік-Сіверський О.Б. Ознаки нової інтелектуальної економіки: інноваційна технологічна реструктуризація, інтенсифікація та прориви. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2017. № 5 (97), c. 51-60 та № 6 (98), с. 57-67.
 27. Бутнік-Сіверський О.Б. Інноваційність цілісних науково-виробничих формувань в умовах поступу до неоекономіки. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2018. № 2 (100). С. 49.
Березянко Т.В.
 1. Березянко Т.В. Корпоративний глобалізм як базовий напрямок міжнародної економічної конвергенції. Розвиток національного корпоративного сектору: інституціональний контекст : монографія. Київ, ТОВ «ДКС центр», 2010. 238 с. Ч.1.
 2. Березянко Т.В. Актуалізація державного управління. Розвиток національного корпоративного сектору: інституціональний контекст : монографія. Київ, ТОВ «ДКС центр», 2011. 358 с. Ч.2. Розділи 1,3.
 3. Проблеми державного регулювання діяльності малих підприємств : науково-методичний посібник. Березянко Т.В. в колективі авторів. Київ, ІПДО НУХТ, 2012. 112 с.
 4. Удосконалення законодавчого забезпечення захисту та державної підтримки вітчизняного товаровиробника. Проблеми законодавчого забезпечення пріоритетних сфер суспільних відносин (на основі аналізу законопроектів, включених до порядку денного восьмої та дев’ятої сесій ВР України постійного скликання : колективна монографія за ред. В.М. Литвина Київ, Інститут законодавства ВР України, 2012. 606 с . (Березянко Т.В. Т. 4. С. 227-238).
 5. Інституціоналізація управління розвитком корпоративного сектору/ Менеджмент, маркетинг та інтелектуальний капітал в глобальному економічному просторі : монографія /за ред. П.Р. Перерва. Харків: НТУ ХПІ, 2012. с (Березянко Т.В. 24 с.).
 6. Проблеми державного регулювання діяльності малих підприємств : науково-методичний посібник. Березянко Т.В.(колектив авторів). Київ, ІПДО НУХТ 2012, 112 с.
 7. Корпоративна суспільна та соціальна відповідальність в національному олієжировому комплексі : колективна монографія / Т.В.Березянко. Дніпропетровськ, НГУ, 2014, 105 с.
 8. Березянко Т.В. Євроінтеграційні виклики адаптації підприємств олієжирової галузі : монографія. Київ, Вид-во «Кондор», 2014. 432 с.
 9. Березянко Т.В. Концепція відповідальної суспільної поведінки стейколдера : монографія / науково-практичне видання. Київ,Сталь, 2015. 140 с.
 10. Березянко Т.В. Спільні процедури ЄС у забезпеченні відповідальної поведінки корпоративного сектору : Колективна монографія. Київ, ЦП «Компринт», 2015. (Т.В.Березянко С. 192-209). 
Дерев’янко О.Г.
 1. Дерев’янко О.Г. Репутаційний менеджмент підприємств: теорія, методологія, практика: монографія / Дерев’янко О.Г. // К. : Видавництво "ДКС центр, 2016. 471с.
 2. Деревянко Елена. Управление репутацией в бизнесе / LAP Lambert Academic Publishing, 2018. 337 с.3.
 3. Derevianko Olena H. Methodological bases of Olena Derevianko’s national rating of corporate reputation management "reputation activists". URL: https://timerealities.com/trfiles/conference/management-xxi/2016/25.pdf
 4. Derevianko Olena H. Functions of contemporary company’s reputation management. URL: http://conferencii.com/files/archive/2017-10.pdf
 5. Дерев’янко О.Г. Information aspects of socio-economic systems’ development: колективна монографія / Дерев’янко О.Г. та кол. авт.. // Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology. Katowicy, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, 2016. 450 р.
 6. Derevianko Olena H. (2015) “Involvement of Consumers in Building the Reputation of the Domestic Food Industry Enterprises.” Business Inform 2:260–271.
 7. Derevianko Olena H. Identification of a company’s reputation management model Економічний часопис–ХХІ. 2014. № 7-8(1). С. 92–94. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecchado_2014_7-8%281%29__24.
 8. Дерев’янко О. Г. Логіка формування системи репутаційного менеджменту підприємств/ Стратегія економічного розвитку України. Київ, КНЕУ, 2017. Вип. 41. С. 5–14.
 9. Derevianko Olena H. System of Enterprise Reputation Management. Business Inform, 2014, issue 3, p. 381–386.
 10. Derevianko Olena H. Business inform №11-2015. Derevianko O. H. Trends in the Establishing Reputation Capital of the Food Industry Enterprises (p. 384 - 392)
 11. Derevianko Olena H. Building stakeholders’ trust through key directions of company’s reputation management / Derevianko Olena. H. Економічний часопис-ХХІ, 2013, Issue No 09-10(1), p. 50–52.
 12. Derevianko Olena H. Organizational Profiles of the System of Reputation Management of the Food Industry Enterprises of Ukraine. BUSINESS INFORM, 2015. № 1, p. 363–372.
 13. Derevianko Olena H. Business process of reputation management of food industry enterprises. The Problems of Economy, 2014, issue 1, p. 223–229.
Пєтухова О.М.
 1. Пєтухова О. М. Інноваційні процеси в харчовій промисловості України : монографія. Київ, НУХТ, 2010. 162 с.
 2. Пєтухова О. М. Кластеризація як можливість реалізації інноваційних стратегій : монографія. Київ, НУХТ, 2012. 263 с.
 3. Clusterization as the mechanism of restructuring Restructuring: theory and practice : monograph. Restructuring: theory and practice. Monograph. [Tetyana Mostenska, Iryna Fedulova, Virginija Jurėnienė (scientific editors)]. Kyiv – Kaunas – Szczecin: National University of Food Technologies, Institute of World Economy and International Relations, University of Szczecin, Vilnius University, 2012. Київ, Kondor, – 178 – Bibliogr. 17– Iliustr. – 252р. С. 38–56.
 4. Пєтухова О.М. Актуальні проблеми розвитку інноваційної діяльності в Україні. Наук. праці Нац. ун-ту харч. технологій. Економіка. Київ, НУХТ, 2007. № 21. С. 87–89.
 5. Пєтухова О. М. Державне регулювання розвитку інноваційних процесів в Україні. Вісник Сумського нац. аграр. ун-ту. Суми, 2008. № 2 (25). С. 383–387. Серія «Фінанси і кредит».
 6. Пєтухова О. М. Еволюція теорії інновацій у процесі соціально-економічного розвитку суспільства. Вісник Сумського нац. аграр. ун-ту. Суми, 2010. № 1 (28). С. 202–206. Серія «Фінанси і кредит».
 7. Пєтухова О. М. Активізація інноваційної діяльності у контексті загального економічного розвитку України. Вісник Житом. держ. технол. ун-ту. Житомир, 2011. № 2 (56). С. 93–95.
 8. Пєтухова О. М. Інноваційний розвиток харчової промисловості у світлі вирішення продовольчої проблеми світу. Наук. праці Нац. ун-ту харч. технологій. Київ, 2010. № 34. С. 88–91.
 9. Пєтухова О. М. Інноваційні стратегії підприємств харчової промисловості. Цукор України. Київ, 2011. № 6-7 (66-67). С. 36–42.
 10. Пєтухова О. М. Моделі інноваційного розвитку підприємств харчової промисловості. Економіка : проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. С. 293–299. Випуск 251 : В 6 т. Т. ІІ.
 11. Пєтухова О. М. Система показників та вибір параметрів для аналізу інноваційної діяльності. Вісник Запорізький нац. ун-ту : зб. наук. праць. Економічні науки. Запоріжжя : Запорізький нац. ун-т, 2011. № 1 (9). 258 с. С. 59–64.
 12. Пєтухова О. М. Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємств. Наук. праці Нац. ун-ту харч. технологій. Київ, 2010. № 36. С. 168–174.
 13. Innovative and resource aspects of food safety providing. Journal of ECONOMICS AND ENGINEERING. Vol.5. No. 1. April. 2014. Р. 9-15.
 14. Пєтухова О. М. Формування інтелектуально-інформаційної моделі інноваційного процесу. Науковий економічний журнал «Інтелект ХХІ». Київ, НУХТ, 2014. № 3. С. 78–86.
 15. Пєтухова О. М. Управління інноваційною діяльністю підприємств: стан, тенденції, теоретико-методологічне забезпечення. Формування ринкових відносин в Україні : зб. наукових праць. 2015. № 2 (165). С. 49–53.
 16. Пєтухова О.М., Чорноштан Г. Г. Діагностика системи корпоративного управління підприємств кондитерської галузі. Журнал “Інвестиції: практика та досвід”. 2016. № 18. С. 47–51.
 17. Пєтухова О. М., Демченко Д. М. Управління стратегічним розвитком підприємства. Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». 2017. № 1.
 18. Пєтухова О.М., Коняга А.В. Підвищення конкурентоспроможності продукції підприємств агропродовольчої сфери. Наук. праці Нац. ун-ту харч. технологій. Київ, 2018. № 1. С. 57-65. Т. 24. 
Сілакова Г.В.
 1. Сілакова Г.В. Заходи запобігання загрозам фінансовій безпеці підприємства Причорноморські економічні студії: Науковий журнал. 2018. 169 с. С. 27–31. Випуск 27. Ч. 2.
 2. Сілакова Г.В., Пєтухова О.М. Сучасні погляди на управління власним капіталом підприємства. Науковий економічний журнал «Інтелект ХХІ». Київ, НУХТ, 2018. 196 с. С. 101-105. Випуск 3.
 3. Сілакова Г.В., Геник С.Я. Підходи щодо визначення сутності поняття «фінансова безпека підприємства». Вісник Одеського національного університету. Економіка. Одеса, 2016. 220 с. (С. 179-184). Випуск 3. Т. 21.
 4. Сілакова Г.В., Петрик С.В. Фінансові ризики в системі забезпечення фінансової безпеки підприємства. Науковий вісник Херсонського державного університету. Херсон, 2016. 164 с. (С. 124-128). Серія «Економічні науки». Випуск 16. Ч. 4.
 5. Сілакова Г.В., Сопіженко О.О. Оптимізація структури капіталу підприємства на основі використання теоретико-ігрового підходу. Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : Науковий економічний журнал. Донецьк : Видавництво та друк ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2013. 146 с. (С. 114-119). Вип. 4 (24).
 6. Фінансовий менеджмент : підручник / Мартиненко В.П., Климаш Н.І., Багацька К.В., Дем'яненко І.В., Сілакова Г.В.та ін. /за заг. ред. Т.А. Говорушко. Львів, Магнолія 2006, 2014. 344 с.
 7. Говорушко Т.А., Мартиненко В.П., Сілакова А.В., Климаш Н.І. та ін. Удосконалення фінансового механізму системи АПК в умовах активізації глобалізаційних процесів: монографія. Львів, Магнолія 2006, 2015. 264 с.
 8. Центральний банк і грошово-кредитна політика : підручник / Т.А. Говорушко, А.В. Сілакова, Г.І. Лановська, Н.І. Климаш, та ін. Львів, Магнолія 2006, 2015. 224 с.
 9. Гроші та кредит : підручник / Говорушко Т.А., Сілакова Г.В., Климаш Н.І., В.М. Стецюк та ін. за заг. ред. Т.А. Говорушко. Київ, НУХТ, 2015. 399 с.

В’ялець О.В.
 1. В’ялець О.В. (Федорова О.В.) Прибуток, рентабельність, ефективність. Економічні фактори підвищення прибутковості хлібобулочного виробництва. Харчова промисловість. Київ, 2003. № 6. С. 5.
 2. В’ялець О.В. (Федорова О.В.) Бюджетування в системі збалансованого стратегічного управління підприємств. Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наукових праць. Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. С. 365–373. Випуск 192: В 4 т. Том ІІ.
 3. В’ялець О.В. (Федорова О.В.) Бюджетування як інструмент управління розвитком роботи підприємств. Зб. наукових праць Інституту післядипломної освіти НУХТ. Київ, НУХТ, 2004. С. 35–39.
 4. В’ялець О.В. (Федорова О.В.) Стратегія забезпечення прибутковості. Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті : Тези доп. 70-ї наук. конференції молодих вчених, аспірантів і студентів. (Київ, 20-21 квітня 2004 р. НУХТ. У 2 ч.). Київ, 2004. С. 46. Ч. 1.
 5. В’ялець О.В. (Федорова О.В.) Бюджетування в системі збалансованого стратегічного управління підприємств. Економіка підприємства: проблеми теорії та практики. Тези доп. ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2004. С. 76–77. Том ІІ.
 6. В’ялець О.В. (Федорова О.В.) Досягнення збалансованості прибутковості підприємства. Наукові праці Національного університету харчових технологій. Київ, НУХТ, 2005. С. 138–141. Спеціальний вип. Економічні науки. № 17.
 7. В’ялець О.В. (Федорова О.В.) Досягнення збалансованості прибутковості підприємства. «Організаційно-правові та фінансово-економічні проблеми адаптації підприємства АПК до ринкових умов господарювання та шляхи їх вирішення : Тези доп. Всеукраїнської науково-практичної конференції. Київ, НУХТ, 2005. С. 10–11.
 8. В’ялець О.В. (Федорова О.В.), Бутнік-Сіверський О.Б. Цілісна концепція управління операційними витратами. Зерно і хліб. Київ, 2005. № 2. С. 12–13
 9. В’ялець О.В. (Федорова О.В.) Моделювання збалансованого розвитку підприємств (методичний аспект). Наукові праці Національного університету харчових технологій. Київ, НУХТ, 2006. С. 111–114. № 19. Ч. ІІІ. Економіка
 10. В’ялець О.В. (Федорова О.В.) Моделювання збалансованого розвитку підприємств (методичний аспект). «Управління організаційно-технічними та фінансово-економічними змінами на промислових підприємствах»: Тези доп. Всеукраїнської науково-практичної конференції. Київ, НУХТ, 2006. С. 127.
 11. В’ялець О.В. (Федорова О.В.) Моделювання прибутковості підприємств з позиції економічної збалансованості з використанням матричного методу. Наукові праці Національного університету харчових технологій. Київ, НУХТ, 2007. С. 116–120. № 23.
 12. В’ялець О.В. (Федорова О.В.) Моделювання прибутковості підприємств з позиції економічної збалансованості з використанням матричного методу. Проблема економіки підприємств в умовах сталого розвитку: Тези доп. ІІІ міжнародної науково-практичної конференція. Київ, НУХТ, 2007. С. 67.
 13. В’ялець О.В. Ткаченко О.М. Державна підтримка розвитку спиртової галузі України. Формування ринкових відносин в Україні: збірник наукових праць. Київ, НУХТ, 2010. С. 124-129. Вип. 4 (107).
 14. В’ялець О.В. Ткаченко О.М. Інвестиційна складова розвитку спиртової промисловості в Україні. Проблеми науки. Київ, 2010. №4. С. 18–23.
 15. В’ялець О.В., Штиль Н.В. Забезпечення прибутковості підприємства в умовах нестабільного ринкового середовища. Формування ринкових відносин в Україні: збірник наукових праць. Київ, 2010. С. 153–157. Вип. 6 (109).
 16. В’ялець О.В., Довженко В.А., Камінська М.Б. Перспективи формування культури екологобезпечного розвитку аграрних підприємств. Вісник ЖНАЕУ: Науково-теоретичний збірник. Житомир, 2009. С. 346–352. Вип. №2 (25). Т. 2 (економічні науки).
 17. В’ялець О.В. Моделювання прибутковості підприємства (управлінський аспект). Формування ринкових відносин в Україні: Зб. наукових праць. Київ, 2010. С. 15–19. Вип. 11 (114).
 18. В’ялець О.В., Ткаченко О.М. Державна підтримка розвитку спиртової галузі України. Проблеми економіки підприємств у сучасних умовах : тези доп. VI міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 13-14 травня 2010). Київ, НУХТ, 2010. С. 40.
 19. В’ялець О.В., Тищенко Ю.В. Діагностика зовнішнього середовища функціонування підприємств хлібопекарної промисловості. Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. Київ, 2012. С. 152–155. Вип. 6 (133).
 20. В’ялець О.В. Мотивація в системі управління персоналом підприємства. Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку : Тези доп. міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 11-12 бер. 2011 р.). Одеса, Центр економічних досліджень та розвитку. С. 76–77.
 21. Стратегія підприємства: адаптація організацій до впливу світових суспільно-економічних процесів: монографія [Наливайко А.П., Решетняк Т.І., Євдокимова Н.М. та ін..]; за заг. ред. проф. А.П. Наливайка. Київ, КНЕУ, 2013. 454 с. (В’ялець О.В. Розд. 4. 4.3. Теоретичні підходи до визначення джерел формування конкурентних переваг й оцінювання процесу їх формування в рамках реалізації стратегії підприємства. С. 288–296).
 22. В’ялець О.В. Формування конкурентних переваг підприємства в умовах мінливого зовнішнього середовища. Об'єктивна оцінка конкурентоспроможності економічних систем: моделювання, прогнозування, прийняття рішень : Тези доп. ІХ міжнародної науково-практичної конфер. (Київ, 2-3 бер. 2012 р.). Київ, Аналітичний центр «Нова економіка», 2012. С. 30-31. Ч. 1.
 23. В’ялець О.В. Інноваційний процес на підприємствах харчової промисловості. Менеджмент і логістика – перспективні напрямки розвитку економіки : Тези доп. міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 20-21 вер. 2013). Київ, ГО «Київський економічний науковий центр», 2013. С. 71–72. Ч. І.
 24. В’ялець О.В. Експертиза практики обґрунтування інвестиційних проектів підприємств хлібопекарної промисловості. Ефективна економіка та менеджмент: теорія і практика : Тези доп. міжнародної науково-практичної конференції. (Дніпропетровськ, 14-15 листопада 2014 р.). Дніпропетровськ, Видавничий дім «Гельветика», 2014. С. 56–57. Ч. 2.
 25. В'ялець О.В. Диференціація продукції як фактор зміцнення конкурентоспроможності підприємства. «Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК : тези доп. VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, НУХТ 22-23 листоп. 2017 р.). Київ, 2017. С. 120-121. URL: http://nuft.edu.ua/page/51adaed39c2a2/files/2223%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%202017%20%D1%80..pdf
 26. Стратегія підприємства у постіндустріальній економіці: монографія / [Наливайко А.П., Гребешкова О.М., Решетняк Т.І. та ін.]; за заг. ред. А.П. Наливайка та О.М. Гребешкової. Київ, КНЕУ, 2017. 418 с. (В’ялець О.В. Розд. 5. 5.1. Теоретичні аспекти вибору напрямів розвитку підприємства у контексті стратегічних змін. С. 323–332.).
 27. В'ялець О.В. Місце бізнес-освіти персоналу в реалізації стратегічних інтересів підприємства. «Проектний підхід та інновації в освіті в контексті інтеграції до європейського освітнього простору»: Тези доп. Міжнародної науково-практичної конференції (м. Лодзь, Польща, 21 бер. 2018 р.). Польща: Лодзь, 2018. С. 43-44. URL:https://drive.google.com/file/d/1DMYr1i9RFjpjB6xj0dF02lzvuRpOllqq/view

Бутнік-Сіверський С.О.
 1. Бутнік-Сіверський С. О. Спадкування прав інтелектуальної власності : монографія. Київ, НДІ ІВ НАПрНУ; «НВП «Інтерсервіс», 2013. 168 с.
 2. Андрощук Г.О., Бутнік-Сіверський С.О., Мацкевич О.О. Правове регулювання відносин в Інтернеті: аспекти інтелектуальної власності. Київ, 2014. 92 с.
 3. Бутник-Сиверский С. А. Наследование права на получение патента. Legea si Viata. 2014. № 11/2. С. 31–34.
 4. Бутнік-Сіверський С. О. Майнові авторські права як об’єкт спадкування. Теорія і практика інтелектуальної власності. Київ, 2008. № 3. С. 3–12.
 5. Бутнік-Сіверський С. О.Права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок як об’єкт спадкування. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2009. № 3. С. 61–71.
 6. Бутнік-Сіверський С. О. Спадкування прав інтелектуальної власності на знак для товарів і послуг. Теорія і практика інтелектуальної власності. Київ, 2010. № 4. С. 36–44.
 7. Бутнік-Сіверський С.О. Оформлення права на спадщину, до складу якої входять авторські та суміжні права. Підприємництво, господарство і право. Київ, 2011. № 10. С. 42–45.
 8. Бутнік-Сіверський С. О. Авторське право на інтерв’ю та його вдосконалення. Теорія і практика інтелектуальної власності. Київ, 2006. № 6. С. 12–16.
 9. Бутнік-Сіверський С. О. Закріплення прав на конфіденційну інформацію та комерційну таємницю в установчих документах. Теорія і практика інтелектуальної власності. Київ, 2012. № 4. С. 47–55.
 10. Бутнік-Сіверський С. О. Правове регулювання спадкування авторських прав в Україні. Питання інтелектуальної власності : зб. наукових праць. Київ, ТОВ «Лазуріт-Поліграф». 2007. С. 150–158. Випуск 5.
 11. Бутнік-Сіверський С. О. Правомочності спадкоємців стосовно особистих немайнових прав автора. Питання інтелектуальної власності : зб. наукових праць. Київ, ТОВ «Лазуріт-Поліграф». 2008. С. 133–148. Випуск 6.
 12. Бутнік-Сіверський С. О. Відносини у сфері інтелектуальної власності як предмет правового регулювання. Питання інтелектуальної власності : зб. наукових праць / Редкол. : О.Д. Святоцький та ін. Київ, Лазурит-Поліграф, 2010. – С. 169–185. Випуск 7.
 13. Бутнік-Сіверський С. О. Законодавче забезпечення спадкування прав інтелектуальної власності. Питання інтелектуальної власності: збірник наукових праць / Редкол.: О.Д. Святоцький та ін. Київ, НДІ Інтелектуальної власності НАПрНУ, «Лазурит-Поліграф», 2010. С. 94–103. Випуск 8.
 14. Бутнік-Сіверський С.О. Правовідносини у сфері спадкування прав інтелектуальної власності та їх елементи. Питання інтелектуальної власності : зб. наук. праць / Редкол.: О.П. Орлюк та ін. Київ, НДІ ІВ НАПрНУ, Лазурит-Поліграф, 2011. С. 112–123. Випуск 9.
 15. Бутнік-Сіверський С. О. Недоторканість твору та її охорона після смерті автора. Питання інтелектуальної власності : зб. наук. праць / Редкол.: О. П. Орлюк та ін. Київ, : НДІ ІВ НАПрНУ, «НВП Інтерсервіс», 2012. С. 34–40. Випуск 10.
 16. Розділ в колективній монографії «Правове регулювання відносин в Інтернеті: аспекти інтелектуальної власності» : монографія / Андрощук Г.О. та ін.; за наук. ред. Андрощук Г.О. Київ: Інтерсервіс, 2018. 96 с. Розділ к.ю.н., доц. Бутнік-Сіверського С.О. «Правова охорона та захист доменних імен».

Млечко А.В.
 1. Млечко А.В. Уникальное удобрение «Биогран»: высокое качество и экологичность. АПК Эксперт. 2014. № 11 (65). С. 30–31.
 2. Млєчко А.В. Ефективність переробки відходів птахівництва. Інноваційний розвиток харчової індустрії : зб. наук. праць за матеріалами V Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 14 груд. 2017 р, Інститут продовольчих ресурсів НААН). Київ, 2017. 163 с.

Земко Г.В.
 1. Земко Г.В. Маркетингові дослідження на підприємстві харчової промисловості та його складові. «Підвищення ефективності діяльності промислових підприємств в умовах економічної кризи : збірник праць науково-практичної конференції, 2014.
 2. Земко Г.В. Маркетинг-орієнтоване підприємство харчової промисловості. Отдел кадров, 2008. № 7.
 3. Земко Г.В. Методологія проведення маркетингових досліджень на підприємстві : Методичні рекомендації. Київ, 2015.
 4. Земко Г.В. Сучасний маркетинг та проблеми його застосування в Україні (дисципліна «Маркетинг») : конспект лекцій. Київ, 2013.
Полонська О.М.
 1. Методичні положення та норми витрат праці для хлібопекарського виробництва : методичні положення / І.М. Демчак, О.О. Митченок, В.М. Тютюнін, О.М. Полонська та ін. Київ, НДІ «Украгрорпромпродуктивність», 2017. 424 с. (Полонська О.М. – розділ 2, додаток А).
 2. Класифікатор трудових процесів виробництва молочних продуктів: класифікатор / І.М.Демчак, А.Л.Солошонок, О.М.Полонська та ін. Київ, НДІ «Украгрорпромпродуктивність», 2017. 44 с. Класифікатор розроблявся у спіавторстві з І.М. Демчак, А.Л. Солошонок, К.М. Корпач, А.Ю. Мамочка, І.В. Маслова.
 3. Класифікатор трудових процесів перероблення та консервування фруктів і овочів: класифікатор / І.М. Демчак, А.Л. Солошонок, О.М. Полонська та ін. — Київ, НДІ «Украгрорпромпродуктивність», 2017. 44 с. Класифікатор розроблявся у спіавторстві з І.М. Демчак, А.Л. Солошонок, К.М. Корпач, А.Ю.Мамочка.
 4. Класифікатор трудових процесів виробництва крохмалів і крохмальних продуктів: класифікатор / І.М.Демчак, А.Л.Солошонок, О.М.Полонська та ін. Київ, НДІ «Украгрорпромпродуктивність», 2017. 30 с. Класифікатор розроблявся у спіавторстві з І.М. Демчак, А.Л. Солошонок, К.М. Корпач, А.Ю. Мамочка.

Методичний кабінет з бухгалтерського обліку та фінансового менеджменту

При кафедрі працює методичний кабінет з бухгалтерського обліку та фінансового менеджменту.
Методичний кабінет має власну бібліотеку та забезпечений методичними і практичними матеріалами, добірками нормативно-правових актів та консультативних матеріалів з актуальних питань господарської діяльності підприємств за навчальним програмами.

Основними функціями методичного кабінету є:

 • оперативне інформаційне забезпечення навчального процесу;
 • підготовка матеріалів та методична допомога слухачам та при підготовці до іспиту та написанні випускових робіт;
 • допомога викладачам кафедри у розробленні консультативних матеріалів на замовлення підприємств та організацій з актуальної тематики;
 • створення банку даних з нормативної та правової документації;
 • участь у розробленні підручників, навчальних посібників та іншої літератури, презентацій по тематиці навчальних занять;
 • організаційно-технічний супровід при формуванні портфелю замовлень на підвищення кваліфікації та при проведенні занять, виконанні наукової і методичної роботи викладачами кафедри тощо.

Пропозиції кафедри про надання послуг підприємствам і організаціям

 • Надання консультативних послуг на госпрозрахунковій основі з актуальних питань сучасної практики бухгалтерського обліку, економіки та фінансового менеджменту та активного маркетингу  з урахуванням досвіду роботи підприємств харчової та переробної промисловості.
 • Проведення експертних досліджень економіко-правового характеру на замовлення підприємств харчової та переробної промисловості та їх асоціацій при розв‘язанні спірних господарських та податкових питань за договорами надання послуг.
 • Виконання робіт за договорами надання послуг з економіко-правових та бухгалтерських питань оформлення, прийняття на баланс, комерціалізації та захисту прав промислової інтелектуальної власності та авторських та суміжних прав, а також експертних досліджень при виявленні неправомірного використання прав інтелектуальної власності.
 • Надання консультативних послуг на госпрозрахунковій основі з організації та підтримки репутаційного менеджменту підприємств харчової та переробної промисловості та їх асоціацій.
 • Організація та проведення стажування (підвищення кваліфікації) викладачів вищих навчальних закладів освіти та їх наукових підрозділів на кафедрі економіки, обліку та фінансів за договорами надання послуг. 

Виконання науково-дослідних робіт в установленому порядку на замовлення наукових установ, асоціацій підприємств харчової та переробної промисловості із залученням для виконання при потребі науковців та фахівців відповідного профілю.

Кафедру з 1989 р. очолює О.Б. Бутнік-Сіверський, доктор економічних наук, професор, академік Академії технологічних наук України та академік Української академії наук.

На теперешній час на кафедрі ЕОФ працюють викладачами (як в основному складі, так і сумісниками):
Бутнік-Сіверський О.Б., завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор;
Дерев'янко О.Г., доктор економічних наук, доцент (з 2011 р. – по теперішній час);
Пєтухова О.М., доктор економічних наук, професор (з 2017 р. по теперішній час);
В'ялець (Федорова) О.В., кандидат економічних наук, доцент (з 2004 р. по теперішній час);
Бутнік-Сіверський С.О., кандидат юридичних наук (з 2009 р. по теперішній час);
Сілакова Г.В., кандидат економічних наук, доцент (з 2018 р. по теперішній час);
Балдинюк О.В., кандидат політологічних наук (з 2013 р. по теперішній час );
Кучеренко В.М., кандидат економічних наук (з 2018 р. по теперішній час);
Земко Г.В., старший викладач (з 2007 р. по теперішній час);
Полонська О.М., старший викладач (з 2015 р. по теперішній час);
Млечко А.В., старший викладач (з 2013 р. по теперішній час).

Методичний кабінет з бухгалтерського обліку та фінансового менеджменту:
Чистякова К.О. завідувач методичним кабінетом (з 2012 – по 2019 рр.);
Сірик В.А. методист вищої категорії (2008 – 2019) з 2019 р. – завідувачка методичного кабінету;
Сірик А.О., інженер І категорії (з 2010 р. по теперішній час);

Методичний кабінет у свій час очолювали: Сірик А.О., Федорова О.В., Шарова А.М.

Допоміжний персонал кафедри:
Коломієць Ю.А., старший лаборант (з 2009 р. по теперішній час).

Кадровий склад кафедри ЕОФ змінювався протягом часу. Так, в різні часи, починаючи з 2004 року, на кафедрі працювали викладачі, як основного складу, так і сумісниками:
Карлицький С.М., старший викладач (2004);
Вітвіцький В.В., доктор економічних наук, професор (2004 – 2005);
Ліпєц Ю.В., кандидат економічних наук, доцент (2004 – 2005);
Тернавська В.М., старший викладач (2004);
Берестецька Л.М., старший викладач (2004 – 2005);
Родіонова О.Є., старший викладач (2004 – 2006);
Савіна С.С., старший викладач (2004 – 2007);
Жовнірова М.В., кандидат економічних наук, доцент (2004 – 2009);
Пасько О.М., кандидат економічних наук, доцент ( 2004 – 2009);
Шарова А.М., старший викладач (2004 –2011);
Косенко Л.В., старший викладач (2008 – 2011);
Мацко О.П., старший викладач (2012 – 2013);
Андрощук В.В. старший викладач (2013);
Іродовська З.Ю., старший викладач (2011 – 2016);
Березянко Т.В., доктор економічних наук, доцент (2004 – 2017);

Допоміжний персонал:
Мілевська О.А., старший лаборант (2004 – 2005);
Пархоменко З.О., старший лаборант (2007);
Зайченко Т.В., старший лаборант (2008 – 2009);
Ковальчук Н. П., старший лаборант (2011 – 2015).

Методичний кабінет очолювали:
Шевчук О.М., методист (2004 – 2007);
Бідна О.О., інженер (2009 – 2010).

 

Історія публічної та науково-методичної діяльність кафедри ЕОФ
 

Викладачі кафедри постійно ведуть публічну та науково-методичну діяльність з організації та участі в наукових, науково-практичних конференціях, круглих столах, семінарах.

У 2004 р.: зав. кафедри, д.е.н., проф. Бутнік-Сіверський О.Б. та викладачі кафедри Шарова А.М. та Родіонова О.Є. взяли участь у ІІ науково-практичній конференції «Управління економікою в ринкових умовах у контексті стратегічних напрямів розвитку України до 2011 року», яку проводила Федерація профспілок України.

Зав. кафедри, д.е.н., проф. Бутнік-Сіверський О.Б. взяв участь у Шостій науково-практичній конференції «Формування та розвиток інноваційних підходів в економіці, науці та освіті», яка проходила у Інституті муніципального менеджменту та бізнесу 29-30 квітня 2004 р. у м. Києві. 

У день відзначення 35-річчя з дня заснування Інституту післядипломної освіти НУХТ
у вестибюлі Національного університету харчових технологій (2004 р., м. Київ).

У 2005 році завідувач кафедри, д.е.н., професор Бутнік-Сіверський О.Б. нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України та Знаком «Відмінник освіти України».
Зав. каф., д.е.н., проф. Бутнік-Сіверський О.Б. у 2005 р. входить до складу редакційної ради або редакційної колегії журналів «Харчова промисловість», «Цукрова промисловість», «Теорія і практика інтелектуальної власності» та наукового журналу «Стратегія розвитку України».
Так, зав. каф., д.е.н., проф. Бутнік-Сіверський О.Б. взяв участь: у форумі «Новій Україні – достойне майбутнє» (17.02.05 м. Київ); 1–ій Професійній конференції «Інтелектуальна власність в сучасному бізнесі» (28.02.05, м. Київ); круглому столі «Пріоритетні напрямки навчання та інформаційної підтримки керівників і спеціалістів військово-промислового комплексу України в контексті євроатлантичної інтеграції» (16.03.05, м. Київ); науково-практичному семінарі «Управління інтелектуальною власністю» (03.03.05, м. Київ); науково-практичному семінарі «Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності» (07.04.05, м. Київ); VІІІ Науково-теоретичній конференції «Регуляторна політика держави в умовах глобалізації економіки» (11–12.05.05, м. Київ); V Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми підготовки спеціалістів з інтелектуальної власності України» (27–28.04.05, м. Київ); ІХ Міжнародній науково-практичній конференції «Захист прав інтелектуальної власності» (31.05-03.06.2005, м. Алушта, АРК Крим).
Зав. кафедри д.е.н., проф. Бутнік-Сіверський О.Б., ст. викл. Родіонова О.В., ст. викл. Шарова А.М. взяли участь у ІІ Всеукраїнському технологічному форумі «Глобалізація економіки і технологічний розвиток України» (21.04.05 м. Київ); ст. викл. Федорова О.В. – у Всеукраїнській наук.-практ. конфер. «Організаційно-правові та фінансово-економічні проблеми адаптації підприємства АПК до ринкових умов господарювання та шляхи їх вирішення» (НУХТ) (19–20.05.05 м. Київ).

У 2006 році кафедра перейменована у кафедру Економіки, обліку та фінансів (ЕОФ).
У цьому ж році завідувач кафедри проф., д.е.н. Бутнік-Сіверський О.Б. нагороджений:
 • Грамотою Державного департаменту інтелектуальної власності.
 • Грамотою Головного управління освіти і науки Київської міської державної адміністрації.
 • Медаллю «За інтелектуальні досягнення» Інституту інтелектуальної власності і права.
Підвищили кваліфікацію у 2006 р. викладачі кафедри Федорова (В'ялець) О.В. та Березянко Т.В. на виїзній сесії National School of Government (організатор – фундація ПАУСІ) у приміщення Фундації Україна – США (м. Київ, вул. Боричів тік 35-в) 16–27 травня 2006. Мета підвищення кваліфікації – набуття практичних навичок по програмах: «Навчання тренерів з викладання в системі підвищення кваліфікації керівних працівників підприємств та держслужбовців». В результаті підвищення кваліфікації викладачами набуто досвід використання активних методів навчання, оцінки навчальних потреб та оцінки і здобуття знань та умінь у розробці ефективних тренінгових програм. Вивчено специфічні методи викладання в системі підвищення кваліфікації кадрів.

У 2006 році викладачі кафедри брали участь у 5 наукових і науково-практичних конференціях, 2 семінарах, 1 круглому столі, 1 нараді.
Зав. каф. ЕОФ, д.е.н., проф. Бутнік-Сіверський О.Б. виступав з доповідями на Міжнародній науковій конференції «Економіка підприємства: теорія та практика» (23.03–24.03.06 м. Київ, КНЕУ); Х Міжнародній науково-практичній конференції «Защита прав интеллектуальной собственности» (29.05–02.06, м. Алушта, АРК); конференції «Роль інтелектуальної власності для розвитку економіки України» (26.06.06, м. Київ, Український союз промисловців і підприємців); круглому столі на тему: «Удосконалення регуляторного середовища як передумова для залучення інвестицій в економіку України» (19.10.06, м. Київ, Європейський університет).
К.е.н., доц. Березянко Т.В., ст. викл. Федорова (В'ялець) О.В. взяли участь у науково-практичній конференції «Управління організаційно-технічними та фінансово-економічними змінами на промисловому підприємстві» та виступили з доповідями: «Механізми регулювання економіки в рамках СОТ», «Моделювання збалансованого розвитку підприємств (методичний аспект)» (24.03.06, м. Київ, НУХТ).
У 2007 р. професорсько-викладацьким складом кафедри ЕОФ розроблено підручник «Право інтелектуальної власності: академічний курс», гриф МОНУ (д.е.н. проф. Бутнік-Сіверський О.Б. у співавторстві).

У 2007 році викладачі кафедри брали участь у організації та проведенні 3 міжнародних конференцій:
 • Міжнародний форум «Інтелектуальна власність + бізнес = формула успіху».
 • ХІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи інноваційного розвитку економіки» – доповідь Бутнік-Сіверського О.Б. «Оновлення виробничої системи на інноваційній основі (методологічний аспект)»;
 • ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми економіки підприємств в умовах сталого розвитку» – доповідь Бутнік-Сіверського О.Б. «Моделювання прибутковості підприємств з позиції економічної збалансованості з використанням матричного методу».
Зав. каф. ЕОФ, д.е.н., проф. Бутнік-Сіверський О.Б. брав участь у Парламентських слуханнях: 21.03.07 р. з порядком денним «Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування» та 22.06.07 р. «Національна інвестиційна система України: проблеми формування та реалізації».
Також Бутнік-Сіверський О.Б. виступав на засіданнях Фонду державного майна України: 22.03.07 р. з питань використання заходів щодо проблемних питань, пов’язаних з об’єктами права інтелектуальної власності із підготовленими зауваженнями: до Закону України «Про державне регулювання у сфері трансферу технологій»; 08.05.2007 р. на засіданні під головуванням Голови Фонду державного майна України В. Семенюк по урегулюванню розбіжностей за проектом постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національного стандарту 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності» з метою узгодження проекту» з підготовленими зауваженнями та пропозиціями.

У 2007 році викладачі кафедри брали участь у науково-практичних конференціях та семінарах.
Зав. каф. ЕОФ, д.е.н., проф. Бутнік-Сіверський О.Б. виступив з доповіддю «Бухгалтерський та податковий облік нематеріальних активів: принципи, господарські операції, документальне оформлення, інвентаризація» на науково-практичному семінарі «Оцінка вартості об’єктів інтелектуальної власності в Україні: правові засади, методи бухгалтерського обліку та інвентаризація» (16.03, м. Київ); з доповіддю «Економіка інтелектуального підприємництва» на круглому столі «Від наукової ідеї до конкурентоздатної продукції», організований Британським представництвом та Інститутом інтелектуальної власності і права» (17.05, м. Київ); з доповіддю «Оновлення виробничої системи на інноваційній основі (методологічний аспект)» на секції 4 «Інноваційний процес: проблеми формування економічних основ його розвитку» на ХІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми та перспективи інноваційного розвитку економіки» (10.09-15.09.07, м. Скадовськ Херсонської обл.); взяв участь у брифінгу, де розглядався проект постанови Кабінету Міністрів України про розміри зборів за дії, пов’язані з охороною прав на об’єкти інтелектуальної власності (17.09. 07, м. Київ).
Жовнірова М.В., доц. та Федорова (В'ялець) О.В., ст. викл., взяли участь у Науково-технічній конференції цукровиків України «Шляхи підвищення ефективності бурякоцукрового виробництва та його науково-технічне забезпечення» (21.03 - 22.03, м. Київ НУХТ).
Ст. викл. Федорова (В'ялець) О.В. виступила з доповіддю «Моделювання прибутковості підприємств з позиції економічної збалансованості з використанням матричного методу» на ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми економіки підприємств в умовах сталого розвитку» (15.03–16.03, м. Київ, НУХТ).
Зав. каф. ЕОФ, д.е.н., проф. Бутнік-Сіверський О.Б опубліковано наукову у зарубіжному фаховому видані статтю «Доминанта специального экономического исследования объектов права интеллектуальной собственности» (Вестник патентного поверенного. № 1. 2007. С.19–23).

У 2008 р. викладачі кафедри брали участь у Міжнародних науково-практичних конференціях, форумах, науково-практичних конференціях, семінарах тощо.
Зав. каф. ЕОФ, д.е.н., проф. Бутнік-Сіверський О.Б., виступив: з доповіддю «Проблеми правового забезпечення трансферу технологій та методологія оцінки її вартості / в співавторстві з Орлюк О.П. – д.ю.н., чл.-кор. АПрН України» на II Міжнародному форумі «Трансфер технологій та інновацій» (організатори: МОН України, Німецьке товариство технічного співробітництва) (20-21.11.08, м. Київ); з доповіддю «Інтелектуальна економіка – складова інноватики та перспективи розвитку» на ХІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальные вопросы развития инновационной деяльности» (організатори: Міністерство економіки АРК, Німецьке бюро технічного співробітництва GTZ) (12–16.05.08, м. Алушта); з доповіддю «Теоретичні аспекти розвитку інноватики в умовах глобалізації» на Науково-практичній конференції «Теоретичні та практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності» (12–13.05.08, м. Маріуполь); з доповіддю «Оновлення виробничої системи на інноваційній основі (методичний аспект)» на ХІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Проблемы и перспективы инновационного развития экономики» (15–19.09.08, м. Севастополь); на нараді Фонду державного майна України з питань здійснення обліку ОПІВ у структурі активів підприємств державної власності (04.03.-18.03.08, м. Київ); на Науково-практичному семінарі з питань інтелектуальної власності за ініціативою Президента НАН України Б.Є.Патона (03.03.08, м. Київ); взяв участь у роботі робочих груп з підготовки до слухань, участь у Парламентських слуханнях «Інтелектуальна власність в інноваційній економіці України» на слуханнях в Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти «Ефективність застосування законодавства України у сфері авторського права і суміжних прав» (03.09.08, м. Київ).
Березянко Т.В. к.е.н., доцент виступила з доповіддю «Роль державного управління в умовах сталого розвитку національної економіки» на Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток соціально-економічних відносин в умовах глобалізації та сталого економічного зростання» (Організатори: Харківський національний університет та ІЕУ) (24.10.08, м. Хмельницький); з доповіддю «Використання менеджменту змін в державному управлінні розвитком структурних трансформацій» на Міжнародній науково-практичній конференції «Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобальних викликів» (Організатор: Київський національний торговельно-економічний університет) (20–21.11.08, м. Київ); з доповіддю «Корпоративні інструменти забезпечення розвитку регіонів» на Науково-практичній конференції «Децентралізація державного управління та розвиток місцевого самоврядування в контексті європейської практики» (організатор: Волинська обладміністрація) (02.10.08 , м. Луцьк); з доповіддю «Трансформація вимог до фінансової системи в умовах становлення та розвитку національної моделі корпоративного управління» на Науково-практичній конференції «Проблеми та перспективи становлення фінансової системи України». (організатор: ТНУ ім. Вернадського В.І., м. Севастополь); з доповіддю «ISO та IPO як засіб набуття додаткових конкурентних переваг в індустріальній та трансформаційній економіці» у Науково-практичній конференції «Проблеми та шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств» (м. Севастополь); з доповіддю «Майнові відносини в трансформаційній економіці України» на Науково-практичному семінарі «Законодавча регламентація захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина» (м. Чернігів).
 
У 2008 р. була проведена значна робота з підготовки кафедри до ліцензування. Розроблено 4 освітньо-професійних програми підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів агропромислового комплексу за спеціальностями:
 • Менеджмент організацій – для керівників та резерву на посаду керівників.
 • Облік і аудит – для головних бухгалтерів та бухгалтерів.
 • Економіка підприємства – для начальників ПЕВ, головних економістів та економістів різних категорій.
 • Фінанси – для комерційних директорів, керівників та спеціалістів фінансових служб.
У 2009 р. викладачі кафедри взяли участь у міжнародних науково-практичних конференціях, форумах, науково-практичних конференціях, семінарах, а також у парламентських читаннях, нарадах та засіданнях Фонду державного майна України, Ради національної безпеки України.
Зав. каф. ЕОФ, д.е.н., проф. Бутнік-Сіверський О.Б., д.е.н., професор виступив: з доповіддю «Механізм інноваційного конвеєра – основа формування інноваційно-активної виробничої системи» на ХІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Захист прав інтелектуальної власності» (Організатор: Міністерство економіки Автономної Республіки Крим.) (15.06-19.06.09, м. Сімферополь); з доповіддю «Проблеми розвитку економіки інтелектуальної власності в Україні» на ХІV міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми інтелектуальної власності» (31.08-04.09.09, м. Ялта); з доповіддю «Механізм комерціалізації в інноваційній діяльності» на Науково-практичній конференції НУХТ (10.12.09, м. Київ, НУХТ).

У 2010 р. викладачі кафедри прийняли участь та виступили з доповідями.
Так, зав. кафедри ЕОФ, д.е.н., проф. Бутнік-Сіверський О.Б. виступив з 7 доповідями на Міжнародних науково-практичних конференціях, форумі, семінарі та круглому столі з яких 4 опубліковані в наукових збірниках.
К.е.н., доцент Березянко Т.В. виступила з 3 доповідями на Міжнародних науково-практичних конференціях, які опубліковані в наукових журналах.
У 2010 році к.е.н., доцент В’ялець О. В. у зв’язку з призначенням на посаду заступника директора з науково-педагогічної роботи переведена на посаду доцента за сумісництвом.
 
У 2011 р. викладачі кафедри взяли участь та виступили з доповідями.
Так, зав. кафедри ЕОФ, д.е.н., проф. Бутнік-Сіверський О.Б., виступав з доповідями: на Міжнародному симпозіумі: «Інноваційна політика та законодавство в Європейському Союзі та Україні: формування, досвід, напрямки наближення» (2-3 червня 2011 р., м. Київ); Міжнародній конференції: «Охорона прав інтелектуальної власності в Україні та Європейському Союзі: політика, законодавство, практика» (15-16 червня 2011 р., м. Київ); на круглому столі: «Податкове та кредитне стимулювання інноваційної діяльності у державах-членах Європейського Союзу та Україні» (21 червня 2011 р., м. Київ)
В’ялець О.В., к.е.н., доцент виступила з доповіддю «Мотивація в системі управління персоналом підприємства» на Міжнародній науково-практичній конференції: «Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку» (11-12 березня 2011 р., м. Одеса).
 

Бутнік-Сіверський О.Б. на урочистій церемонії нагородження з нагоди
Дня працівників харчової промисловості України у НУХТ, 14 жовтня 2011 р.

У 2012 р. викладачі кафедри взяли участь та виступили з доповідями.
Так, зав. кафедри ЕОФ, д.е.н., проф. Бутнік-Сіверський О.Б. виступив з доповіддю: «Інноватика як складова інститутів розвитку та відтворення процесів економічної глобалізації» на IV міжнародній науково-практичній конференції: «Роль і значення інтелектуальної власності в інноваційному розвитку економіки» (12-14 листопада 2012 року, м. Київ).
Бутнік-Сіверський С.О. ст. викладач – з доповіддю «Захист недоторканості твору після смерті автора» на ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми права інтелектуальної власності: захист від контрафакції, піратства та плагіату» (9 жовтня 2012 р., м. Одеса).
Березянко Т.В., к.е.н., доцент виступила на Міжнародній науково-практичній конференції «Теорія та практика управління економічним розвитком» (22-24 листоп. 2012 р., м. Київ); на ІV Міжнародній науково-практичній конференції: «Стратегія інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта» (11-14 квітня 2012 р., м. Харків); Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених, аспірантів і студентів «Организационно-экономические проблемы регионального развития в современных условиях» (6-7 квітня 2012 р., м. Симферополь); Міжнародній науково-практичній конференції «Конкурентна політика в умовах модернізації економіки» (18-19 жовтня 2012 р, м. Київ).

Дерев’янко О.Г. окрім освітянської діяльності є Віце-президентом Української PR-Ліги,
співзасновником Агентства PR-Service та Головою оргкомітету по проведенню PR-фестивалю.


6-7 квітня у Пущі-Водиці відбулось найочікуваніша подія в галузі маркетингу та зв’язків
із громадськістю – Х Міжнародний PR-фестиваль, співорганізатором якого є Дерев’янко О.Г.

У 2012 р. професорсько-викладацький склад кафедри надав освітньо-методичні послуги.
Навчання проводилось як у формі цільового навчання на підприємствах та і у форматі цільових семінарів практикумів за такою тематикою:

 • Особливості діяльності молочних підприємств в умовах виходу з кризи та забезпечення якості та безпеки молочних продуктів.
 • Організація роботи кадрових служб вищих начальних закладів.
 • Організація роботи спеціалістів підприємств відповідальних за професійне навчання робітничих кадрів на виробництві.
 • Актуальні проблеми управління економіко-фінансової діяльності підприємств галузі.
 • Гармонізація бухгалтерського та податкового обліку України з урахуванням вимог П(С)БУ.
 • Фінансово-господарська діяльність підприємств молочної промисловості з урахуванням Податкового кодексу України.
 • Економіко-фінансове забезпечення моделювання поведінки підприємства на ринку харчових продуктів.
 • Формування витрат та управління ними. Цінова політика та механізм ціноутворення. - Активізація побудови ефективної стратегії реалізації послуг.
 • Ефективне використання корпоративних інструментів розвитку підприємств харчової промисловості.
 • Економічне та інноваційно-інвестиційне управління розвитком підприємств.
 • Стан та перспективи розвитку економіко-фінансового механізму підприємств.
 • Податковий і бухгалтерський облік та відповідальність платників податків.
 • Розвиток підприємства в умовах подолання наслідків економічної кризи.

Ст. викладач Земко Г.В. проводить заняття в групі технологів хлібопекарської галузі.

У 2013 р. викладачі кафедри взяли участь та виступили з доповідями.
Зав. кафедри ЕОФ, д.е.н., проф. Бутнік-Сіверський взяв участь у відео-конференції з питань інновацій, яка відбулась 28.08.13 у Посольстві США. А також взяв участь у: Круглому столі «Комерціалізація результатів науково-технічної діяльності: стан, перспективи» (07.06.13, м. Київ КНТЕУ); Круглому столі «Кримінальна відповідальність за порушення авторських і суміжних прав» (м. Київ); Міжнародному науково-практичному семінарі «Інтелектуальна власність та інновації» (28.03.-29.02.13, м. Одеса); VІ Международной научной конференции «Инвестиционно-инновационная стратегия развития национальной экономики в условиях глобальной экономической системы» (24.05.13-26.05.13, г. Мариуполь, ГВУЗ «Приазовский государственный технический університет»); XXІ Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання інтелектуальної власності» (16.09.-18.09.13, м. Ялта, Центр інноватики та патентно-інформаційних послуг); Конференції «Захист права інтелектуальної власності та протидія недобросовісній конкуренції» (27.09.13, м. Донецьк, Донецька торгово-промислова палата); VІІ Міжнародному форумі «Трансфер технологій та інновації:конкурентоспроможність економіки і сталий розвиток» (24.10.-25.10.13, м. Київ НТУУ «КПІ»); V Міжнародній науково-практичній конференції «Роль і значення інтелектуальної власності в інноваційному розвитку економіки» (11.11.-13.11.13, м. Київ).
Березянко Т.В. к.е.н., доцент взяла участь у V Ювілейній міжнародній міждисциплінарній науково-практичній конференції «Стратегія інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта» (26.05.-30.05.13, м. Алушта НТУ «ХПІ»); ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми формування та реалізації конкурентної політики» (19.09-20.09.13, м. Львів НУ «Львівська політехніка»); Міжнародній науково-практичній конференції «Державне антикризове управління економікою в умовах глобалізації» (26.11-27.11.13, м. Київ, КНЕУ); VІ Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасна економічна теорія та пошук ефективних механізмів господарювання» (15.03.-16.03.13 р, м. Київ, Національна академія управління); ІХ Міжнародній науково-практичній конференції «Управління сучасним підприємством» (м. Київ, НУХТ); X Міжнародній науково-практичній конференції «Теория и практика экономики и предпринимательства» (25.04.-27.04.13, м. Сімферополь, Гурзуф); Всеукраинской научно-практической конференции молодых учёных, аспирантов и студентов «Организационно-экономические проблемы регионального развития в современных условиях» (19.04-20.04.13, м. Сімферополь).
Дерев’янко О.Г. к.е.н., доцент – у Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Економіка і управління: виклики та перспективи» (4.02.-5.02.13, м. Дніпропетровськ); ІX Міжнародній науково-практичній конференції «Управління сучасним підприємством» (25.04.-26.04.13, м. Київ, НУХТ); ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Бізнес та інновації у сучасному світі» (01.04.-02.04.13, м. Луганськ Луганський національний університет ім. Т.Г. Шевченка); Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційно-інвестиційних процесів в Україні» (м. Вінниця ВНТУ); Міжнародній конференції «Реформування та розвиток науки: сучасні виклики» (02.02.13, м. Київ); І Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Економіка в умовах глобалізації: проблеми,тенденції, перспективи» (25.02.-01.03.13, м. Дніпропетровськ); ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми і прогресивні напрямки управління економічним розвитком вітчизняних підприємств» (23.04.-24.04.13, м. Кривий Ріг); VІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Современный менеджмент: проблемы и перспективы» (11.04.-12.04.13); ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів і молодих учених «Актуальні проблеми використання економічного потенціалу:держава, регіон, підприємство» (28.03-29.03.13, м. Бердянськ); ІІІ Міжнародному конгресі по контролінгу «Green Controlling» (м. Київ); ІV Міжнародній науково-практичній конференція «Економіка підприємства: теорія та практика» (12.10.13, м. Київ).

Дерев’янко О.Г. на ХІ міжнародному PR-фестивалі

Бутнік-Сіверський С.О., ст. викладач узяв участь у ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми права інтелектуальної власності: захист від контрафакції, піратства та плагіату» (9.10.2013, м. Одеса).

Директор інституту Дудко С.Д., завідуюча кафедрою хлібопекарського та кондитерського виробництв Оболкіна В.І., завідувач кафедри економіки, обліку та фінансів Бутнік-Сіверський О.Б., Генеральний директор ПрАТ «Укрпиво» Коренькова Г.М., проректор з наукової роботі НУХТ, д.е.н,. проф. Мостенська Т.Л. та д.е.н., проф. Заїнчковский А.О. на урочистих зборах, присвячених Дню працівників харчової промисловості України в Національному університеті харчових технологій 18 жовтня 2013 р.

Завідувач кафедри ЕОФ, д.е.н., проф. Бутнік-Сіверський О.Б. та колишній генеральний директор «Укрконсервпрому» Стогній Р.С. на урочистих зборах, присвячених Дню працівників харчової промисловості України в Національному університеті харчових технологій 18 жовтня 2013 р.

Завідувач кафедри д.е.н., проф. Бутнік-Сіверський О.Б. та Генеральний директор Об’єднання підприємств хлібопекарської промисловості «Укрхлібпром» Васильченко О.В. на урочистих зборах, присвячених Дню працівників харчової промисловості України в Національному університеті харчових технологій 18 жовтня 2013 р.

У 2014 р. викладачі кафедри взяли участь та виступили з доповідями.
Зав. кафедри ЕОФ, д.е.н., проф. Бутнік-Сіверський О.Б., взяв участь у Міжнародному науково-практичному семінарі «Інтелектуальна власність та інновації»(25-26 березня 2014 р., Київ); V Міжнародній науково-практичній конференції «Економіка підприємства: теорія і практика» (10 жовтня 2014 р., Київ, КНЕУ); ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених та студентів з проблем інтелектуальної власності «Проблеми гармонізації законодавства України з питань інтелектуальної власності до законодавства Європейського союзу» (19 вересня 2014 р., Київ, Київський національний університет імені Т. Шевченка); XІV всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми підготовки фахівців з інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності в Україні» (29-30 квітня 2014 р., Київ, Інститут інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія»); VІ міжнародній науково-практичній конференції «Роль і значення інтелектуальної власності в інноваційному розвитку економіки» (11-13 листопада 2014 р., Київ, Інститут інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія»).
Березянко Т.В. к.е.н., доцент брала участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Перспективи розвитку ринкової економіки на засадах конкурентоспроможності та сталості» (14-15 лютого 2014 р., м. Дніпропетровськ); Х (Ювілейній) Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми економіки підприємств у сучасних умовах» (23-24 травня 2014 р., Київ, НУХТ); науково-практичній конференції «Сучасні наукові підходи до стабільного економічного розвитку та економічної безпеки» (21-22 лютого 2014 р., м. Чернігів Чернігівський державний технологічний університет); Міжнародній науково-практичній конференції «Современная экономическая теория и поиск эффективных механизмов хозяйствования» (14-15 березня 2014 р., м. Сімферополь); Міжнародній науково-практичній конференції «Регіональна економіка та проблеми муніципального розвитку» (7-8 лютого 2014 р., м. Київ); Міжнародній науково-практичній конференції «Тенденції розвитку економіки у 2014 році: аналітичний та теоретико-методологічний аспекти» (31 січня 2014 р., м. Дніпропетровськ); Міжнародній науково-практичній конференції «Прогнозування соціально-економічного розвитку національної економіки» (24-25січня 2014 р., м. Одеса).
Дерев’янко О.Г. к.е.н., доцент – у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Україна – Болгарія – Європейський Союз: сучасний стан і перспективи» (11-17 вересня 2014 р., м. Київ); Міжнародній науково-практичній конференції «Перспективи розвитку економіки в умовах глобальної кризи» (27 червня 2014 р, м. Дніпропетровськ.); ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції з проблем інноваційного розвитку підприємств (м. Київ).

Дерев'янко О.Г. на ХІІ міжнародному PR-фестивалі, який відбувся 10-11 квітня 2014 р.
За підсумками роботи у 2014 році кафедра зайняла ІІІ місце у рейтингу кафедр ІПДО НУХТ.

Завідувач кафедри д.е.н., проф. Бутнік-Сіверський О.Б., завідувачка методичного кабінету з бухгалтерського обліку
та фінансового менеджменту Чистякова К.О. та методист вищої категорії Сірик В.А.

У 2015 р. викладачі кафедри взяли участь та виступили з доповідями. на конференціях, семінарах, круглих столах тощо.
Так, зав. кафедри ЕОФ, д.е.н., проф. Бутнік-Сіверський О.Б. прийняв участь у Науково-практичній конференції «Правове регулювання інформаційних відносин та сфери інтелектуальної власності в умовах кіберцивілізації» (26 березня 2015 р. Київ); ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості» (16-17 квітня 2015 р., Київ, НУХТ); XV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Проблеми підготовки фахівців з інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності в Україні» (27-29 квітня 2015 р., Київ, Інститут інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія»); Науково-практичній конференції «Актуальні проблеми охорони прав інтелектуальної власності у ЗС України» (20 травня 2015 р, Київ, ЦНДІ ОВТ ЗС України); ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих учених та студентів з проблем інтелектуальної власності «Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри» (18 вересня 2015 р., Київ, Київський національний університет ім. Т. Шевченка).
Березянко Т.В. д.е.н., доц. та Дерев’янко О.Г. к.е.н., доц. взяли участь у 81 Міжнародній науковій конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді-вирішенню проблем харчування людства у XXІ столітті» (23-24 квітня 2015 р, Київ, НУХТ).

Голова оргкомітету Дерев’янко О.Г. на ХІІ Міжнародному PR-фестивалі,
який відбувся 2 квітня 2015 р. в столичному готелі Radisson Blu, виступає з доповіддю.

У 2015 році завідувача кафедри, професора, д.е.н., Бутнік-Сіверського О.Б. обрано дійсним членом (академіком) Академії технологічних наук України по спеціальності соціально-економічне управління технологіями, підготовка і перепідготовка спеціалістів.
Під науковим керівництвом та консультуванням зав. каф. д.е.н., професора Бутнік-Сіверського О.Б. захистили дисертацію та здобули ступінь кандидата економічних наук Борко Ю.Л. ( НДІ ІІВ НАПрНУ), Бевз В.В. (НУХТ), здобули ступінь доктора економічних наук доцент, к.е.н. Кукоба В.П. (КНЕУ), доцент, к.е.н. Харчишина О.В. (НУХТ), доцент, к.е.н. Репіна І.М. (КНЕУ).
 

Доцент Березянко Т.В. 15.05.2015 р. під керівництвом д.е.н., проф. Мостенської Т.Л. захистила докторську дисертацію за спеціальністю «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» та здобула науковий ступінь доктор економічних наук.
 

Ст. викладач Бутнік-Сіверський С.О. 24.02.2015р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» та здобув науковий ступінь кандидат юридичних наук.
 

Завідувачі кафедр звітують по результатах роботи за 2015 рік.
 
За підсумками роботи у 2015 році кафедра здобула І місце у рейтингу ІПДО НУХТ.
 

У навчально-методичному кабінеті кафедри економіки, обліку та фінансів.
Методист вищої категорії Сірик В.А. та ст. викладач кафедри Земко Г.В.

Директор Інституту післядипломної освіти НУХТ С.Д. Дудко
та завідувач кафедри економіки, обліку та фінансів проф. О.Б. Бутнік-Сіверський.

У 2016 р. викладачі кафедри взяли участь та виступили з доповідями на конференціях, семінарах, круглих столах тощо.
Так, зав. кафедри ЕОФ, д.е.н., проф. Бутнік-Сіверський О.Б. узяв участь у Науково-практичній конференції «Роль і місце інформаційного права і права інтелектуальної власності в сучасних умовах» (17 травня 2016, м. Київ.); Науково-практичній конференції ІІ етапу всеукраїнського конкурсу студентських робіт з інтелектуальної власності (18 травня 2016, м. Київ.); Науково-практичній конференції «Актуальні проблеми охорони прав інтелектуальної власності у Збройних Силах України»/ Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України; центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки збройних сил України (20 травня 2016, м. Київ.); ІІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Інтелектуальна економіка: глобальні тенденції та національні перспективи» (26.05.2016, м. Житомир); Національному форумі «Всеукраїнське громадське обговорення реформи державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні» (16.09.2016, м. Львів); Семінарі для фахівців підрозділів ВНЗ України з питань інтелектуальної власності «Практичні аспекти трансферу технологій та об’єктів інтелектуальної власності у ВНЗ» (21 жовтня 2016, м. Київ); Міжнародному форумі «Інтелектуальна власність та інновації» (на базі юридичного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка) (16-18 листопада 2016, м. Київ.); Міжнародному Східноєвропейський форумі «Інноваційна економіка та наука» (22-23 листопада 2016, м. Київ.)
Березянко Т.В. к.е.н., доц. взяла участь у 8-th Central European Congress on Food 2016. Food Science for Well-being (CEFood 2016): Book of Abstracts (23-26 May 2016, м. Київ); Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій 85-річчю від дня народження д.е.н., проф. Чепурнова І.А. (26-27 травня 2016, м. Київ); Дерев’янко О.Г., к.е.н., доц. прийняла участь у І Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інноваційне підприємництво: стан та перспективи розвитку» (29-30 березня 2016, Київ); Міжнародній наук.-практ. конференції, присвяченої 85-річчю від дня народження д.е.н., проф. Чепурнова І.А. (26-27 травня 2016, Київ); VІ Міжнародній науково-практичній конференції «Економіка підприємства: теорія і практика» (13 жовтня 2016, Київ).

У 2016 році доцент Дерев’янко О.Г. 30.06.2016р. захистила дисертацію та здобула науковий ступінь доктора економічних наук. 14 квітня 2016 року у готелі Radisson Blu відбувся XIV Міжнародний PR-Фестиваль «Искусство танцевать под дождем», Головою оргкомітету якого є Дерев’янко О.Г.
 
У 2017 р. викладачі кафедри взяли участь та виступили з доповідями. на конференціях, семінарах, круглих столах тощо.
Так, зав. кафедри ЕОФ, д.е.н., проф. Бутнік-Сіверський О.Б., взяв участь у ХІІІ Науково-практичній конференції «Проблеми управління і економіки підприємств в сучасних умовах» (26-27 квітня 2017 р., м. Київ, НУХТ); Семінарі для фахівців підрозділів вищих навчальних закладів з питань інтелектуальної власності «Практичні аспекти захисту та управління ІВ» (21 листопада 2017 р., м. Київ, Міжнародний Форум «Innovation Market».); Круглому столі «Інтелектуальна власність: теоретичні виміри та практика реалізації (15 червня 2017 р., м. Київ, КДУ); круглому столі «Реформування спиртової галузі в Україні: час приймати рішення» (07 вересня 2017 р., м. Київ, ТПП України); Міжнародній науково-практичній конференції «Інклюзивний розвиток національної економіки: глобальні тенденції, можливості України та роль агропродовольчого сектору» (09-10 листопада 2017 р., м. Київ, НУБіП України).
Пєтухова О.М. проф., д.е.н. взяла участь у ХІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми управління і економіки підприємств в сучасних умовах» (26-27 квітня 2017 р., м. Київ, НУХТ); VІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК» (22-23 листопада 2017 р., м. Київ, НУХТ). В’ялець О.В. к.е.н., доц. виступила з доповіддю «Диференціація продукції як фактор зміцнення конкурентоспроможності підприємства» на VІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК» (22-23 листопада 2017 р., м. Київ, НУХТ).
Дерев’янко О.Г. проф., д.е.н. виступила з доповіддю «Репутаційний актив» на ІІ конференції «Корпоративна безпека» (18 жовтня, м. Київ).
 

12 квітня 2017 г. професор кафедри, д.е.н., доц. Дерев’янко О.Г. взяла участь
у XV Міжнародному PR-Фестивалі, у столичному Radisson Blu.

Професор кафедри, д.е.н., доц.. Дерев'янко О.Г. взяла участь у Міжнародному економічному форумі
«Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи», який відбувся 29 вересня 2018 року.

15 червня 2017 р. д.е.н., проф. Бутнік-Сіверський О.Б. взяв участь у Круглому столі «Інтелектуальна власність: теоретичні виміри та практика реалізації», який відбувся на економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Круглий стіл було організовано кафедрою економічної теорії, макро- і мікроекономіки. Співорганізаторами Круглого столу виступили Науково-освітній центр з інтелектуальної власності та кафедра інтелектуальної власності юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а також Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук України.
Засідання Круглого столу урочисто відкрив доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, декан економічного факультету Базилевич В.Д. Доповіді учасників Круглого столу були присвячені актуальним проблемам та суперечностям розвитку ринку інтелектуальної власності, еволюції теоретико-методологічних засад теорії інтелектуальної власності, дослідженню інтелектуальної власності у вимірах постіндустріальної глобальної економіки, аналізу інтелектуальної власності в системі конкурентних переваг економічних суб’єктів на глобальних ринках, проблемам і перспективам реформування системи охорони та захисту прав інтелектуальної власності в Україні, висвітленню сучасного стану та проблеми комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності в Україні. Обґрунтуванню шляхів гармонізації законодавства України в галузі інтелектуальної власності з правом Європейського Союзу.

07.09.2017 у приміщенні ТПП України відбувся круглий стіл «Реформування спиртової галузі в Україні: час приймати рішення»,
в якому взяв участь зав .кафедри, д.е.н., проф.. Бутнік-Сіверський О.Б.

Жвава бесіда зав. кафедри ЕОФ, д.е.н, проф. Бутнік-Сіверського О.Б.
з президентом ТПП України Геннадієм Чижиковим після круглого столу.

У 2017 зав. кафедри ЕОФ, д.е.н., проф. Бутнік-Сіверський О.Б. обраний академіком Української академії наук.

Бутнік-Сіверський О.Б. є Головою ревізійної комісії Інституту.
9 лютого 2017 виступив із звітом про роботу на зборах трудового колективу.

Тематика проведених цільових семінарів-практикумів кафедрою ЕОФ у 2017 році:

 • Якість та конкурентоздатність харчових продуктів та добавок.
 • Фінансово-податковий менеджмент в умовах формування інноваційної активності підприємства в контексті євроінтеграції.
 • Новий Трудовий кодекс: короткий огляд положень.
 • Вимоги податкового законодавства з питань бухгалтерсько-фінансового обліку на мініпивоварнях.
 • Управління галузевою системою економічних норм і нормативів у виробництві харчових продуктів. - Репутаційний менеджмент підприємства (властивості, функції, організація та його ефективність).
 • Соціально-виробнича психологія як складова економічної безпеки підприємства.
 • Управління галузевою системою економічних норм і нормативів у пивобезалкогольній та зерновій галузях. 
Теми, за якими проводилось кафедрою ЕОФ цільове навчання на підприємствах у 2017 році:
 • Інвестиційний процес на підприємстві.
 • Побудова ефективної системи управління маркетингом на підприємстві.
 • Планування, облік і калькулювання собівартості харчової продукції з позиції економіко-фінансового менеджменту, податкового і бухгалтерського обліку.
 • Стратегічне управління підприємством. Маркетинг.
 • Особливості стратегії і тактики ділової активності підприємства на внутрішньому і зовнішньому ринках харчових продуктів.
 • Основи маркетингу в м’ясній промисловості.
 • Стан та розвиток економіко-фінансового механізму діяльності підприємства з урахуванням податкового та бухгалтерського обліку.
 • Споживчі властивості та маркетингові дослідження молочних продуктів.
 • Стратегічне управління розвитком підприємства: використання можливостей та зростання його потенціалу.
 • Ефективне використання корпоративних інструментів розвитку підприємств харчової промисловості.
 • Сучасні економічні тенденції в молочній промисловості.

Бутнік-Сіверський О.Б. проводить заняття в групі економістів ДП «Укрспирт»

1 березня 2017 р. відбулася відкрита лекція д.е.н. професора О.Б. Бутнік-Сіверського на тему:
«Фінансовий менеджмент підприємств. Складові ринку фінансів» в групі спеціалістів економічних служб ДП Укрспирт.

13-25 березня 2017 р. в ІПДО НУХТ пройшли підвищення кваліфікації бухгалтери ДП "Укрспирт".

Вручення Свідоцтв про підвищення кваліфікації. Група бухгалтерів ДП «Укрспирт».


У 2019 р. викладачі кафедри ЕОФ продовжують публічну діяльність та науково-методичну діяльність.

В період з 30 травня по 1 червня 2018 р. згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 07.05.2018 р. № 633-Л «Про проведення акредитаційної експертизи» проведена первинна акредитаційна експертиза підготовки бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» в Одеської національної академії харчових технологій експертною комісією у складі:
 • Бутнік-Сіверського Олександра Борисовича, завідувача кафедри економіки, обліку та фінансів Інституту післядипломної освіти Національного університету харчових технологій, доктора економічних наук, професора, голови комісії;
 • Пушака Ярослава Ярославовича, завідувача кафедри економіки та економічної безпеки Львівського державного університету внутрішніх справ, доктора економічних наук, професора.

27 вересня 2018 року у Науково-дослідному центрі судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України проведено чергове засідання роботи Вченої ради Центру під головуванням директора Центру проф. В.Л. Федоренка за участю проф., д.е.н. Бутнік-Сіверського О.Б.
 
Історія наукової та навчально-методичної діяльності кафедри ЕОФ
Наукова тематика, над якою працювали викладачі кафедри протягом 2004 р.:
 1. Науково-дослідна робота за темою: «Діагностика інвестиційної привабливості підприємства та розробка механізму його забезпечення» (для підприємств харчової та переробної промисловості). Керівник:д.е.н., проф. Бутнік-Сіверський О.Б. Виконавці: ст. викл. Шарова А.М, ст. викл. Родіонова О.Є., доц. Березянко Т.В.
 2. Науково-дослідна робота за темою: «Стратегія збільшення прибутковості підприємств харчової та переробної промисловості». Керівник:д.е.н., проф. Бутнік-Сіверський О.Б. Виконавці:проф. Вітвіцький В.В., доц. Жовнірова М.В., доц. Пасько О.М.
 3. Виконання науково-технічної роботи за межами ІПДО НУХТ за темою: “Підвищення інвестиційної та інноваційної привабливості підприємств на основі технології спільного культивування дріжджів та продуценту глюкоамілази в технології спирту” (Договір № 6/04.34 від 20.02.04).
Надруковані у 2004 р. роботи викладачів кафедри


за/п

Вид робіт

Загальна
кількість

Обсяг видань,
др. арк.

1

Розділи в книгах

6

4,6

2

Статті в українських та інших журналах

18

4,23

3

Тези доповідей

2

0,23

 

РАЗОМ:

26

9,06


У 2005 році викладачами кафедри виконано 38 розробок методичної документації в тому числі нових – 20.

Наукова тематика, над якою працювали викладачі кафедри протягом 2005 р.:
 1. Науково-дослідна робота за темою: «Концепція розвитку харчової промисловості України» (Науково-дослідна робота виконувалась за межами інституту). Замовник НТР – держзамовлення (Укрбіопрод).
 2. Науково-дослідна робота за темою: Фінансовий стан підприємства, його оцінка та шляхи поліпшення на прикладі ВАТ «Житомирхліб». Виконавці: к.е.н., доц. Жовнірова М.В., ст. викладачі: Родіонова О.Є., Федорова О.В., Шарова А.М.
Наукова тематика, над якою працювали викладачі кафедри протягом 2006 р.: Науково-технічні роботи за темою: «Концепція розвитку харчової промисловості України» та «Стратегія розвитку підприємств харчової промисловості України», держзамовлення (Науково-дослідна робота виконувалась на базі НДІ Укрспирбіопрод).

Протягом 2006-2009 років кафедрою ЕОФ, як в межах ІПДО, так і за межами, здійснювались науково-дослідні роботи за такими темами:
 • «Концепція розвитку харчової промисловості України» та «Стратегія розвитку підприємств харчової промисловості України», держзамовлення (Науково-дослідна робота виконувалась на базі НДІ Укрспиртбіопрод).
 • Механізм інноваційного конвеєра – основа формування інноваційно-активної виробничої системи (2009).
 • Діагностика фінансового стану підприємства в умовах інноваційно-інвестиційної діяльності (2009).
 • Формування витрат та управління ними в сфері інноваційної діяльності (2009).
За результатами наукових досліджень та методичних розробок публікуються статті в наукових журналах, окремі видання, монографії, посібники.
 
Надруковані у 2006-2009 рр. роботи викладачів кафедри


за/п

Види робіт

Загальна
кількість

Обсяг видань,
др. арк.

 

1.

Посібників

2

10,25

 

2.

Монографій

3

22,5

 

3.

Статті в українських та інших журналах

41

13,17

 

4.

Тези доповідей

14

0,75

 

Разом:

60

46,67


Протягом 2009-2013 років кафедрою ЕОФ, як в межах ІПДО, так і за межами здійснювались науково-дослідні роботи за такими темами:

 • Дослідження економіко-правових аспектів переходу харчової і переробної промисловості України на інноваційну модель розвитку (2009-2013).
 • Економіко-правові аспекти інноваційного розвитку підприємств харчової промисловості (2010-2012).
 • Дослідження проблем інтелектуальної власності та формування інноваційно-активних систем в харчовій промисловості (2013).
За результатами наукових досліджень та методичних розробок публікуються статті в наукових журналах, окремі видання, монографії, посібники.
 
Надруковані у 2010-2013 рр. роботи викладачів кафедри


за/п

Види робіт

Загальна
кількість

Обсяг видань,
др. арк.

1.

Монографій

6

68,47

2.

Статті в українських журналах

68

39,36

3.

Науково-правовий збірник

2

3,7

4.

Матеріали виїзних слухань

1

0,2

5.

Методичні рекомендації

1

1,25

6.

Тези доповідей

29

6,09

 

Разом:

107

109,07

  
Протягом 2014-2017 років кафедрою ЕОФ, як в межах ІПДО так і за межами здійснювались науково-дослідні роботи за такими темами:
 • Розвиток теорії економічної глобалізації та її впливу на побудову національної політики розвитку інтелектуального капіталу з позиції формування механізму національних інноваційних систем (2016р.).
 • Резерви інституціонального розвитку агропромислового сектору економіки України (2016р.).
 • Формування репутаційного менеджменту на підприємствах харчової промисловості України (2016р.).
 • Маркетингове дослідження діяльності підприємств харчової промисловості (2016р.).
 • Дослідження ринку освітніх послуг та аналізу потреб у навчанні працівників харчової і переробної промисловості в ІПДО НУХТ (2016р.);
 • Ефективність використання ресурсного потенціалу на підприємствах молочної промисловості (2016р.);
 • Дослідження правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності в України (2016р.);
 • Дослідження економічної ефективності виробництва та впровадження екологічних добрив в Україні (2016р.);
 • Управління галузевою системою економічних норм і нормативів у виробництві харчових продуктів (2016р.);
 • Розвиток теорії економічної глобалізації та її впливу на побудову національної політики розвитку інтелектуального капіталу з позиції формування механізму національних інноваційних систем (2017р);
 • Управління впровадженням стратегічних змін на підприємстві (2017р).
Пріоритетними напрямами науково-дослідної роботи кафедри є визначення єдиних підходів до формування собівартості продукції (робіт, послуг), бухгалтерського управлінського та фінансового обліку і визначення фінансових результатів та вивчення проблем комерціалізації, оцінки та обліку інтелектуальної власності.
Так, у 2017 році д.е.н., проф. Бутнік-Сіверський О.Б. брав участь у розробці Методичних рекомендацій з планування, обліку і калькулювання собівартості спирту етилового ректифікованого та біоетанолу на спиртових підприємствах та на Державному підприємстві спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «Укрспирт».
Методичні рекомендації розроблені з урахуванням положень (стандартів) бухгалтерського обліку та вимог Податкового кодексу України у зв'язку з їх суттєвими змінами та доповненнями станом на 01.08.2016 року.
За результатами наукових досліджень та методичних розробок публікуються статті в наукових журналах, окремі видання, монографії, посібники.
 
Надруковані у 2014-2017 рр. роботи викладачів кафедри


за/п

Види робіт

Загальна
кількість

Обсяг видань,
др. арк.

1.

Монографій

18

197,67

2.

Статті в українських журналах

45

39,35

3.

Тези доповідей

35

8,31

4

Методичні рекомендації

1

1,53

5

Навчальний посібник

1

0,85

 

Разом:

100

247,71


За результатами наукових досліджень та методичних розробок публікуються статті в наукових журналах, окремі видання, монографії, підручники, посібники.
В рамках виконання науково-дослідної роботи останніми роками посилилась видавнича діяльність професорсько-викладацького складу кафедри, видано ряд монографій, методичних вказівок та рекомендацій.
НАВЧАЛЬНІ ДИСЦІПЛІНИ
Кафедра ЕОФ забезпечує викладання навчальних дисциплін, що є освітніми компонентами ОП (ОПП), або складовими програм цільового навчання та семінарів.
 
Тематика динамічно оновлюється відповідно до змін у законодавчій базі, тенденцій розвитку економіки. Програми семінарів можуть бути сформовані за потребами замовників.
 • діагностика ринку, стратегія капіталу, планування та прогнозування підприємницької діяльності;
 • методи бізнес-планування, точка беззбитковості, контрибуція, цінова політика, стратегія та механізм ціноутворення;
 • оцінка трудових ресурсів і механізм оплати праці, система регулювання та управління витратами;
 • інвестиційна стратегія, оцінка інвестиційної привабливості та інтелектуальної власності, ефективність фінансово-господарської діяльності, CVP-аналіз, санація та реструктуризація підприємств;
 • зовнішньоекономічна діяльність, спільні підприємства, механізми розрахунків та інтеграційні процеси;
 • економіка інтелектуальної власності;
 • прогнозування,планування, бюджетування діяльності підприємства та індикатори його платоспроможності;
 • інноваційно-активні підприємства та складові інноваційно-інвестиційного процесу;
 • об’єкти права інтелектуальна власність в господарській діяльності підприємств та механізм комерціалізації;
 • управління ресурсами підприємства та напрями їх використання формування витрат виробництва, їх управління на підприємстві та механізм ціноутворення;
 • державне регулювання оплати праці та її організаційне забезпечення на підприємстві;
 • зовнішньоекономічна діяльність. Участь України в світовій системі торгівлі.
У разі необхідності більш глибокого вивчення предмета навчальна дисципліна може бути предметом вивчення окремого семінару.

Окрім навчання за освітніми і освітньо-професійними програмами кафедра ЕОФ пропонує широкий спектр програм цільового навчання та тематичних семінарів. Зокрема, користуються попитом фахівців галузей такі семінари:
 • розробка маркетингової стратегії підприємства в умовах конкуренції;
 • процес маркетингового дослідження та його інформаційне забезпечення;
 • організація дослідження товарних ринків. Прогнозування кон’юнктури ринку;
 • маркетинг в забезпеченні конкурентоспроможності продукції та діяльності підприємства;
 • визначення сектору ринку, який займає підприємство;
 • організація матеріально-технічного постачання;
 • розповсюдження товару. Формування каналів розподілу та товаропросування;
 • товарні знаки, їх роль. Охорона прав на знаки. Контроль якості та сертифікація продукції;
 • управління конфліктами в забезпеченні ефективної діяльності підприємства;
 • зв’язки з громадськістю, внутрішній маркетинг.
Також за замовленнями підприємств та їх об'єднань кафедра пропонує організацію цільових консультативних семінарів-практикумів (3-5 денних) для окремих груп спеціалістів: економістів-фінансистів, бухгалтерів-економістів, юрисконсультів, менеджерів, маркетологів, працівників відділів кадрів, а також спеціалістів, які працюють у малому бізнесі, з метою поглиблення окремих питань, за зазначеними напрямами підвищення кваліфікації:
 • Податковий та бухгалтерський облік операцій з нематеріальними активами на підприємствах та в державному секторі.
 • Трудовий кодекс. Основні зміни в трудовому законодавстві.
 • Товарні знаки. Проблемні питання створення та захисту товарних знаків.
 • Сучасні технології нормування праці та практика їх застосування.
 • Необоротні активи в умовах нової редакції Податкового кодексу.
 • Репутаційний менеджмент підприємств. Властивості, функції, організація та його ефективність.
 • Аналіз основних змін у Податковому кодексі.
 • Бюджетування на підприємстві. Створення єфективної системи бюджетів.
 • Особливості оподаткування та бухгалтерського обліку ліцензійних договорів.
 • Особливості оподаткування та бухгалтерського обліку нематеріальних активів, створених за рахунок коштів державного бюджету.
 • Організація роботи кадрових служб.
 • Пенсійна реформа. Основні положення та аналіз змін.
 • Організація роботи вчених секретарів спеціалізованих вчених рад науково-дослідних, науково-технічних установ та вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.
 • Кадровий менеджмент на підприємстві та зміни у трудовому кодексі.
 • Маркетингове дослідження як складова бізнес-стратегії підприємства.
 • Управління кадровою політикою підприємства та організація професійного навчання робітничих кадрів на виробництві.
 • Управління стратегічними змінами підприємства.
 • Формування витрат, планування і калькулювання собівартості продукції та ціноутворення на підприємстві.
 • Аналіз виробничо-фінансової діяльності підприємства з прогнозними оцінками. 
Навчальний процес забезпечено сучасними методиками та презентаціями. Педагогічний доробок постійно вдосконалюється та оновлюються власні розробки кафедри:
 • професійні програми підвищення кваліфікації;
 • методичні та практичні матеріали за курсами та окремими темами;
 • сучасні види активного навчання (проблемні семінари, тренінги, ділові ігри тощо), що дозволяє опрацювати реальні ситуації, які зустрічаються в господарській діяльності.
НАУКОВИЙ ДОРОБОК КАФЕДРИ
ehr.jpg
olr.jpg
tmz.jpg
opiv.jpg
mrpok.jpg
siv.jpg
ii.jpg
rsid.jpg
rm.jpg
epz.jpg
kg.jpg
adu.jpg
pdr.jpg
urp.jpg
uefrp.jpg
iir.jpg
cover_mono.jpg
b_s_metodology.jpg